LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000


Zpět

Profily pracovníků Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání

 

Ing. Věra Czesaná, CSc.
Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.
Ing. Věra Havlíčková
PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Šímová
Ing. Martin Bakule, Ph.D.
Ing. Jiří Braňka
Mgr. Hana Žáčková
Ing. Marta Salavová
Ing. Tomáš Rašovec
Bc. Jan Schubert

Ing. Věra Czesaná, CSc. - garant

Odborný profil:

Je vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Má dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu trhu práce, kvality lidských zdrojů, kvalifikačních a vzdělávacích potřeb vzdělávání ve vazbě na ekonomický rozvoj a sociální inkluzi. Účastnila se mnoha mezinárodních projektů, mezi jiným přípravy tématické studie OECD Transition from Initial Education to Working Life (národní koordinátor), spolupracuje na projektech Cedefop (ReferNet a SkillsNet) a, projektech mezinárodních partnerství programu Leonardo da Vinci. Podílela se na přípravě několika studií pro Evropskou komisi sloužících jako podklad pro evropskou politiku v dané oblasti: Achieving the Lisbon goal - contribution of VET (pro konferenci ministrů, Maastricht 2004), YOUTH - Labour market integration of young people. Zpracovala expertní studie ke stavu připravenosti ČR na vstup do EU v oblasti trhu práce a vzdělávacího systému. Účastnila se ex-ante hodnocení předávaného Evropské komisi k programům ČR kofinancovaným z Evropského sociálního fondu.

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Linde, Praha 2009. (ISBN 978-80-86131-894-9.)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (s J. Braňkou), Potřeby kvalifikované práce v sektoru energetiky, Working Paper NOZV-NVF 1/2008, NOZV-NVF, 2008. (ISSN 1801-5476)
 • (s V. Havlíčkovou, Z. Šímovou), Podpora vzdělávání starších osob, Working Paper NOZV-NVF 7/2006, NOZV-NVF, 2006 (ISSN 1801-5476).
 • (s O. Kofroňovou a J. Vymazalem), Vybrané faktory rozdílů v účasti na dalším vzdělávání : výsledky dotazníkového šetření. Working Paper NOZV-NVF 4/2006, NOZV-NVF, 2006 (ISSN 1801-5476).
 • (se Z. Matouškovou), Účast a bariéry vzdělávání starších osob, Working Paper NOZV-NVF 2/2006, NOZV-NVF, 2006 (ISSN 1801-5476).
 • (se Z. Matouškovou, Z. Šímovou), Kvalita lidských zdrojů in Ročenka konkurenceschopnosti ČR-analýza. Linde Praha 2006 (ISBN 80-86131-66-1)
 • (se Z. Matouškovou, V. Havlíčkovou, O. Kofroňovou, J. Vymazalem), Kvalita lidských zdrojů, Working Paper NOZV-NVF 5/2005, NOZV-NVF, 2005 (ISSN 1801-5476).
 • (s O. Kofroňovou, J. Vymazalem), Účast v dalším vzdělávání pracovníků kvalifikačně náročných profesí v ČR a EU, Working Paper NOZV-NVF 3/2005, NOZV-NVF, 2005 (ISSN 1801-5476).
 • (se Z. Matouškovou, J. Vymazalem), Nerovnosti v účasti dospělých na dalším vzdělávání, Working Paper NOZV-NVF 1/2005, NOZV-NVF, 2005 (ISSN 1801-5476).
 • (se Z. Matouškovou, Z. Šímovou), Kvalita lidských zdrojů in Ročenka konkurenceschopnosti. Linde Praha 2005 (ISBN 80-86131-66-1)
 • (s kolektivem autorů), Peer review on Personalised Action Programme for a New Start: France. Brusel, European Commission - DG Employment, 2005
 • (s kolektivem autorů) Odborné vzdělávání v České republice - přehledová zpráva. Praha, NOZV, NUOV, 2005.
 • (s kolektivem autorů), Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET, Country reports for Czech Republic, Slovak Republic, Poland. QCA, London 2004.
 • (se Z. Matouškovou), Ex-ante hodnocení Dodatku k Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů. Praha, NOZV, 2004. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (se Z. Matouškovou), Ex-ante hodnocení Dodatku k Jednotnému programovému dokumentu pro cíl 3 hl. m. Prahy. Praha, NOZV, 2004. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (s O. Kofroňovou), Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti: Vzdělanostní a kvalifikační úroveň pracovní síly. Praha, NOZV 2003. (CEP: HB09-03).
 • (s O. Kofroňovou, Z. Matouškovou, J. Vymazalem), Nároky na vzdělávání a zaměstnatelnost české pracovní síly v souvislosti s integrací ČR do ekonomických a sociálních struktur EU. Praha, NOZV 2003. (CEP: HB04-03).
 • (se Z. Matouškovou), eds., Rozvoj lidských zdrojů v České republice 2003. Praha, NOZV 2003. (ISBN 80-86728-06-4).
 • (s Z. Matouškovou), Rámec hodnocení Národního akčního plánu zaměstnanosti. Praha, NOZV 2003. (výzkumný úkol MPSV).
 • (se Z. Matouškovou), Ex-ante hodnocení operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Praha, NOZV 2003. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (se Z. Matouškovou), Ex ante hodnocení jednotného programového dokumentu pro cíl 3 hl.m. Prahy. Praha, NOZV 2003. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (vedoucí autorského kolektivu), Modernisation of Vocational Education and Training in the Czech Republic. Praha, NOZV 2002. (výzkumný úkol ETF).
 • (vedoucí autorského kolektivu), Country Monographs Candidate Countries: Vocational Education and Training and Employment Services in the Czech Republic. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002, ISBN 92-9157-292-6.
 • (s O. Strietskou, V. Havlíčkovou), Education and Training against Social Exclusion. Praha, NOZV 2001. (výzkumný úkol ETF).
 • (vedoucí autorského kolektivu), Report on the Vocational Education and Training System. ETF, Torino 1999. (výzkumný úkol ETF).
 • (s J. Coufalíkem), Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice. Praha, NOZV 1999. (výzkumný úkol MPSV).

