LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání (NOZV)

Národní observatoř je analytickým útvarem NVF; její výzkumná činnost je zaměřena na problematiku trhu práce, tj. zaměstnanost, rozvoj lidských zdrojů, předvídání kvalifikačních potřeb a na problematiku vzdělávání, a to jak počátečního, tak zejména dalšího odborného vzdělávání. Hlavními výstupy práce Národní observatoře jsou expertízy a studie pro ministerstva, především MŠMT a MPSV, Evropskou komisi, OECD, Cedefop.

Hlavní aktivity Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání:

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Logo CVKSOd roku 2005 je Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní observatoř provádí výzkum kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschopnosti. Kromě analytických studií (tzv. Working Papers) věnovaných jednotlivým aspektům kvality lidských zdrojů je periodicky vydávána vydávána společně s CES VŠEM publikace "Ročenka konkurenceschopnosti České republiky", která se skládá z datové a analytické části.
Datová část Ročenky obsahuje, v oddíle věnovaném lidským zdrojům, časové řady hodnot základních ukazatelů mapujících kvalitu lidských zdrojů nejen v ČR, ale ve všech zemích EU. Podrobně je popsána také metodika výpočtu jednotlivých ukazatelů, které postihují tyto okruhy: Kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, Účast na vzdělávání, Výdaje na vzdělávání, Lidské zdroje pro rozvoj technologií.
Analytická část Ročenky obsahuje hlubší rozbor jednotlivých aspektů kvality lidských zdrojů včetně zachycení vzájemných souvislostí, identifikuje pozici ČR v rámci EU a formuluje rozhodující závěry a výzvy pro ČR. Pozornost je věnována především vzdělanosti a flexibilitě populace, celoživotnímu učení a lidským zdrojům pro znalostní ekonomiku.

Předvídání kvalifikačních potřeb

Národní observatoř se dlouhodobě věnuje rozvoji metodologie předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce. Cílem je systematicky vytvářet a analyzovat informace o budoucích nárocích na profese, kvalifikace a dovednosti, které by orientovaly instituce trhu práce, vzdělávací sféru, zájemce o vzdělávání, zaměstnavatele i veřejné instituce a pomáhaly jim při jejich rozhodování. Metodologie je rozvíjena ve dvou směrech, které se navzájem doplňují. Jde jednak o kvantitativní projekce založené na matematickém modelu a jednak o kvalitativní přístup založený na analýzách a expertních odhadech budoucího vývoje v ekonomických sektorech (sektorové studie). Byl vytvořen webový portál, který uživatelsky atraktivní formou poskytuje informace o očekávaném vývoji v jednotlivých odvětvích české ekonomiky a dopadech tohoto vývoje na poptávku po profesích a kvalifikacích (www.budoucnostprofesi.cz).

Výzkum pro MPSV

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí Další rozsáhlé výzkumné projekty jsou zpracovávány pro Ministerestvo práce a sociálních věcí jsou zaměřeny na (i) nerovnosti v šancích na vzdělání, (ii) nároky znalostní společnosti na kvalifikaci lidských zdrojů a na vzdělávání, (iii) souvislosti stárnutí populace a vzdělávání.

Mezinárodní sítě

Logo CedefopNárodní observatoř je zapojena do expertních sítí spolupráce na evropské úrovni (ReferNet, SkillsNet).
Po vstupu ČR do EU se Národní observatoř podílela na vytvoření Národního konsorcia sítě ReferNet, které vzniklo pod záštitou Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) v červnu 2004. Cílem sítě ReferNet je shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti. V budoucnosti se činnost této sítě zaměří také na vyhodnocování pokroku v rámci lisabonského procesu. Národní Observatoř se střídá ve dvouletých cyklech s Národním ústavem odborného vzdělávání na pozici koordinátora sítě v ČR.
Síť SkillsNet byla založena Cedefopem v roce 2003. Jejím cílem je zabývat se požadavky na znalosti a dovednosti, které bude pracovní trh v budoucnosti vyžadovat a metodami zjišťování těchto požadavků. Skillsnet sdružuje odborníky a zájemce o oblast předvídání kvalifikačních potřeb, pořádá semináře a konference, vydává odborné publikace. Národní observatoř využívá této sítě k získávání zahraničních zkušeností, které vyhodnocuje z hlediska využitelnosti v podmínkách ČR.

Partnerství a spolupráce

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Při realizaci projektů spolupracuje Národní observatoř s partnerskými organizacemi v zahraničí (např. QCA - Velká Británie, BIBB - Německo, CEREQ a OREF - Francie, ISFOL - Itálie, University of Bremen - Německo, ROA - Nizozemí, ESRI - Irsko). V rámci České republiky realizuje výzkumné projekty především pro Ministerstvo práce a sociální věci a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracuje zejména s výzkumnými institucemi, které se zabývají problematikou trhu práce, vzdělávání a sociální problematikou (SoÚ AVČR, VÚPSV, NÚOV, ÚIV, CSVŠ, CERGE), ale i s organizacemi zaměstnavatelů, odbory, ČSÚ.
Publikační činnost Národní observatoře zahrnuje velké množství analytických studií (tzv. Working Papers), které se zabývají především následujícími tématickými okruhy: rozvoj lidských zdrojů, další vzdělávání, vzdělávání starších osob, kvalita a flexibilita lidských zdrojů, vzdělávání v podnicích, znalostně náročné profese, projekce kvalifikačních potřeb a další. Výstupy jsou prezentovány v sekci Publikace.