LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Certifikace institucí - nástroj prokazování a hodnocení kvality institucí dalšího profesního vzdělávání

Kvalita instituce, poskytující další profesní vzdělávání, je závislá na kvalitě zdrojů, procesů, postupů a systému řízení. Systémové zajišťování kvality na úrovni instituce dalšího vzdělávání je založené na tzv. procesním přístupu, tzn. na identifikaci, vzájemném působení a řízení všech podstatných souborů činností, které instituce vykonává.

K prokazování systémového řízení kvality instituce mohou využívat standardizované nástroje jako např. EN ISO 9001:2000, EDUIQ 9001, KVIS. Tyto nástroje specifikují požadavky na systém řízení kvality v organizacích, umožňují prokázat způsobilost organizace v této oblasti a posoudit tuto způsobilost nezávislou externí stranou. Uvedené nástroje slouží k trvalému zvyšování efektivnosti poskytovaných vzdělávacích služeb a zvyšování konkurenceschopnosti institucí dalšího profesního vzdělávání.

Certifikace systémů řízení kvality v DPV

Sem patří certifikace probíhající podle pravidel pro posuzování shody obsažených v normě ČSN EN ISO 17021. Požadavky této normy musí splňovat každý z certifikačních orgánů, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pro provádění auditů a certifikaci systémů managementu kvality podle některého z normativních dokumentů ČSN EN ISO 9001 nebo eduIQ 9001 nebo KVIS.

Certifikace kteréhokoli z modelů systému managementu kvality tak probíhá podle stejných pravidel zahrnujících zejména

  • plánování auditu včetně jmenování odborně způsobilých a nezávislých auditorů,
  • certifikační audit 1. stupně obsahující mj. přezkoumání dokumentace vzdělávací instituce
  • audit 2. stupně prováděný ve vzdělávací instituci,
  • roční dozorové audity pro udržení certifikace,
  • opakovaný audit pro obnovení certifikace po třech letech od prvotní certifikace.

Certifikace dle EDUIQ 9001

Model systému managementu kvality pro vzdělávací instituce poskytující služby dalšího profesního vzdělávání je odvozen od platného znění normy ČSN EN ISO 9001 a směrnice ISO IWA 2, na jejichž znění se odkazuje, případně je nahrazuje nebo doplňuje vlastními požadavky.

Kromě obecných požadavků specifikuje tedy také požadavky jednoznačně oborově zaměřené na vzdělávací instituce. Požadavky se týkají celkového nastavení systému managementu kvality, řízení dokumentů a záznamů, odpovědnosti managementu vzdělávací instituce včetně stanovení politiky jakosti, plánování cílů kvality, stanovení odpovědností a pravomocí a provádění přezkoumání systému managementu. Dále eduIQ 9001 stanovuje požadavky na poskytování zdrojů a specifické požadavky na lidské zdroje, infrastrukturu a pracovní prostředí a na řízení všech významných realizačních procesů včetně návrhu nového vzdělávacího programu a poskytování vzdělávacích služeb. Model klade požadavky rovněž na provádění relevantního měření v rámci systému managementu kvality včetně měření spokojenosti zákazníků, na analýzu údajů a na řízení zlepšování.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001

Model systému managementu kvality obsažený v normě ČSN EN ISO 9001 je generický, tzn. že jeho požadavky jsou formulovány tak, aby byly aplikovatelné pro jakoukoli organizaci vyrábějící libovolné druhy výrobků nebo poskytující kterékoli typ služeb svým zákazníkům. Správná interpretace požadavků modelu v podmínkách vzdělávacích institucí působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání je tedy odpovědností auditorů certifikačních orgánů. Norma podporuje přijímání procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.

Požadavky specifikované v normě se týkají celkového nastavení systému managementu kvality včetně uplatnění zásad procesního řízení, řízení dokumentů a záznamů, odpovědnosti managementu certifikované organizace včetně stanovení politiky jakosti, plánování cílů kvality, stanovení odpovědností a pravomocí a provádění přezkoumání systému managementu. Dále norma stanovuje požadavky na poskytování zdrojů a specifické požadavky na lidské zdroje, infrastrukturu a pracovní prostředí a na řízení všech významných realizačních procesů včetně návrhu nového produktu a poskytování služeb. Model klade požadavky rovněž na provádění relevantního měření v rámci systému managementu kvality včetně měření spokojenosti zákazníků, na analýzu údajů a na řízení zlepšování. Normu je možné zakoupit i v elektronické podobě na stránkách Českého normalizačního institutu www.cni.cz.

Instituce dalšího profesního vzdělávání používají při prokazování kvality i další nástroje mezinárodní certifikace , které jsou založeny na jiných přístupech než je ověřování systému řízení kvality jako např. Q FOR, kde je certifikát udělován na základě strukturovaného průzkumu spokojenosti zákazníků.

Asociace institucí vzdělávání dospělých vyvinula spolu s certifikačním orgánem BIVŠ a NVF oborovou certifikaci institucí vzdělávání dospělých. Tento systém podobně jako ISO 9001 stanovuje soubor systémových kritérií, jejichž plnění je ověřováno certifikačním orgánem prostřednictvím auditů na místě, a je zaměřen specificky na procesy klíčové pro kvalitní provedení vzdělávací akce.

Ve veřejném sektoru je rozšiřována aplikace modelu CAF/CQAF, která je založena na sebehodnocení vzdělávací instituce a umožňuje externí posouzení určenými osobami.

Certifikace dle KVIS

KVIS - Kvalita Vzdělávací Instituce Sebehodnocením
Model komplexního zajišťování a prokazování kvality vzdělávacích institucí, poskytujících další profesní vzdělávání (oborová certifikace), který vychází ze zkušeností s modely sebehodnocení. Model funguje na principu sebehodnocení podle sedmi kritérií pro řízení klíčových procesů Pro každé kritérium je stanoven minimální standard a zdroje pro prokazování. Model mohou využívat vzdělávací instituce nejen pro certifikaci, ale případně pro interní zlepšování. Jde o zcela nový produkt v oblasti zajišťování a hodnocení kvality vzdělávacích institucí v ČR.

Instituce - přehled udělených certifikátů