Granty:

 • Sledování krátkodobých trendů v poptávce po pracovní síle, MPSV 2010
 • KONCEPT- Koncepce dalšího vzdělávání - Monitoring dalšího vzdělávání a Slaďování dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, MŠMT 2010 - dosud.
 • Institut trhu práce (MPSV, 2007 -2008)
 • YOUTH - Young in Occupations and Unemployment: Thinking of their better integration in the labour market (European Commission 2007-2008)
 • Strategie celoživotního učení (MŠMT, 2006 - 2007)
 • Podpora zaměstnávání starších osob (MPSV, 2005 - 2007)
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (MŠMT, 2005-2009)
 • TrainSME - Innovative Vocational Training Approaches in Small and Micro Enterprises (Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, 2004 - 2007).
 • Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání. 2004 - 2009, (CEP: 1J 020/02-DP1).
 • Achieving the Lisbon goal : The contribution of VET (2004, Evropská komise)
 • Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. 2004 - 2009, (CEP: 1J/005/04-DP2).
 • EVABCOM - Evaluation of vocational competence development through development tasks based on the work process. Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, 2003 - 2005).
 • Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky (CEP: HB07-03).
 • Sociální důsledky vstupu ČR do EU (CEP: HP04-03).
 • Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti (CEP: HB09-03).
 • Vytvoření rámce systémového hodnocení výsledků Národního akčního plánu zaměstnanosti (NAPZ) a implementace vybraných opatření NAPZ 2001 analytického charakteru (MPSV, 2002).
 • Vytvoření a zajištění základní činnosti sekretariátu Pracovní skupiny pro evaluace (MPSV, 2002).
 • Evaluace ex-ante evropské iniciativy EQUAL v České republice (MPSV, 2001).
 • Tacis Twinning - Analysis of Skills Needs in Transition Economies (ETF, 2000-2001).
 • Country Monograph (ETF, 2001)
 • Education and Training against Social Exclusion (ETF, 2000-2001).
 • Memorandum o celoživotním učení (European Commission, 2000).
 • Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice (VUPSV, 1999).
 • Transition of Young People from School to Employment (OECD, 1997-1999).
 • Kvalifikační potřeby a institucionální rozvoj v Ostravském regionu (1998-1999).
 • The Role of Social Partners in Vocational Training (ETF, 1998).

 

Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Odborný profil:

Hlavními oblastmi její odborné a výzkumné činnosti jsou rozvoj lidských zdrojů, další vzdělávání jako součást celoživotního učení, politika zaměstnanosti, hodnocení programů zaměřených na RLZ, regionální rozvoj a veřejné finance. Podílí se na realizaci národních i mezinárodních projektů NOZV.

