LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003
Zpět
Logo ESF Logo ITP - Institut trhu práce

Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti (ITP)

Zaměření projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti služeb zaměstnanosti. Jeho cílem bylo zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti zapojením dalších spolupracujících organizací, výrazné rozšíření spolupráce služeb zaměstnanosti se zaměstnavatelskými subjekty, vybudování uceleného informačního systému přístupného všem subjektům podílejícím se na službách zaměstnanosti a vypracování metodik a postupů nezbytných pro fungování modernizovaného systému veřejných služeb zaměstnanosti.

Institut trhu práce

Základní záměrem projektu bylo vybudování Institutu trhu práce jako výkonného nástroje pro tvorbu a realizaci politiky zaměstnanosti orientované na zaměstnavatelskou složku trhu práce a jako potřebné doplnění systému veřejných služeb zaměstnanosti poskytovaných především sítí úřadů práce. Vytvořená síť pracovišť Institutu trhu práce odpovídala územní struktuře úřadů práce. Organizačně byla pracoviště Institutu trhu práce začleněna do sítě pracovišť Hospodářské komory ČR a úřadů práce.

Vybudování těchto nástrojů a jejich účinné využívání umožnilo rozšíření činností zajišťovaných službami zaměstnanosti a zároveň uvolnilo potřebné kapacity úřadů práce (na regionální úrovni) a Správy služeb zaměstnanosti (na centrální úrovni) pro výkon státní správy v oblasti zaměstnanosti, pro reálné řízení systému služeb zaměstnanosti, zavádění standardů kvality v těchto službách a jejich kontroly.

Role NVF

NVF se na činnosti Institutu trhu práce podílel prací svých vybraných odborných útvarů, které se problematikou dotýkající se služeb zaměstnanosti přímo zabývají. Jedná se především o útvary Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání (pro oblast analýz a prognóz kvalifikačních potřeb včetně jejich využití ve službách zaměstnanosti), Středisko podpory poradenských služeb (pro oblast metodiky poradenských služeb ve službách zaměstnanosti), tým Rozvoj lidských zdrojů (pro oblast komplexních rozvojových programů pro služby zaměstnanosti a jejich partnery z krajů, měst a obcí zaměřených na rozvoj kompetencí při vytváření a implementaci regionálních a místních strategií zaměstnanosti) a úsek Zaměstnanost (analýza současné struktury služeb zaměstnanosti a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, vypracování návrhu na zlepšení struktury subjektů a činností služeb zaměstnanosti, zlepšení nástrojů APZ a odborné školení pracovníků, kteří se na činnostech služeb zaměstnanosti v rámci projektu a v návaznosti na projekt podíleli).

Přehled klíčových aktivit (KA) jednotlivých úseků NVF

Úsek Zaměstnanost

KA 1: Podrobná analýza současné struktury Služeb zaměstnanosti a subjektů podílejících se na těchto službách
KA 3: Zhodnocení účinnosti využívání jednotlivých nástrojů APZ a možnosti propojení národních programů APZ s programy OP RLZ
KA 4: Návrh optimálního modelu fungování služeb zaměstnanosti fungujícího na základě rozdělení činností a účinné spolupráce mezi sítí ÚP a sítí spolupracujících organizací
KA 11: Zajištění odborného školení pro pracovníky Institutu trhu práce na všech úrovních

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

KA 5: Navržení systému pravidelných analýz a prognóz kvalifikačních potřeb (APKP) trhu práce a jejich využití pro činnost služeb zaměstnanosti

Středisko podpory poradenských služeb

KA 6: Analýza a návrh optimalizace systému poradenských služeb ve veřejných službách zaměstnanosti

Rozvoj lidských zdrojů

KA 7: Vytvoření systému formalizované spolupráce s krajskými a místními partnery

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.