LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003
Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (logo)

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (CVKS) je pětiletý projekt (2005-2009) v rámci programu na podporu výzkumu a vývoje MŠMT "Výzkumná centra". CVKS realizuje výzkum ve čtyřech vzájemně propojených komponentách - makroekonomická výkonnost a stabilita; konkurenční výhoda a inovační výkonnost; institucionální kvalita a kvalita lidských zdrojů.

Na činnosti CVKS se podílejí tři pracoviště:

Ekonomicko-Správní Fakulta MU Brno

Centrum Ekonomických Studií VŠEM

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř je odborným garantem a zpracovatelem problematiky lidských zdrojů. Lidské zdroje jsou pojímány nejen jako jeden z rozhodujících předpokladů konkurenceschopnosti, ale také jako produkt této konkurenceschopnosti. Komponenta lidské zdroje je zpracovávaná v úzké vazbě na další tři výzkumné oblasti, jejichž odbornými garanty a zpracovateli jsou ostatní pracoviště CVKS.

Komponenta lidské zdroje a tím i podíl Národní observatoře na celkové činnosti CVKS představuje cca jednu pětinu. Výzkum lidských zdrojů je prováděn ve srovnání se situací v zemích EU25, v souvislosti s plněním cílů Lisabonské strategie a evropských strategií v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, resp. celoživotního učení. Cílem je vytvářet kvalitní podklady pro decizní sféru a tím přispět k přechodu české ekonomiky na ekonomiku založenou na znalostech. Výzkum je založen jak na sekundárních, tak primárních analýzách a je zaměřen na jednotlivé složky kvality lidských zdrojů. Komparativní analýzy a analýzy časových řad vybraných ukazatelů umožnují postihnout a vyhodnotit prosazující se vývojové tendence, vytipovat rozsah a strukturu mezery v kvalitě lidských zdrojů v ČR ve srovnání se zeměmi vykazujícími nejpříznivější ekonomické charakteristiky a nastínit možnosti uzavírání této kvalitativní mezery.

Struktura komponenty lidské zdroje