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Linde, Praha 2009. (ISBN 978-80-86131-894-9.)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (s Z. Šímovou), Vybrané aspekty flexibility trhu práce, Working Paper NOZV-NVF 3/2009, NOZV-NVF, 2009. (ISSN 1801-5476, ISBN 978-80-86728-98-8)
 • (s H. Žáčkovou), Angažovanost podniků ve vzdělávání zaměstnanců, Working Paper NOZV-NVF 3/2008, NOZV-NVF, 2008. (ISSN 1801-5476)
 • (s kolektivem autorů) Odborné vzdělávání v České republice - přehledová zpráva. Praha, NOZV, NUOV, 2005.
 • (s kolektivem autorů), Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET, Country reports for Czech Republic, Slovak Republic, Poland. QCA, London 2004.
 • (s V. Czesanou), Ex-ante hodnocení Dodatku k Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů. Praha, NOZV, 2004. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (s V. Czesanou), Ex-ante hodnocení Dodatku k Jednotnému programovému dokumentu pro cíl 3 hl. m. Prahy. Praha, NOZV, 2004. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (s V. Czesanou, O. Kofroňovou, J. Vymazalem), Nároky na vzdělávání a zaměstnatelnost české pracovní síly v souvislosti s integrací ČR do ekonomických a sociálních struktur EU. Praha, NOZV 2003. (CEP: HB04-03).
 • (s V. Czesanou), eds., Rozvoj lidských zdrojů v České republice 2003. Praha, NOZV 2003. (ISBN 80-86728-06-4; výzkumný úkol MPSV).
 • Rámec hodnocení Národního akčního plánu zaměstnanosti. Praha, NOZV 2003. (výzkumný úkol MPSV).
 • (s V. Czesanou), Ex-ante hodnocení operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Praha, NOZV 2003. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • (s V. Czesanou), Ex ante hodnocení jednotného programového dokumentu pro cíl 3 hl.m. Prahy. Praha, NOZV 2003. (evaluační zpráva pro MPSV).
 • Regionální konvergence in Sociální a ekonomické souvislosti vstupu ČR do EU. Praha, RASES 2002, str. 128-141. (ISBN 80-238-8699-1).
 • Dopady vstupu do jednotlivých krajů in Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU. Praha, RASES 2002, str. 108-111. (ISBN 80 - 245 - 0197 - X).

Granty:

 • KONCEPT- Koncepce dalšího vzdělávání - Monitoring dalšího vzdělávání a Slaďování dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, MŠMT 2010 - dosud.
 • Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání. 2004 - 2009, (CEP: 1J 020/02-DP1).
 • Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. 2004 - 2009, (CEP: 1J/005/04-DP2).
 • Sociální důsledky vstupu ČR do EU (CEP: HP04-03).
 • Vytvoření rámce systémového hodnocení výsledků Národního akčního plánu zaměstnanosti (NAPZ) a implementace vybraných opatření NAPZ 2001 analytického charakteru (MPSV, 2002).
 • Lidské zdroje v České republice 2003 (MPSV, ETF, 2002-2003).
 • Ex-ante evaluace Sektorového operačního programu rozvoje lidských zdrojů (MPSV, 2002).
 • Ex-ante evaluace Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 (MPSV, 2002).
 • Vytvoření a zajištění základní činnosti sekretariátu Pracovní skupiny pro evaluace (MPSV, 2002).

 

Ing. Věra Havlíčková

Odborný profil:

Má dlouholeté zkušenosti ve výzkumu zaměstnanosti a vzdělávání. Expertně se věnuje zejména předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a nároků na kvalitu lidských zdrojů. Zpracovává analytické a informační dokumenty v oblasti politiky zaměstnanosti, odborného vzdělávání a vývoje trhu práce v ČR. Má zkušenosti ze spolupráce v národních i mezinárodních projektech (např. výzkumy pro MPSV, program Leonardo da Vinci, projekty Cedefopu Skillsnet, Refernet, projekty Evropské vzdělávací nadace a Evropské komise).

