LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publikace

Výstupy z projektů řízených NVF

Národní vzdělávací fond

 • TOMEŠOVÁ, Irena [et al.] : Zpráva ze zahraniční služební cesty : Provincie Reggio Emilia – Itálie, březen 2009. Odborná stáž v rámci projektu Mobility programu Leonardo da Vinci. Praha: Národní vzdělávací fond 2009. 25 s.

  Skupina osmi odborníků z NVF a z úřadů práce ve Vsetíně, Č. Budějovicích a Ústí n. Orlicí uskutečnila na konci března 2009 odbornou stáž do severoitalské provincie Reggio Emilia v rámci projektu Mobility programu Leonardo da Vinci. Cílem stáže bylo vyměnit si zkušenosti s italskými odborníky v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a podrobněji poznat systém služeb zaměstnanosti, současnou situaci na trhu práce, informační systémy zaměstnanosti a systém profesního vzdělávání a poradenství v Itálii.
  Plný text zprávy ke stažení Text ve formátu PDF

 • DURAND-DROUHIN, Marianne - HUMMELUHR, Niels - McKENZIE, Philip - RAMSEY, Gregor: Přechod mezi počátečním vzděláváním a zaměstnáním: Rozbor situace: Česká republika. Praha: Národní vzdělávací fond, 1998. 69 s.

  Publikace je součástí projektu "Tematická zpráva o přechodu mezi počátečním vzděláváním a zaměstnáním", na němž Výbor pro vzdělávání OECD pracuje od listopadu 1996. Česká republika je jednou ze šesti zemí, keré se účastní prvního kola tohoto projektu. Její účast koordinuje Národní vzdělávací fond z pověření Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy. Text publikace obsahuje mj. popis hlavních vývojových trendů ve vzdělávání a na trhu práce.

 • Management digest.1997, Roč. 1-. Praha: Národní vzdělávací fond a CMC, 1997-. 4x ročně. ISSN 1211-9709.

  Referátový časopis Management Digest přináší pravidelný informační servis formou výběru nejnovějších článků světové i domací literatury s možností dodání plného textu na stůl, přehledu nejzajímavějších knih s možností jejich zapůjčení a uvodních statí na aktuální téma. Časopis byl vydáván čtyřikrát ročně ve spolupráci s CMC Graduate School of Business. Od roku 2000 pokračuje projekt vydáváním časopisu v elektronické podobě, která je zpřístupněna na internetu na adrese www.digest.cz. Na vydávání časopisu se na základě smlouvy s NVF podílejí knihovna CERGE EI Univerzity Karlovy v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze a společnost Albertina icome Praha s.r.o.

 • Zpravodaj programu Phare "Reforma odborného vzdělávání". Vychází od června 1997 do října 1998. Praha: Národní vzdělávací fond, VET 1997-1998. 6x ročně.

  Newsletter of Phare "VET Reform programme". Prague: National Training Fund, VET June 1997- October 1998. Issued bi-monthly.

  Periodikum vydávané řídící jednotkou uvedeného programu, působící při Národním vzdělávacím fondu. Vycházelo v období evaluace a šíření výsledků programu (červen 1997 - září 1998). Bylo vydáno 7 čísel české verze a 3 čísla anglické verze. Zpravodaj obsahuje články o zkušenostech pilotních odborných škol z programu, jehož cílem je navrhnout strategii dalšího vývoje českého odborného školství. Proto Zpravodaj např. informuje o výsledcích prací na nových kurikulích, o zkušenostech s používáním vzdělávacích modulů, rozvíjením klíčových dovedností, využíváním žákovských projektů ve výuce apod.

 • GROOTINGS, Peter, KALOUS, Jaroslav: Od pilotních škol k reformní strategii: Výstupy programu Phare Reforma odborného vzdělávání. Praha: Fragment pro NVF), 1997. 8, 20, 64, 200, 140, 16 s. ISBN 80-7200-167-1.

  Rozsáhlý sborník shrnuje nejdůležitější výsledky prací vykonaných v rámci programu Phare Reforma odborného školství. Je rozdělen do čtyř hlavních částí, které jsou barevně odlišeny. První část (zelená) obsahuje programový dokument "Vzděláváním k prosperitě. Na cestě k učící se společnosti". Žlutá část zahrnuje tři syntetické studie: Kurikulum, hodnocení a certifikace, hodnocení kvality a vzdělávání učitelů, Řízení, financování a sociální partnerství a Legislativa, výzkum a vývoj a internacionalizace. Bílé stránky přinášejí analytické materiály z pracovních skupin, které se zabývaly tématy: kurikulum, hodnocení a certifikace, vzdělávání učitelů, řízení, financování, legislativa, sociální partnerství, hodnocení kvality, výzkum a vývoj a internacionalizace. Poslední, modrá část je souhrnem materiálů, které byly připraveny zahraničními experty. Mimo jiné pojednává o mezinárodním vývoji v oblasti tvorby kurikula, certifikaci, struktuře kvalifikací a kontrole kvality, řízení školství a financování odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Publikaci doplňují stručný popis programu Phare Reforma odborného školství a bibliografie.

