LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Zpět

2007

Havlíčková, V., Lapáček, M.: Projekce zaměstnanosti v odvětvích do roku 2020 pro Českou republiku. Working Paper NOZV-NVF č.4/2007. Praha, NOZV-NVF 2007.
Studie se zabývá problematikou projektování budoucího vývoje zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích ekonomiky České republiky do roku 2020. Součástí je popis metodiky včetně základních charakteristik kvantitativního ekonometrického modelu E3ME, který tvoří základ projekce. V souladu se specifickými předpoklady a proměnnými pro ČR jsou uvedeny a vysvětleny projekce vývoje zaměstnanosti pro 42 odvětví české ekonomiky.
Plný text ke stažení Text ve formátu PDF

 

Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Analýza strukturálních odvětvových charakteristik České republiky z hlediska technologické a znalostní náročnosti a konkurenceschopnosti. Working Paper NOZV-NVF č.3/2007. Praha, NOZV-NVF 2007.
Studie je zaměřena na ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu a služeb v období 1997-2005. Jsou zkoumány skupiny odvětví s různou technologickou resp. znalostní náročností. Ekonomická výkonnost je analyzována z hlediska úrovně a dynamiky produktivity práce, hrubé přidané hodnoty, zaměstnanosti, tvorby hrubého fixního kapitálu a jednotkových pracovních nákladů. Kvalitativní náročnost a konkurenceschopnost je posuzována z hlediska výdajů na výzkum a vývoj, úrovně zaměstnanosti duševních a výzkumných pracovníků, vývozní výkonnosti, pronikání dovozů, vývoje obchodní bilance a přímých zahraničních investic. Podrobnější rozbor je proveden u vybraných odvětví zpracovatelského průmyslu a služeb včetně jejich mezinárodního porovnání s vybranými zeměmi EU, přičemž jsou nastíněny perspektivy jejich dalšího rozvoje.
Plný text ke stažení Text ve formátu PDF

 

Kofroňová, O., Šímová, Z. : Kvalita a flexibilita lidských zdrojů v ČR. Working Paper NOZV-NVF č.1/2007. Praha, NOZV-NVF 2007.
První část studie se zabývá vzdělanostními charakteristikami lidských zdrojů v krajích ČR, zejména vzdělanostní strukturou, vzdělanostní mobilitou a počtem studujících v terciárním vzdělávání a mírou účasti dospělých na dalším neformálním vzdělávání. Druhá část zkoumá zaměstnanost v technologicky náročném zpracovatelském průmyslu, ve znalostně náročných službách a v ICT sektoru. Poslední část se zabývá rozdíly v míře podnikání v jednotlivých krajích. Je zkoumán podíl částečných pracovních úvazků, podíl osob vykonávajících druhé zaměstnání ve vybraných odvětvích a profesních skupinách apod.
Plný text ke stažení Text ve formátu PDF

 

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006-2007. Praha, Linde 2007.
Ročenka je společným výstupem dvou pracovišť - Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání.
Konkurenceschopnost je hodnocena z hlediska čtyř klíčových aspektů: růstová výkonnost a stabilita, institucionální kvalita, inovační výkonnost a kvalita lidských zdrojů. Specifický důraz je kladen na globální kontext konkurenceschopnosti a dále na její strukturální charakteristiky sledované na odvětvové a regionální úrovni. Národní observatoř je zpracovatelem kapitoly týkající se kvality lidských zdrojů.


Analytická část
Analytická část ročenky obsahuje hlubší analýzu jednotlivých aspektů konkurenceschopnosti, s důrazem na její znalostně založené charakteristiky. Kapitola zpracovaná Národní observatoří (Kvalita lidských zdrojů) nejprve hodnotí účast dospělých na vzdělávání, analyzuje důvody jejich neúčasti na vzdělávání a zabývá se ochotou podniků investovat do rozvoje zaměstnanců. Dále je pozornost věnována dostupnosti lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku, kapitola zkoumá zaměstnanost ve znalostně náročných profesích a odvětvích, analyzuje mzdy v souvislosti s úrovní vzdělání a faktory internacionalizace terciárního vzdělávání. Závěrečná kapitola hodnotí kvalitu a flexibilitu lidských zdrojů v regionech ČR, a to z hlediska vzdělanostních charakteristik, zaměstnanosti ve znalostně náročných odvětvích, míry podnikání a využívání flexibilních forem pracovní doby v regionech.
Statistická část
Poskytuje souhrnný přehled základních vybraných ukazatelů, objasňuje jejich analytický význam, a metodologii, stručně hodnotí pozici ČR v mezinárodním srovnání a odkazuje na související informační zdroje. Indikátory vztahující se ke kvalitě lidských zdrojů jsou popisovány v rámci tématických okruhů: kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání, lidské zdroje pro rozvoj technologií.
Analytická část: Kapitola Kvalita lidských zdrojů Text ve formátu PDF
Statistická část: Kapitola Kvalita lidských zdrojů Text ve formátu PDF
The competitiveness yearbook Czech Republic : analysis Text ve formátu PDF