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Linde, Praha 2009. (ISBN 978-80-86131-894-9.)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (s V. Czesanou, Z. Matouškovou, Z. Šímovou a J. Vymazalem) Quality of Human Resources, samostatná sekce v souhrnné publikaci "The Competitiveness Yearbook - Czech Republic" CES-UEM, NOET-NTF, Linde Praha 2006, ISBN 80-86131-69-6
 • (s V. Czesanou, Z. Matouškovou, Z. Šímovou) Continuing Vocational Education and Treining - detailed analysis. NVF, 2006 (publikace zveřejněna v evropské databázi na webových stránkách Cedefopu
 • (s V. Czesanou, Z. Šímovou) Podpora vzdělávání starších osob. WP 7/2006, NVF-NOZV, Praha, 2006 (ISSN 1801-5476)
 • (s V. Czesanou, Z. Matouškovou) Další vzdělávání v ČR - celoživotní učení, WP 6/2006, NVF-NOZV, Praha 2006 (ISSN 1801-5476)
 • (s V. Czesanou, Z. Matouškovou, Z. Šímovou) Kvalita lidských zdrojů in Ročenka konkurenceschopnosti ČR-analýza. Linde Praha 2006 (ISBN 80-86131-66-1)
 • (s kolektivem autorů) Odborné vzdělávání v České republice - přehledová zpráva. Praha, NOZV, NUOV, 2005.
 • (s kolektivem autorů), Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET, Country reports for Czech Republic, Slovak Republic, Poland. QCA, London 2004.
 • (s J. Vymazalem), Rozvoj systému a metodiky prognózování potřeb kvalifikace na trhu práce, včetně návrhů pro vědu a výzkum. Praha, NOZV 2003. (CEP: HB07-03.)
 • Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti: Vzdělanostní a kvalifikační úroveň pracovní síly. Praha, NOZV 2003. (CEP: HB09-03).
 • Nároky na vzdělávání a zaměstnatelnost české pracovní síly v souvislosti s integrací ČR do ekonomických a sociálních struktur EU. Praha, NOZV 2003. (CEP: HB04-03).
 • Short Country Report on Recent Developments in Education, Training and Employment Policy Czech Republic. Praha, NOZV 2003. (výzkumný úkol ETF).
 • Systém prognózování potřeby kvalifikací v České republice. Praha, NOZV 2003. (výzkumný úkol MPSV.)
 • Short Country Reporton Recent Developments in Education, Training and Employment Policy Czech Republic.Praha, NOZV 2002. (výzkumný úkol ETF).
 • Forecasting Skill Needs: Methodology Elaboration and Testing. Praha, NVF 2001. (ISBN 80-238-7550-7; projekt Labouratory v rámci programu Leonardo da Vinci).
 • (s V. Czesanou, O. Strietskou), Education and Training against Social Exclusion. Praha, NOZV 2001. (výzkumný úkol OECD).

Granty:

 • Institut trhu práce (MPSV, 2007 -2008)
 • Strategie celoživotního učení (MŠMT, 2006 - 2007)
 • Podpora zaměstnávání starších osob. (MPSV, 2005 - 2007)
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (MŠMT, 2005-2009)
 • TrainSME - Innovative Vocational Training Approaches in Small and Micro Enterprises. (Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, 2004 - 2007).
 • Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání. 2004 - 2009, (CEP: 1J 020/02-DP1).
 • Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET (2004, Evropská komise)
 • EVABCOM - Evaluation of vocational competence development through development tasks based on the work process. Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, 2003 - 2005).
 • Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky (CEP: HB07-03).
 • Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti(CEP: HB09-03).
 • Vybudování systému stálé prognostické činnosti v oblasti kvalifikačních potřeb trhu práce (MPSV, 2002).
 • Doladění metodiky, datových vstupů a struktur pro zavedení kvantitativního a kvalitativního předvídání kvalifikačních potřeb do praxe, včetně přípravy interpretace výstupů pro uživatele (MPSV, 2002).
 • Tacis Twinning - Analysis of Skills Needs in Transition Economies (ETF, 2000-2001).
 • LABOURatory - Regular Forecasting of Training Needs (Leonardo da Vinci, 1999-2001).
 • Education and Training against Social Exclusion (ETF, 2000-2001).

 

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.

Odborný profil:

Má dlouholeté zkušenosti jako odborný a výzkumný pracovník v oblasti koncepce a strategie rozvoje odborného vzdělávání, kurikula odborného vzdělávání, kurikulární politiky, vztahu systému vzdělávání a trhu práce, srovnávací pedagogiky. Byla nositelkou grantových projektů zejména pro MŠMT, účastnila se práce na mezinárodních projektech z oblasti vzdělávání realizovaných OECD, Cedefop, ETF (Evropská vzdělávací nadace). Pracuje rovněž v NÚOV.

