LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Certifikace lektorů - nástroj prokazování a hodnocení kvality personálu

Výkon činnosti lektora a konzultanta je v ČR volnou živností, pro kterou neexistuje žádný přímý obor přípravy ve formálním vzdělávacím systému. V praxi nejsou uplatňovány žádné obecně uznávané kvalifikační požadavky pro lektory a konzultanty a nejsou užívána žádná všeobecně přijímaná kriteria pro hodnocení kvality lektorů. K prokazování odborné a pedagogické způsobilosti lektoři využívají různé "certifikáty", které však mnohdy nesplňují požadavky na certifikaci ve smyslu získání, prokazování a udržování odborných a pedagogických kompetencí. Různá profesní sdružení a asociace stanovují vlastní požadavky na způsobilost lektorů, kteří působí v interních systémech vzdělávání příslušných sektorů (oborů). Na trhu existuje vedle sebe řada oborových, případně firemních certifikací k prokazování kompetencí lektorů, z nichž některé jsou mezinárodně uznávány jako např. Microsoft Certified Trainer, lektor CIMA a další.

S využitím nadnárodního standardizovaného nástroje prokazování kvality personálu - normy ISO/EN 17024:2003 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob - byly zpracovány minimální požadavky pro certifikaci lektora dalšího vzdělávání a manažera dalšího vzdělávání a zahájena tak možnost získat certifikát lektora a manažera dalšího vzdělávání podle pravidel jednotného evropského akreditačního systému.

Certifikace personálu dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003

Norma ČSN EN ISO/IEC 17024:2003

Uvedená norma stanovuje požadavky pro práci certifikačních orgánů, které certifikují osoby. Certifikační orgán, který chce pracovat podle požadavků této normy, vybuduje systém managementu kvality. Vybere funkce (obory), které chce certifikovat, nastaví podmínky a požadavky na žadatele o certifikát. Vybudovaný a zavedený systém managementu si nechá společně s připravenými funkcemi (obory, oblastmi certifikace) akreditovat u Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Akreditace je pověření pro výkon činnosti, v tomto případě pro certifikaci osob v akreditovaných oblastech. V průběhu trvání akreditace je pravidelně akreditačním orgánem (ČIA) kontrolován. Akreditaci si musí certifikační orgán pravidelně obnovovat.

Akreditovaný certifikát

Zájemci, kteří chtějí získat certifikát, musí splnit požadavky, které má certifikační orgán definovány pro získání certifikátu, absolvovat certifikační řízení a splní-li všechny požadavky, je jim propůjčen certifikát. Výstupem certifikačního řízení u certifikačního orgánu pracujícího v režimu normy ČSN EN ISO/IEC 17024 je tedy certifikát, kterému se někdy říká akreditovaný certifikát. Takový certifikát je dokladem o tom, že jeho držitel splňuje stanovené požadavky, že tedy v certifikované oblasti dosáhl odborné úrovně požadované pro udělení certifikátu a že si tuto úroveň udržuje po celou dobu platnosti. Akreditovaný certifikát se může stát, je-li správně použit, mohutným nástrojem personální práce.

Věrohodnost certifikátu

Pojem "certifikát" není chráněn žádnou ochrannou známkou, ani jiným způsobem. To má za následek, že se certifikát vystavuje kdekomu za cokoliv. Značně se liší svou vypovídací hodnotou. Někdy jde o bezcenný papír, jindy je vypovídací hodnota certifikátu vysoká. Musíme se tedy naučit obsah certifikátu číst, porozumět mu. Certifikát udělovaný certifikačním orgánem pracujícím v režimu normy ČSN EN ISO/IEC 17024, musí několik podmínek, které mají zaručovat kromě jiného i věrohodnost takového dokumentu. Dále Certifikát musí

  • obsahovat vypovídající název certifikované funkce (oblasti certifikace);
  • na něm být uveden odkaz na zdroj, kde se zájemce může s podmínkami certifikace a podrobnou specifikací certifikátu seznámit podrobněji;
  • na něm být uvedena jednoznačná identifikace certifikačního orgánu;
  • na něm být uveden odkaz na akreditaci, na jejímž základě certifikační orgán pracuje;
  • uvádět odkaz na normu nebo jiný závazný (normativní) dokument, který upravuje činnost certifikačního orgánu;
  • na něm být uvedeno datum platnosti certifikátu.

Zájemce o certifikát musí mít možnost získat podrobné informace o certifikátu včetně podmínek pro jeho získání a udržování, o průběhu certifikačního řízení, o výši poplatků. Certifikační orgán je rovněž povinen vést a zveřejňovat seznam udělených případně odebraných certifikátů.

Funkce certifikátu jako dokladu o udržování odborné úrovně a profesní kvality držitele je podpořena omezenou platností certifikátu, platnost je nutné ve stanovených intervalech obnovovat. Doba platnosti nebývá delší než pět let.

Certifikát lektora dalšího vzdělávání, Certifikát manažera dalšího vzdělávání - přehled udělených certifikátů