LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Rozvoj lidských zdrojů

Koncepční jednotka pro rozvoj lidských zdrojů byla založena v roce 2002 na základě potřeby NVF a MPSV ČR zajistit stálé odborné zázemí pro výkon nových kompetencí MPSV a dalších orgánů státní správy, sociálních partnerů a krajů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání.

Posláním našeho koncepčního pracoviště je iniciovat a navrhovat systémové změny, přinášet a uplatňovat inovační přístupy a metody v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání a facilitovat zavádění změn a nových postupů do praxe. Naším hlavním cílem je směrovat naše partnery k cílenému vytváření "učícího se prostředí" a k uplatňování konceptu celoživotního učení v každodenní praxi.

Klíčovými činnostmi týmu pro rozvoj lidských zdrojů jsou:

  • tvorba koncepcí v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání,
  • příprava zadání, řízení a implementace projektů rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání,
  • příprava a implementace projektů informační a komunikační podpory pro oblast rozvoje lidských zdrojů,
  • spolupráce s národními a krajskými partnery při přípravě a realizaci navrhovaných koncepcí,
  • analýzy a monitorování informačních a metodických potřeb v oblasti řízení rozvoje lidských zdrojů,
  • poskytování metodických a poradenských služeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání,
  • propagace a osvěta v oblasti rozvoje lidských zdrojů a celoživotního učení.

Principy naší práce:

  • Stavíme na know-how Národního vzdělávacího fondu, který se od roku 1994 s podporou programu Phare EU zaměřil na systematické zvyšování úrovně dalšího profesního vzdělávání, zejména vzdělávání a rozvoje manažerů a podnikatelů, na podporu zavádění systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizacích, na uplatňování principů a mechanismů zajišťování a hodnocení kvality v oblasti dalšího profesního vzdělávání, na budování informační infrastruktury, podporu inovací a šíření know-how v oblastech celoživotního učení.
  • Vycházíme zejména ze dvou významných projektů MPSV a NVF, podpořených z programu Phare EU - Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR a Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, které byly ukončeny v roce 2001. Výstupy z uvedených projektů navrhují základní směry a doporučení pro strategický přístup k rozvoji lidských zdrojů v České republice s cílem posílit konkurenceschopnost národního lidského potenciálu na mezinárodním trhu práce, zvýšit zaměstnatelnost, adaptibilitu a flexibilitu pracovních sil a zlepšit konkurenceschopnost českých firem a národní ekonomiky. Vláda ČR přijala dne 3.3. 2003 dokument Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, založený na závěrech uvedených projektů a zahájila tak proces strategického řízení RLZ.
  • Zakládáme a využíváme pro koncepční práci různé typy partnerství na národní a krajské úrovni, s jejichž pomocí usilujeme o vytvoření podmínek pro efektivní rozvoj lidských zdrojů v ČR v evropském kontextu. Naší snahou je zavést a rozvíjet systém podpory strategického řízení rozvoje lidských zdrojů na národní a krajské úrovni, motivovat kraje k účinnému uplatňování systémových nástrojů politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů podle jejich specifických potřeb a zároveň v intencích strategických cílů státu a poskytovat národním a krajským partnerům stálou informační, metodickou, poradenskou a vzdělávací pomoc. V roce 2003 jsme zahájili systém pravidelné koncepční spolupráce s partnery z krajů, založený na dobrovolné bázi, který slouží jako nástroj pro monitorování potřeb v oblasti řízení rozvoje lidských zdrojů v krajích, pro formulaci koncepčních záměrů v oblasti RLZ pro potřeby národní úrovně, pro diseminaci metodik, přístupů a příkladů dobré praxe a zpětnou implementaci národních strategických záměrů RLZ do krajské praxe.