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (s M. Lapáčkem): Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů terciárního vzdělávání a jejich uplatnění na trhu práce, Working Paper NOZV-NVF 1/2009, NOZV-NVF, 2009. (ISSN 1801-5476, ISBN 978-80-86728-97-1)
 • (s kolektivem autorů) Odborné vzdělávání v České republice - přehledová zpráva. Praha, NOZV, NUOV, 2005.
 • (s kolektivem autorů), Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET, Country reports for Czech Republic, Slovak Republic, Poland. QCA, London 2004.
 • (s J. Kotíkovou, T. Sirovátkou, J. Winklerem), Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti: Souhrnná zpráva z výzkumné studie provedené v rámci programu Moderní společnost. Praha, 2003. (CEP: HB09-03).
 • (s V. Czesanou), Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti: Vzdělanostní a kvalifikační úroveň pracovní síly. Praha, 2003. (CEP: HB09-03).
 • (s V. Czesanou, Z. Matouškovou, J. Vymazalem), Nároky na vzdělávání a zaměstnatelnost české pracovní síly v souvislosti s integrací ČR do ekonomických a sociálních struktur EU. Praha, 2003. (CEP: HB04-03).
 • Kurikulum odborného vzdělávání v mezinárodním kontextu. Disertační práce. Praha, UK 2001.
 • (s kolektivem autorů), Country Monographs Candidate Countries: Vocational Education and Training and Employment Services in the Czech Republic. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002, ISBN 92-9157-292-6.
 • (s J. Vojtěchem), Analýza vzdělávacích programů z hlediska zaměstnatelnosti absolventů. Pracovní texty projektu Uplatnění absolventů škol: analýza a výhled. Praha, ÚIV, VÚOŠ, CSVŠ 2000.
 • (s J. Vojtěchem, J. Hrešanem), Šetření k realizaci odborného výcviku ve 3letých učebních a 4letých studijních oborech SOU. Praha, VÚOŠ 2000.
 • Kurikulární politika v odborném vzdělávání. Odborné vzdělávání, 1999, č. 5, s. 1.

Granty:

 • EVABCOM - Evaluation of vocational competence development through development tasks based on the work process. Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, 2003 - 2005).
 • Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání. 2004 - 2009, (CEP: 1J 020/02-DP1).
 • Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. 2004 - 2009, (CEP: 1J/005/04-DP2).
 • Sociální důsledky vstupu ČR do EU (CEP: HP04-03).
 • Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti (CEP: HB09-03).
 • Národní kurikulum a rámcové vzdělávací programy (CEP: LS20001).
 • "Scenario" - Scénáře a strategie pro odborné vzdělávání v Evropě (Cedefop, 2000-2001).
 • "EuroCert" - Podpora mobility prostřednictvím transparentnosti certifikátů (Leonardo da Vinci, 1998-2001).
 • Uplatnění absolventů na trhu práce (MŠMT, 1999, 2000).
 • Transition of Young People from School to Employment (OECD, 1997-1999).

 

Mgr. Zdeňka Šímová

Odborný profil:

Absolventka oborů sociologie a psychologie na FF UK v Praze, má praxi v oblasti lidských zdrojů a personalistiky, v současné době pracuje v Národním vzdělávacím fondu o. p. s. jako členka týmu Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Spolupracuje na analytických projektech zaměřených na politiku zaměstnanosti, trh práce a vzdělávání. Je projektovou manažerkou Evropské referenční a expertní sítě (Refernet), jejímž cílem je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a navazujících oblastí v rámci členských států EU. Má zkušenosti z práce v terénu: z výzkumu trhu a mezinárodního neziskového projektu zaměřeného na Romskou komunitu.

