LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Aktivity

Činnost Národní observatoře je soustředěna zejména na:

 • analýzy lidských zdrojů jako faktoru konkurenceschopnosti;
 • rozbor vzájemných souvislostí mezi trhem práce a počátečním a dalším odborným vzděláváním;
 • shromažďování dat a analýzy tendencí prosazujících se na trhu práce a ve vzdělávání;
 • komparace charakteristik vzdělávání a trhu práce mezi ČR a zeměmi EU a OECD;
 • monitorování a hodnocení dosahování cílů stanovených EU pro oblast trhu práce a vzdělávání;
 • provádění dotazníkových šetření týkajících se dalšího vzdělávání;
 • rozvoj metodiky a pilotní projekce pravidelného předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce na celostátní, sektorové a regionální úrovni;
 • zpracování expertýz a doporučení pro politiku zaměstnanosti a vzdělávání;
 • evaluaci programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů;
 • národní koordinaci projektů a partnerství v rámci mezinárodních informačních a kooperačních sítí;
 • odborné konzultace pro země připravující se na vstup do EU při přípravě programů zaměřených na lidské zdroje a trh práce.