LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Studijní a profesní poradenství

Pod pojmem "studijní a profesní poradenství" rozumíme poradenské služby, zahrnující podporu osobního rozvoje, vzdělávání a profesního uplatnění.

To obnáší na jedné straně zejména poskytování informací, rad a doporučení, týkajících se možností studia, uplatnění znalostí a dovedností získaných ve vzdělávacích aktivitách a studijních programech na trhu práce, výběr konkrétních vzdělávacích aktivit, programů, oborů, institucí a forem vzdělávání a nalézání souladu mezi individuálním potenciálem klienta a nabídkou studijních programů - optimalizace studijní cesty (tj. studijní poradenství). Na straně druhé sem patří pomoc s optimálním výběrem profesní kariéry a přípravou na ni, s uplatněním na trhu práce, podpora při slaďování individuálního potenciálu klienta - zejména jeho kvalifikace a zájmů - s nároky určitých profesí či pracovních pozic, pomoc při ztrátě, změně či hledání zaměstnání a při rekvalifikacích, při obtížné pracovní adaptaci na novou pracovní pozici apod. (tj. profesní poradenství).

Konkrétně se jedná například o pomoc klientovi se sestavováním jeho studijního či kariérního plánu, posouzení vhodnosti určité vzdělávací cesty vedoucí k získání potřebné kvalifikace v dané profesi, pomoc při výběru vhodného kurzu, studijních materiálů či metod studia, podpora klienta při volbě nového zaměstnání, provázení obdobím pracovní adaptace po nástupu na nové místo, výběr vhodných rekvalifikačních kurzů pro rozšíření profesních kompetencí nebo třeba podpora klientovy motivace při nutnosti změnit svou dosavadní profesní dráhu. Ve všech těchto případech se studijní a profesní poradci (či poradci pro další profesní vzdělávání, DPV) stávají cennými partnery pro své klienty.

Výše popsané poradenské služby poskytují zejména:

 • - výchovní poradci na základních, středních a vyšších odborných školách,
 • poradci ve vysokoškolských poradnách a akademických poradenských centrech,
 • poradci v Informačních a poradenských střediscích pro volbu povolání na úřadech práce (IPS ÚP) i v dalších jeho útvarech,
 • speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách (PPP),
 • pracovníci Informačních center mládeže (ICM),
 • manažeři, referenti, odborní garanti či lektoři vzdělávacích a poradenských institucí,
 • poradci z personálních agentur a agentur práce,
 • EURES poradci na úřadech práce,
 • personalisté a manažeři vzdělávání ve středních a velkých podnicích,
 • nezávislí konzultanti v oblasti rozvoje lidských zdrojů (RLZ) a někteří další.
Zdrojem informací mohou být i centrální metodicko-koordinační instituce, jako je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), Národní vzdělávací fond (NVF), Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a podobně (blíže viz "Související webové adresy").

V odkazech na této stránce najdete výběr původních odborných textů, týkajících se východisek, metodiky, praxe či zahraničních zkušeností ve studijním a profesním poradenství. Jejich autory jsou kmenoví i externí spolupracovníci Střediska podpory poradenských služeb NVF. Naším záměrem je postupně vytvořit databanku užitečných textů k podpoře dobré praxe studijního a profesního poradenství.

 1. "Jazyková výuka pro populaci s dyslexií." (autor Dagmar Rýdlová) Text PDF
 2. "Jak zvládnout krizový rozhovor." (autor Zbyšek Mohaupt) Text PDF
 3. "Využití metody "Life Stories" v poradenství." (autor Petra Bartlová) Text PDF
 4. "Techniky skupinového poradenství." (autor Tomáš Langer) Text PDF

Související webové adresy Text PDF
On-line testy Tabulka Excel
Metodika poradenské práce pro DPV Text PDF