LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Mezinárodní sítě

Probíhající projekty

Název projektu SkillsNet
Trvání projektu od roku 2003

Logo SkillsNet Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

Za dobu své existence SkillsNet připravil řadu seminářů a konferencí, jako např. v r. 2008 "Konference Agora: Dovednosti pro budoucnost Evropy", v r. 2005 "Objevující se technologie: nové kvalifikace pro obor nanotechnologií" (Stuttgart, Německo) a "Možnosti vytvoření evropského systému předvídání potřeby kvalifikací" (Pafos, Kypr), v r. 2004 "Vývojové trendy a nároky na kvalifikaci v sektoru turistického ruchu" (Halle, Německo) a "Systémy, institucionální rámce a postupy pro včasnou identifikaci kvalifikačních potřeb" (Dublin, Irsko), v r. 2003 "Včasná identifikace kvalifikačních potřeb v Evropě" (Soluň, Řecko). Z odborných prezentací na svých akcích vydává SkillsNet zajímavé publikace.

SkillsNet je volné sdružení, do něhož se může zapojit každý, kdo se o toto téma zajímá. Více informací a kontakty na členy sítě je možno najít na Internetu na adrese: http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/skillsnet/index.aspx

 

Název projektu ReferNet
Trvání projektu od roku 2004

Logo ReferNet V červnu 2004 se ČR zapojila do Evropské referenční a expertní sítě ReferNet, která byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop). Cílem sítě je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a navazujících oblastí v rámci členských států EU. Síť ReferNet je založena na bázi národních konsorcií vytvořených ve všech členských zemích EU a skládajících se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání v dané zemi. Na pozici Národního koordinátora českého ReferNetu se v dvouletých cyklech střídá Národní observatoř s Národním ústavem odborného vzdělávání. Více informací a publikací naleznete na www.refernet.cz.

Výstupy z projektu:

Text ve formátu PDF Vocational education and training. Aktualizace 2007. Praha, ReferNet 2007.
Text ve formátu PDF Continuing education and training. Praha, ReferNet 2005.
Text ve formátu PDF Odborné vzdělávání v České republice (přehledová zpráva). Praha, ReferNet 2005.
Text ve formátu PDF Vocational education and training in the Czech Republic. Praha, NOZV / NUOV 2005.
Text ve formátu PDF Terminology of vocational training policy. Thessaloniki, Cedefop 2004. ISBN 92-896-0272-4

 

Ukončené projekty

Název projektu Síť národních observatoří při Evropské vzdělávací nadaci
Trvání projektu 1996 - 2004

Logo ETF Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání byla v letech 1996 - 2004 součástí sítě observatoří zřízených Evropskou vzdělávací nadací (ETF), která je specializovanou agenturou Evropské komise pro spolupráci s partnerskými zeměmi v oblasti vzdělávání a trhu práce. Úlohou observatoří bylo shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace a vydávat je v podobě zpráv, datových přehledů a vytvářet tak jednotnou databázi, která sloužila pro potřeby Evropské komise, národních orgánů státní správy a samosprávy, mezinárodních a národních institucí. Observatoře zpracovávaly rovněž pilotní projekty, které podporovaly rozvoj vzdělávání a tru práce v dané zemi a implementovaly příklady dobré praxe ze zahraničí v domácích podmínkách. Více informací naleznete na www.etf.eu.int.

 

Název projektu EURONE&T - "Cesta k evropské společnosti: Výzvy Evropské integraci pro politiku a výzkum v oblasti vzdělávání"
Trvání projektu 2001 - 2004

Logo EURONE&T Projekt (2001-2004) v rámci 5. rámcového programu Evropské komise. Tématická síť EURONE&T se soustřeďovala na vliv sociální, politické a ekonomické integrace na vzdělávací politiku a další politiky, které se vzdělávací politikou souvisejí nebo ji přímo či nepřímo ovlivňují. Skládala se ze 3 hlavních tématických domén, které byly zaměřeny na koncepčně-metodický výzkum. Národní observatoř byla koordinátorem domény zabývající se vzájemným ovlivňováním a vztahem mezi vzdělávací politikou EU a vzdělávacími politikami zemí usilujících o vstup do EU. Více informací naleznete na www.learningpolicies.net.