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (s Z. Matouškovou), Vybrané aspekty flexibility trhu práce, Working Paper NOZV-NVF 3/2009, NOZV-NVF, 2009. (ISSN 1801-5476, ISBN 978-80-86728-98-8)
 • Rizika přijímacího pohovoru - postřehy z personální praxe, článek v časopise Zpravodaj pro mzdové účetní a personalistry, 18/2004, Verlag Dashöfer, Praha
 • (s M. Sokolovskou)Co kdo dělá - popis vybraných pracovních pozic, Verlag Dashöfer, Praha 2004 - publikace pro personalisty a uchazeče o zaměstnání
 • (s V. Czesanou, V. Havlíčkovou, a J. Vymazalem) Podpora vzdělávání dalších osob, Working Paper NOZV-NVF č. 7/2006
 • (s V. Havlíčkovou a J. Vymazalem) Projekce zaměstnanosti v ČR na období 2005 - 2010 v členění dle ekonomických odvětví, Working Paper NOZV-NVF č. 4/2005

Granty:

 • ReferNet - Evropská referenční a expertní síť, Cedefop.
 • Stories - exchange, East-West institute, Světová banka.
 • Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání. 2004 - 2009, (CEP: 1J 020/02-DP1).
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. 2005 - 2009, (CEP: 1M0021622405)
 • Podpora zaměstnávání starších osob. (MPSV, 2005 - 2007)

 

Ing. Martin Bakule, Ph.D.

Odborný profil:

Absolvent oboru evropská studia na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání pracuje jako analytik - expert od r. 2010, zaměřuje se zejména na výzkum v oblasti trhu práce, vyhodnocování politiky zaměstnanosti, analýzy trendů poptávky po pracovnících a kvalifikacích, rozbor politik EU zaměřených na zaměstnanost a vzdělávání. Podílí se na realizaci projektů ESF a mezinárodních projektů.

Publikace:

 • VET Policy Report: Czech Republic 2009 - Progress in the policy priority areas agreed in the Copenhagen process. Cedefop, NVF, NUOV. Thessaloniki, Praha. 2010.
 • Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let. Závěrečná zpráva. Národní vzdělávací fond. Praha. 2009.
 • Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení. Závěrečná zpráva. Národní vzdělávací fond. Praha. 2008.
 • Návrhy na zlepšení služeb zaměstnanosti. Souhrnný výstup NVF z klíčové aktivity č. 4 projektu ITP. Národní vzdělávací fond. Praha. 2008.
 • BAKULE, M. a kol. Hodnocení rozsahu využívání a efektivity vybraných nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. NVF. Praha. 2007.
 • BAKULE, Martin a kol. Hodnocení efektivity vybraných nástrojů (opatření) aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. Národní vzdělávací fond. Praha. 2007.
 • BAKULE, M. Charakteristika nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v letech 2004-2006. Národní vzdělávací fond. Praha. 2007.
 • CIHELKOVÁ at al. European Economic Integration: Introduction to Theory and Practice. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2003, p. 193-205. ISBN 80-245-0636-X

Granty:

 • Sledování krátkodobých trendů v poptávce po pracovní síle, MPSV 2010 - dosud,
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, MŠMT 2009 - dosud,
 • ReferNet - Evropská referenční a expertní síť, Cedefop 2009 - dosud,
 • Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let, MPSV 2009,
 • Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení, MPSV 2008
 • Institut trhu práce, MPSV 2007 - 2008

 

Ing. Jiří Braňka

Odborný profil:

V Národní observatoři pracuje jako analytik - expert. Specializuje se na výzkum trhu práce a kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů a má široké zkušenosti v oblasti předvídání budoucích změn v sektorech ekonomiky a dopadů na lidské zdroje a zaměstnanost. Podílel se na několika národních i mezinárodních projektech, zaměřených na sektory a zaměstnavatele v zemích Evropské Unie.

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Linde, Praha 2009. (ISBN 978-80-86131-894-9.)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (s M. Salavovou): Účast na dalším vzdělávání a vliv ICT na další vzdělávání, Working Paper NOZV-NVF 2/2009, NOZV-NVF, 2009. (ISSN 1801-5476, ISBN 978-80-86728-99-5)
 • (s V. Czesanou), Potřeby kvalifikované práce v sektoru energetiky, Working Paper NOZV-NVF 1/2008, NOZV-NVF, 2008. (ISSN 1801-5476)
 • Lidské zdroje a inovace: Příklady z podnikové praxe. Working Paper NOZV-NVF 2/2008, NOZV-NVF, 2008. (ISSN 1801-5476)

Granty (participace):

 • Institut trhu práce, MPSV 2007-2008

 

Mgr. Hana Žáčková

Odborný profil:

Absolventka sociologie na FF UK. V Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání pracuje jako statistik-analytik. Zabývá se zejména statistickým vyhodnocováním dat a analytickou podporou projektů v oblasti vzdělávání a trhu práce. V roce 2008 se za Českou republiku podílela na projektu CEDEFOPu jako národní expert v oblasti předvídání nabídky vzdělanostních potřeb. Má zkušenosti s realizací sociologického výzkumu v rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb v Kutné Hoře.

