LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Akreditace vzdělávacích programů

V ČR existuje několik rezortních systémů akreditace vzdělávacích programů, případně vzdělávacích zařízení, které jsou upraveny právními předpisy. Akreditací se podle těchto předpisů zpravidla rozumí pověření k provádění vzdělávacích programů na základě žádosti vzdělávací instituce, případně pověření k vydání osvědčení. Žádosti vzdělávacích institucí jsou posuzovány odbornými komisemi, které zřizují příslušná ministerstva.

Akreditaci provádí zejména:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rekvalifikační programy, pro vzdělávací programy DVPP a vzdělávací programy v oblasti sportu.
  • Ministerstvo vnitra pro vzdělávací programy pro úředníky územních samosprávných celků
  • Ministerstvo zdravotnictví pro získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí pro oblast sociálních služeb.

Slabou stránkou uvedených systémů akreditace je kontrola dodržování akreditačních podmínek, kontrolní postupy nejsou s výjimkou MVČR standardizovány a následná kontrola plnění akreditačních podmínek je formální a nedostatečná z pohledu zabezpečování kvality.