 • Vzděláváním k prosperitě: na cestě k učící se společnosti. Podklad k veřejné diskusi. Součást výsledků programu Phare Reforma odborného vzdělávání. Praha: Fragment, 1998. 20 s. ISBN 80-7200-209-0.

  Tento programový dokument je souhrnem hodnotících zpráv a podnětů odborníků, kteří se podíleli na programu Reforma odborného vzdělávání. Popisuje hlavní cíle systémové reformy českého systému odborného vzdělávání, která vychází z potřeby adaptace na požadavky měnícího se socio-ekonomického systému. Zatímco dříve bylo odborné vzdělávání založené na statické přípravě na garantované a stabilní zaměstnání, nyní musí připravovat pro nejistý a nestabilní trh práce. Systém odborného vzdělávání se musí tedy stát flexibilní, aby přispěl ke stabilizaci zaměstnanosti. Systémová reforma zahrnuje organizační a institucionální změny, zejména pokud jde o řízení, vytvoření a zavedení efektivní komunikace mezi odborným vzděláváním a trhem práce a zkvalitnění přípravy učitelů a řídích pracovníků včetně nástrojů kontroly kvality a zdokonalování kurikula.

 • Rozvoj lidských zdrojů v malých a středních podnicích: vybrané zkušenosti a náměty. Praha, Národní vzdělávací fond 2001. 44 s.

  Tato příručka vznikla v rámci projektu "Podpora strategického přístupu k rozvoji lidských zdrojů" a je určena především manažerům, vlastníkům a personalistům z malých a středních podniků. Je v ní analyzován současný stav malých a středních podniků v České republice a uvedeny kritické oblasti pro tyto podniky. Pozornost je věnována především problematice lidských zdrojů a jejich významu pro malé a střední podniky. Odborníci zde mohou nalézt hlavní zásady účinného řízení lidských zdrojů se zřetelem na specifickou situaci malých a středních podniků, například v oblasti náboru zaměstnanců, hodnocení a odměňování zaměstnanců, vzdělávání a využívání Internetu pro personální práci. Jedním z hlavních nástrojů rozvoje malých a středních podniků je zde kooperace a sdružování. Příručka uvádí praktické příklady realizace programů rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích ze zahraničí i České republiky.

 • Rozvoj lidských zdrojů v podnikatelské sféře: vybrané zkušenosti a náměty. Praha, Národní vzdělávací fond 2001. 48 s.

  Další příručka vydaná v rámci projektu "Podpora strategického přístupu k rozvoji lidských zdrojů." Je určena širokému spektru odborníků, kteří mohou svou činností přispět k rozvoji lidských zdrojů v rámci určitého regionu. Jedná se o odborníky z krajských a obecních úřadů, vzdělávacích institucí, úřadů práce, profesních sdružení a významných zaměstnavatelů i malých firem v daném regionu. Příručka se zabývá analýzou lidských zdrojů z regionálního pohledu, praktickou formou uvádí nástroje, které lze využít pro rozvoj lidských zdrojů v regionu. Pozornost je věnována také komunikaci mezi relevantními institucemi a podniky a kordinaci jejich činností. Cennou součástí příručky jsou především případové studie popisující úspěšné programy na podporu regionálního rozvoje lidských zdrojů v zahraničí a jejich aplikace v českém prostředí.

 • Regionální aspekty rozvoje lidských zdrojů: vybrané zkušenosti a náměty. Praha, Národní vzdělávací fond 2000. 42 p.

  Třetí příručka z řady publikací z projektu "Podpora strategického přístupu k rozvoji lidských zdrojů." Tato příručka je určena především pracovníkům personálních oddělení soukromých společností i organizací veřejného sektoru. Zabývá se různými vlivy vnějšího prostředí na lidské zdroje v organizacích, podnikovou strategií lidských zdrojů na základě indikátorů z personálního benchmarkingu. Zvláštní pozornost je věnována využívání informačních technologií ke zvýšení výkonu lidských zdrojů a budoucímu vývoji e-businessu v lidských zdrojích. Dalším tématem je zlepšování dovedností pracovníků v rámci vzdělávání na pracovišti, jsou uvedeny různé manažerské nástroje na podporu učebního procesu a je představen koncept "corporate school". Příručka obsahuje několik případových studií o programech a modelech rozvoje lidských zdrojů uplatňovaných v úspěšných firmách v České republice i v zahraničí.

Nahoru

 

 

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

 • Problémy přechodu mládeže ze školy do zaměstnání. Sborník ze semináře. Red. Věra Czesaná. - Praha: Observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce NVF, 1999. 84 s. ISBN 80-7169-459-2.