Publikace:

 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s kol. autorů): Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Linde, Praha 2009. (ISBN 978-80-86131-894-9.)
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, Praha, Linde, 2009, S. 398. (ISBN 978-80-86131-78-5)
 • (" (s Z. Matouškovou), Angažovanost podniků ve vzdělávání zaměstnanců, Working Paper NOZV-NVF 3/2008, NOZV-NVF, 2008. (ISSN 1801-5476)
 • (s kol. autorů): National ReferNet report on progress in the policy priority areas for Vocational Education and Training - Czech Republic. ReferNet, Cedefop 2008.
 • (s kol. autorů): Kvalita lidských zdrojů. In: Kadeřábková a kol.: Ročenka konkurenceschopnosti české ekonomiky 2006-2007. Praha, Linde 2007.
 • (s kol. autorů): Quality of Human Resources. In: Kadeřábková a kol.: The Competitiveness Yearbook of the Czech Republic 2006-2007. Praha, Linde 2007.
 • (s J. Vobeckou a J. Bernardem): Představení studovaných lokalit: Jesenice. In: Vobecká, J, T. Kostelecký (eds.). Politické důsledky suburbanizace: Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociologické studie 07/8. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2007.

Granty (participace):

 • Sledování krátkodobých trendů v poptávce po pracovní síle, MPSV 2010
 • KONCEPT- Koncepce dalšího vzdělávání - Monitoring dalšího vzdělávání a Slaďování dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, MŠMT 2010 - dosud.
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (MŠMT, 2005-2009)
 • Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání. 2004 - 2009, (CEP: 1J 020/02-DP1).
 • Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. 2004 - 2009, (CEP: 1J/005/04-DP2).

 

Ing. Marta Salavová

Odborný profil:

Absolventka oboru mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Hlavními oblastmi její odborné a výzkumné činnosti jsou problematika globálního trhu, vliv moderních informačních technologií na informační procesy ve společnosti a výzkum trhu práce. Podílí se na realizaci národních i mezinárodních projektů Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání.

Publikace:

 • (s kol. autorů):Efektivní vzdělávání pro trh práce, Praha, sborník AIVD, 2010, S. 131. (ISBN 978-80-904531-1-1)
 • (s kol. autorů):Kvalita lidských zdrojů. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010, S. 460. (ISBN 978-80-86131-87-0)
 • (s J. Braňkou): Účast na dalším vzdělávání a vliv ICT na další vzdělávání, Working Paper NOZV-NVF 2/2009, NOZV-NVF, 2009. (ISSN 1801-5476, ISBN 978-80-86728-99-5)
 • (s kol. autorů): Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Linde, Praha 2009. ISBN 978-80-86131-894-9

Granty (participace):

 • Sledování krátkodobých trendů v poptávce po pracovní síle, MPSV 2010
 • KONCEPT- Koncepce dalšího vzdělávání - Monitoring dalšího vzdělávání a Slaďování dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, MŠMT 2010 - dosud.
 • Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných oborů, MŠMT, 2009,
 • ReferNet - Evropská referenční a expertní síť, Cedefop.
 • " Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky.2005 - 2009, (CEP: 1M0021622405),
 • Institut trhu práce, MPSV 2007-2008

 

Ing. Tomáš Rašovec

Odborný profil:

Absolvent provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Nadále student doktorského studijního programu systémové inženýrství na katedře statistiky na ČZU. V Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání pracuje od roku 2010 na pozici analytik. Podílí se na realizaci národních i mezinárodních projektů NOZV.

 

Bc. Jan Schubert

Odborný profil:

Student magisterského programu Aplikovaného sociálního výzkumu na Fakultě sociálních věd UK. V Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání pracuje jako analytik - statistik od r. 2010, zaměřuje se zejména na statistické vyhodnocování dat, ekonometrické modely a výzkum v oblasti trhu práce, předvídání kvalifikačních potřeb, uplatnění absolventů škol a vzdělávání. V průběhu studia se rovněž podílel na mezinárodním výzkumu ICCS zaměřeném na znalosti žáků v oblasti občasné výchovy.