LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Archiv Archiv projektů

Moderní systémy služeb zaměstnanosti
Projekt mobility programu Leonardo da Vinci

Projekt reagoval na potřeby českého trhu práce, který se stává součástí otevřeného pracovního trhu EU a je proto třeba, aby služby zaměstnanosti byly připravené na trend sílící konkurence v oblasti pracovní síly, který se projevuje na všech úrovních. Rostou nároky na kvalitu i kvantitu služeb poskytovaných všemi organizacemi působícími v oblasti zaměstnanosti a je tedy žádoucí, aby systém poskytoval služby obvyklé v zemích EU.

Cílem projektu bylo umožnit českým odborníkům z oblasti služeb zaměstnanosti výměnu zkušeností s kolegy z pěti zemí EU. Účastníci získali poznatky v těchto oblastech: politika zaměstnanosti; aktivní nástroje politiky zaměstnanosti; systém a struktura služeb zaměstnanosti; subjekty působící v oblasti služeb zaměstnanosti a jejich součinnost - na státní, regionální a místní úrovni; vzdělávání, rekvalifikace a příprava na zaměstnání; kvalifikační požadavky; systém dávek a registrace nezaměstnaných; informační technologie a systémy podporující služby zaměstnanosti; programy a projekty v oblasti zaměstnanosti; systém spolupráce se zaměstnavateli a jinými subjekty v oblasti ekonomického a regionálního rozvoje; systém a subjekty celoživotního vzdělávání na regionální a místní úrovni v souvislosti se zaměstnaností; systém financování opatření, projektů a organizací v oblasti zaměstnanosti a celoživotního vzdělávání.

Aktuality a výstupy projektu jsou formou získaných materiálů/dokumentů a postřehů ze závěrečných zpráv účastníků publikovány na těchto webových stránkách.

Veřejné služby zaměstnanosti v zemích EU
Projekt mobility programu Leonardo da Vinci

Projekt byl zaměřen na hledání nových možností pro zlepšení systému veřejných služeb zaměstnanosti v České republice, který je v současné době přetížený. Vnitřní zdroje systému jsou dány existující omezenou kapacitou jak na centrální, tak na regionální úrovni. K základním požadavkům na rozvoj tohoto systému patří rovněž zvýšení kvality a zlepšení dostupnosti poskytovaných služeb pro klienty na trhu práce.

Cílem projektu bylo proto hledání možností zkvalitnění a rozšíření existujících služeb zaměstnanosti - např. zapojení dalších partnerů v regionu (zaměstnavatelé, sociální partneři, orgány státní správy a samosprávy, vzdělávací a poradenské organizace, nestátní a neziskové organizace a další relevantní subjekty) do procesu řešení nezaměstnanosti, využívání nových nástrojů řešení aktivní politiky zaměstnanosti a propojení činností služeb zaměstnanosti s požadavky zaměstnavatelské sféry. Zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe z jiných evropských zemí byly implementovány prostřednictvím účastníků projektu do systému služeb zaměstnanosti v České republice.

Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti
Projekt mobility programu Leonardo da Vinci

Projekt "Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti" reaguje na zvýšení kvality a dostupnosti v rámci veřejných služeb zaměstnanosti v oblasti informačního systému. Výstupy projektu budou využity při vytváření nového informačního systému pro služby zaměstnanosti, který bude schopen nakumulovat velké množství informací, a bude propojen se všemi relevantními subjekty na trhu práce včetně zaměstnavatelské sféry. Informační systém umožní úzkou spolupráci zmíněných subjektů na trhu práce, což přinese pozitivní efekty.

Cílem projektu je získání uceleného souboru informací o fungování informačních systémů v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. Zároveň je projekt zaměřen na možnosti budoucího propojení informačních systémů, jejichž potřeba vychází ze stálého procesu otevírání trhů práce jednotlivých členských zemí. Zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe budou implementovány prostřednictvím účastníků projektu při zavádění reformních změn, především právě v oblasti informačních systémů. Projekt je realizován od září 2008 do konce roku 2009.

Cílové skupiny:

 1. Pracovníci SSZ MPSV
 2. Pracovníci ÚP
 3. Pracovníci NVF, o.p.s.

Číslo projektu: CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/134067
Datum zahájení projektu: 1.9. 2008
Datum ukončení projektu: 30.12. 2009
Předkladatel/vysílající organizace: Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Přijímající/zahraniční organizace:
 1. Centro Europeu de Línguas, Portugalsko
 2. Municipality of Rakkestad, Norsko
 3. AM Transnational, Španělsko
 4. Euroguidance Italy, Itálie
 5. Centre for International Mobility CIMO, Finsko
 6. European Policies and International Relations Department, Itálie
 7. MS Barcelona, Španělsko
 8. CILA Group, Irsko
 9. ÚPSVAR, Slovensko
 10. Work Experience UK, Velká Británie