  Seminář, který se uskutečnil v říjnu 1998, prezentoval výsledky dvouletého projektu financovaného MŠMT a realizovaného Observatoří pro odborné vzdělávání a trh práce NVF. Tento výzkum byl organizován mezinárodní organizací OECD, která se především zaměřila na komparativní analýzu faktorů ovlivňujících zařazování mladých lidí do pracovního života a prostředky, jak tento proces usnadnit. V této souvislosti se příspěvky na semináři zaměřují především na to, jak by měla vypadat příprava na povolání pokud jde o strukturu vzdělávacího systému podle oborů a úrovní, jak zajistit vyšší variabilitu a prostupnost vzdělávacích cest, v jaké míře má počáteční vzdělávání kombinovat obecné dovednosti a odborné znalosti, jak by měl fungovat podpůrný informační a poradenský systém a jakými cestami přiblížit vzdělávání trhu práce a podnítit spolupráci škol se zaměstnavateli.

 • Prognózování potřeby vzdělání a odborné kvalifikace v zemích procházejících ekonomickou transformací: poučení vyplývající ze západoevropských zkušeností. Praha: Národní vzdělávací fond - Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 1999. 39 s.

  Forecasting education and training needs in transition economies: lessons from the Western European experience. Praha: Národní vzdělávací fond - Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 1999. 166 s. ISBN 80-211-0338-8

  Publikace je prvním výstupem projektu "Regular forecasting of training needs: comparative analysis, elaboration and application of methodology ("LABOURatory")". Cílem tohoto projektu je vypracování metodologie prognózování využitelné nejen v relativně stabilních západních ekonomikách, ale též v tranzitivních ekonomikách střední Evropy. Dvouletý projekt srovnává stávající prognostické přístupy v zemích partnerství i momo ně. Vedoucí projektu - Česká národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce - vytvořila rozsáhlé nadnárodní partnerství s cílem obohatit stávající prognostické metody. Publikace popisuje různé přístupy, které mají k prognózování jednotliví z partnerů nebo expertů ze zemí EU. Je vydána v českém i anglickém jazyce.

 • Předvídání kvalifikačních potřeb: vypracování a pilotní ověření metodologie. Praha: Národní vzdělávací fond - Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 2001. 183 s. ISBN 80-238-7549-3

  Forecasting skill needs: methodology elaboration and testing. Praha: Národní vzdělávací fond - Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 2001. 364 s. ISBN 80-238-7550-7

  Další z publikací vydaných v rámci projektu "Pravidelné předvídání vzdělávacích potřeb: srovnávací analýza, vypracování a aplikace metodologie, "LABOURatory"". V první fázi projektu porovnali partneři v projektu stávající prognostické metody vzdělávacích potřeb v každé partnerské zemi. Tato publikace přináší výsledky druhé fáze, v níž byly analyzovány kvantitativní prognostické metody s ohledem na možnost vypracování syntetických modelů pomocí nastavitelných nástrojů pro zavádění změn a pro rekonstrukce. Bylo použito kombinované metody s cílem analyzovat prognózy pracovního trhu podle typu vzdělání v České republice, a to na celostátní úrovni. Výsledkem je návrh modelů a soubor indikátorů pracovního trhu. Zpráva ukazuje, jak lze tyto informace využít pro identifikaci potenciálního nedostatku nebo naopak nadbytku pracovníků v České republice podle vzdělávacích kategorií a způsob, jakým oba klíčové ukazatele pracovního trhu posktují důležité informace jednotlivcům o budoucích vyhlídkách pracovního trhu a dále firmám o vyhlídkách náboru pracovní síly takového typu, jaký budou pravděpodobně hledat. Zpráva rovněž navrhuje způsob, jakým by výstup prognóz mohl být v budoucnu rozvíjen. Vychází v české a anglické verzi.

 • Pravidelné předvídání vzdělávacích potřeb: srovnávací analýza, vypracování a aplikace metodologie. Shrnutí projektu a doporučení. Praha: Národní vzdělávací fond - Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 2001. 16 s.

  Regular forecasting of training needs: comparative analysis, elaboration and application of methodology. Project summary and recommendations. Praha: Národní vzdělávací fond - Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 2001. 16 s.

  Výzkum byl zpracován v rámci programu Leonardo da Vinci, větev Šetření a analýz (výzkumný projekt "Pravidelné předvídání vzdělávacích potřeb: srovnávací analýza, vypracování a aplikace metodologie, "LABOURatory"". Realizace tohoto mezinárodního projektu byla koordinována českou Národní observatoří pro odborné vzdělávání a trh práce. Konečným cílem projektu bylo vypracovat inovativní metodiku pro prognózu vzdělávacích potřeb, která by byla použitelná v kontextu pracovních trhů tranzitních ekonomik a rovněž přinesla zlepšení prognostických postupů v členských zemích EU. Publikace přináší shrnutí projektu, závěry a z nich vyplývající doporučení a byla vydána v české i anglické jazykové verzi.