LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS)

Co to je CEKAS

CEKAS je zkratka Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu o.p.s..

Proč jsme založili CEKAS

Myšlenka založit centrum vznikla na podzim roku 2002 na základě občanské iniciativy. Bylo osloveno přibližně 60 odborníků, kteří se prakticky podíleli na projektech realizovaných ve spolupráci MPSV a NVF, z nichž většina potvrdila nezbytnost a potřebnost jeho vzniku.

Považujeme za velmi důležité, aby výsledky práce vzešlé za poslední léta z mnoha pilotních projektů jak MPSV, tak různých nestátních neziskových organizací, kterých se Národní vzdělávací fond buď jako realizátor nebo partner účastnil a účastní, mohly být využívány orgány veřejné správy, odbornou veřejností a samotnými uživateli sociálních služeb.

Jaké jsou konkrétní cíle CEKAS

  • Být platformou spolupráce nestátního (neziskového) sektoru, státního sektoru (MPSV, MV, MŠMT, MS, MZd) a samosprávy (kraje, města, obce) prostřednictvím partnerských projektů a jiných iniciativ.
  • Být zprostředkovatelem informací a zkušeností s nejlepší praxí v ČR a v zahraničí.
  • Být subjektem podílejícím se na podpoře a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb.
  • Být iniciativou podporující vzdělávání, výcvik odborníků v oblasti hodnocení kvality sociálních služeb a standardů sociálních služeb a podporující supervize v této oblasti.
  • Být realizátorem nebo zprostředkovatelem pilotních projektů v oblasti rozvíjení nových metodik hodnocení a sebehodnocení, v základní i rozvojové oblasti jednotlivých komplexů služeb.
  • Být subjektem, který bude provádět fundraising pro výše uvedené oblasti.

Více informací najdete na webové stránce CEKAS: