LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekty a zakázky pro MPSV ČR

2009
2008 a starší

2009

 

Na základě úspěšné účasti ve výběrovém řízení realizovali ve 2. čtvrtletí roku 2009 pracovníci úseku Zaměstnanost tři zakázky malého rozsahu pro Sekci politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR. Jednalo se o zakázky č. 03480 "Hodnocení úřadů práce podle výkonů", č. 03481 "Vytvoření věcné části portálu inspirací a příkladů dobré praxe pro pracovníky veřejných služeb zaměstnanosti" a č. 03482 "Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let". Zakázky byly uskutečněny v rámci systémového projektu "Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti" a byly spolufinancovány z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha, resp. Evropského sociálního fondu, a státního rozpočtu ČR.

Hodnocení úřadů práce podle výkonů

Cílem této zakázky bylo vypracovat návrh postupu tvorby systému řízení úřadů práce podle výkonů a zavádění tohoto systému na území hl. m. Prahy i dalších krajů. Zavedení tohoto systému přispěje jednak ke zvýšení kvality a účinnosti činností úřadů práce a jednak ke zvýšení efektivity řízení 77 úřadů práce v ČR. Ty vykonávají při podpoře zaměstnanosti analogické činnosti a poskytují analogické služby, avšak řídící orgán služeb zaměstnanosti dosud nemá k dispozici objektivní informace o tom, které úřady práce jsou relativně výkonnější a které spíše zaostávají. Zavedení systému řízení úřadů práce podle výkonů tyto chybějící informace řídícímu orgánu služeb zaměstnanosti poskytne.

Výstupem této zakázky je zpráva, která má tři části. První část zprávy se zabývá kategorizací území působnosti úřadů práce jako jedním ze zásadních předpokladů pro zavádění systému hodnocení úřadů práce podle výkonů. Obsahuje jednak informace o postupech a výsledcích kategorizace území úřadů práce v zahraničí (Německo, Rakousko) a jednak první kategorizaci okresů v ČR pro potřeby řízení a hodnocení a řízení úřadů práce.

Druhá část zprávy je věnována výběru vhodných ukazatelů pro účely hodnocení úřadů práce jako institucí a pro účely hodnocení ředitelů úřadů práce jako manažerů. Týká se problému, který představuje těžiště systému hodnocení úřadů práce podle výkonů. Na základě cílů úřadů práce, zahraničních zkušeností, dostupnosti údajů a snahy o jednoduchost je v této části zprávy navrženo 5 ukazatelů, které by bylo účelné využívat pro hodnocení výkonů úřadů práce.

Třetí část zprávy, která vychází z výsledků prací popsaných v kapitolách 1 a 2, obsahuje návrhy pro postup zavádění systému hodnocení úřadů práce podle výkonů v ČR. Její součástí jsou i návrhy na systém hodnocení ředitelů úřadů práce. Tato část zprávy obsahuje i návrh 4 kroků implementace systému včetně harmonogramu prací.

Výstup zakázky byl předán Sekci politiky zaměstnanosti a trhu práce k dalšímu využití.

Vytvoření věcné části portálu inspirací a příkladů dobré praxe pro pracovníky veřejných služeb zaměstnanosti

Cílem realizace portálu inspirací a příkladů dobré praxe je vytvoření přehledného a uživatelsky příjemného prostředí sloužícího ke shromažďování jednotlivých příkladů dobré praxe a dalších inspirativních informací, k jejich systematickému třídění a k jejich poskytování pracovníkům veřejných služeb zaměstnanosti. Vytvořený prostor rovněž nabídne výměnu zkušeností a vzájemnou diskuzi těchto uživatelů.

V rámci zakázky byly zpracovány následující výstupy: Portál inspirací a příkladů dobré praxe - Doporučení pro technické zpracování portálu, Metodika pravidelné aktualizace obsahu portálu a Souhrnná zpráva o postupu realizace zakázky. Portál inspirací a příkladů dobré praxe - Doporučení pro technické zpracování portálu obsahuje doporučení pro zpracování technické části portálu, která vyplývají z návrhů týkajících se jeho věcné části - jedná se například o doporučení ke grafické podobě portálu, jeho struktuře a jednotlivým sekcím. Technické zpracování portálu provede Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce po ukončení realizace zakázky. Portál bude na základě požadavku Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce umístěn na IntraWebu MPSV.

Metodika pravidelné aktualizace obsahu portálu popisuje způsob, jakým bude obsah portálu systematicky doplňován o nejúčinnější příklady dobré praxe a inspirativní zkušenosti z oblasti činnosti služeb zaměstnanosti v ČR a z evropských zemí. Metodika identifikuje hlavní a vedlejší informační zdroje zajímavých příspěvků a podrobně popisuje jednotlivé fáze systému získávání podkladů. V rámci metodiky vytvořený Praktický rádce pro regionální přispěvatele portálu upřesňuje postup a pravidla získávání příspěvků, způsob jejich výběru, třídění a upravování podle jednotné struktury až po jejich umístění na portál.

Souhrnná zpráva o postupu realizace zakázky popisuje hlavní kroky vedoucí k naplnění předmětu zakázky a je v ní vyhodnocena metodika tvorby portálu. Zpráva shrnuje použité metody a postupy při realizaci zakázky a problémové situace, které při realizaci zakázky nastaly, a způsob jejich řešení. Dále obsahuje návrh postupu pro další rozvoj a správu portálu.

Veškeré výstupy této zakázky byly předány Sekci politiky zaměstnanosti a trhu práce k využití.


Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let

Tato zakázka se soustředila na zhodnocení veřejných služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám starším padesáti let. Na základě domácích i zahraničních zkušeností byly vypracovány návrhy na zlepšení těchto služeb.

Výstupem této zakázky je studie skládající se ze čtyř částí. První kapitola mapuje stav a vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve skupině osob starších 50 let v hl. m. Praze, Ústeckém kraji a kraji Vysočina. Vychází z toho, že zkoumané intervence aktivitní politiky zaměstnanosti, které budou ve vztahu ke skupině starších osob v Praze i v dalších krajích v rámci aktivní politiky zaměstnanosti používány v dalších obdobích, by měly vycházet z důkladné znalosti specifik sledované věkové skupiny a jejího postavení na trhu práce.

Druhá kapitola zkoumá intervence aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na skupinu osob starších 50 let v hl. m. Praze, Ústeckém kraji a kraji Vysočina. Soustředí se zejména na zmapování nabídky využívaných intervencí pro tuto cílovou skupinu, jejich cílenosti a profilu účastníků APZ nad 50 let v jednotlivých krajích.

Třetí kapitola mapuje a zkoumá zahraniční zkušenosti služeb zaměstnanosti v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Na základě výsledků všech tří částí analýzy je zformulována čtvrtá kapitola předkládané práce, a to návrhy, jak by bylo možné a žádoucí služby zaměstnanosti zlepšit. Tyto návrhy vycházejí ze současného institucionálního, legislativního, personálního a finančního rámce aktivní politiky zaměstnanosti. Při koncipování těchto návrhů usilovali řešitelé nejen o formulaci určitých doporučení, ale také o jejich zdůvodnění a o naznačení kroků, jimiž je lze realizovat.

Výstup zakázky byl předán Sekci politiky zaměstnanosti a trhu práce k dalšímu využití.

2008 a starší

Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení

Na podzim roku 2008 pracovníci úseku zpracovali analýzu specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze jako subdodávku k veřejné zakázce "Analýza trhu práce, vypracování metodiky, školení", která byla vyhlášena v rámci projektu Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti (projekt realizovala SSZ MPSV ČR v rámci JPD 3).
Vytvořená analýza je rozdělena do dvou hlavních částí. První část obsahuje výsledky analýzy služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze se zřetelem na specifické potřeby místního trhu práce a zahrnuje tři kapitoly. V první kapitole je zpracována analýza trhu práce v hl. m. Praze, analýza struktury uchazečů o zaměstnání v hl. m. Praze, analýza struktury požadavků zaměstnavatelů na pracovníky v hl. m. Praze a porovnání organizace služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a ve vybraných metropolích. Druhá kapitola je zaměřena na využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a možnosti hodnocení jejich efektivity v hl. m. Praze. Její součástí je např. institucionální rámec a mechanismus cílení aktivní politiky zaměstnanosti v Praze, profil účastníků nejvíce využívaných nástrojů v Praze a vykazované výsledky aktivní politiky zaměstnanosti v hl. m. Praze. Třetí kapitola obsahuje analýzu spolupráce různých druhů organizací ovlivňujících trh práce a zaměstnanost v hl. m. Praze s Úřadem práce hl. m. Prahy a je v ní věnována pozornost jednak různým aspektům této spolupráce a jednak vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování dosud většinou jen intuitivně poznaných faktů o této spolupráci.
Druhá část analýzy obsahuje doporučení směřující ke zlepšení služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze. Tato část vychází z výsledků první části analýzy a jsou v ní uvedena nejen doporučení, jak by bylo možné a žádoucí služby zaměstnanosti v hl. m. Praze zlepšit, ale i jejich zdůvodnění a naznačení konkrétních kroků, jimiž lze doporučení realizovat. Uvedená doporučení se týkají jednak nástrojů politiky zaměstnanosti a jednak spolupráce Úřadu práce hl. m. Prahy s dalšími organizacemi.
Analýza byla předána MPSV ČR k dalšímu využití.

Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Hlavním cílem projektu, realizovaného v rámci opatření 1.2 "Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti OP RLZ" a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.

Předkladatelem projektu bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, které realizovalo projekt s těmito partnery: Národní vzdělávací fond, o.p.s., pověřené úřady práce a úřady práce v pilotních regionech (kraj Ústecký, Pardubický, Vysočina, Moravskoslezský a Zlínský) a Hospodářská komora ČR. Projekt byl zahájen 1.7. 2006 a jeho realizace byla ukončena 30.11. 2008. Veškeré výstupy projektu byly předány k využití MPSV ČR.

Kontakty
Informace