LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Aktuality NVF


Výsledky soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010

24.11.2010
Podrobnější informace o výsledcích soutěže naleznete zde.

Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010 vyhlášena!

7.6.2010
Dne 7.června 2010 byl vyhlášen šestý ročník soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO s podtitulem Kreativitou k inovacím. Přihlašovací formulář a další informace naleznete zde.

NVF na celostátním semináři v Kroměříži

27.5.2010
Ve dnech 12. a 13. května 2010 se v Kroměříži konal již 17. ročník celostátního semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2010, tentokrát s tématem Výměna zkušeností z rozvoje a podpory celoživotního učení v krajích. Letos byl NVF nejen partnerem semináře, ale i jedním ze tří pořadatelů (spolu s Městem Kroměříž a Obchodní a hospodářskou komorou Kroměříž).

Semináře se zúčastnilo přes 160 odborníků z odborných škol, podniků a úřadů práce, kteří působí ve všech krajích České republiky. Těžiště letošního semináře spočívalo v prezentaci konkrétních příkladů implementace celoživotního učení, jejichž obsahové zaměření se vztahovalo ke třem tématům: za prvé šlo o příklady institucionální podpory rozvoje celoživotního učení v krajích, za druhé o příklady úspěšného poskytování dalšího vzdělávání dospělým a za třetí o příklady využití mezinárodní spolupráce odborných škol pro zlepšení počátečního odborného vzdělávání. Řečníci na semináři přednesli celkem 30 referátů.

Jednání semináře vyústilo do schválení závěrečného dokumentu - Memoranda, které uvádí jednak hlavní fakta o semináři a jednak výzvy, s nimiž se účastníci semináře obracejí na představitele ústředních orgánů ovlivňujících celoživotní učení u nás, aby se zasadili o intenzivnější uplatňování koncepce celoživotního učení v praxi.

Pořadatelé nyní vytvářejí CD, na němž budou k dispozici informace o semináři, prezentace a také fotografie. To bude také dostupné (spolu s informacemi o dřívějších seminářích) na adrese www.celozivotniuceni.cz. Celostátní seminář v Kroměříži

Slavnostní předání cen vítězům soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO

29.11.2009
Slavnostní předávání cen vítězům soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2009 proběhlo ve středu dne 25. listopadu 2009 v rámci konference Šance vzdělávacích institucí v prostředí ekonomické recese pořádané Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. v Praze v prostorách Nadace ABF. Více informací zde

Zástupci NVF se účastní konference EUNEC

29.9.2009
Ve dnech 12.-14. října 2009 se zástupci NVF účastní výroční konference Evropské sítě rad pro vzdělávání (EUNEC), jejímž přidruženým členem je i NVF. Konference, konaná v Budapešti, se bude zabývat výsledky studie analyzující dosavadní výsledky EUNEC a poradenstvím při vzdělávání. Pracovníci NVF na konferenci referují o poradenství, zaměřeném na usnadnění přechodu mladých lidí ze školy do práce.

Arménští odborníci v NVF

29.9.2009
15. září 2009 navštívila NVF skupina 8 ředitelů úřadů práce a vzdělávacích institucí z Arménie, kteří v NVF zahajovali svoji studijní návštěvu v České republice. Během téměř tříhodinového setkání, jež ocenili, získali od pracovníků NVF užitečné informace o České republice, o způsobech podpory zaměstnanosti u nás a o české vzdělávací soustavě.

NVF obhájil certifikáty kvality

25.6.2009
Ve dnech 18. - 20. května 2009 proběhl v NVF již druhý periodický audit k normám ISO 9001 a ISO 10006, který provedli auditoři DNV (Det Norske Veritas CZ). Výsledkem auditu bylo doporučení pokračování certifikátů.

Spuštěn portál o trendech na trhu práce - Budoucnost profesí

16.6.2009
Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání dokončila ojedinělý webový portál budoucnostprofesi.cz, který zájemcům poskytne velmi cenné informace o budoucích trendech trhu práce. Tiskovou zprávu naleznete zde

Zahájení soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO

10.6.2009
Národní vzdělávací fond, o.p.s. - úsek rozvoje lidských zdrojů - letos již pátým rokem vyhlašuje soutěž zaměřenou na aktivity rozvoje lidských zdrojů s názvem: DOBRÁ RADA NAD ZLATO, tentokrát s podtitulem: Partnerství jako cesta ke změně. Soutěž vyhlašujeme v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů www.Topregion.cz. Garantem soutěže je centrum CERGE-EI reprezentované Danielem Münichem. Více o soutěži naleznete zde

Rozhovor ředitelky NVF pro čtvrtletník ČVUT Tecnicall

20.4.2009
Ředitelka NVF Miroslava Kopicová poskytla rozhovor čtvrtletníku ČVUT v Praze TECNICALL, kde hovoří kromě jiného i na aktuální téma rovnosti žen a mužů ve společnosti a na trhu práce.

Kvalita konečně na webu!

20.2.2009
Dobrá zpráva pro zájemce o problematiku kvality v dalším profesním vzdělávání (DPV) - informace ohledně projektu Kvalita DPV byly tento týden zveřejněny na webu NVF pod odkazem http://www.nvf.cz/kvalita/index.htm. Naleznete zde charakteristiku pojetí a specifických aspektů kvality v DPV, nejčastěji užívané metody a nástroje hodnocení a prokazování kvality na úrovni vzdělávacích institucí, personálu vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. Získáte rovněž přehled o základních pojmech se vztahem ke kvalitě v DPV, přehledný popis publicity projektu a zejména odkazy na užitečné dokumenty ve formě výstupů projektu, z nichž některé lze vyžádat ve formě tištěných publikací přímo na NVF.

Závěrečná konference Evropského sociálního fondu

22.12.2008
3. prosince 2008 proběhla v Brně Závěrečná konference Evropského sociálního fondu (ESF) "Zkušenosti a příklady dobré praxe v grantových projektech OP RLZ a JDP 3 v oblasti zaměstnanosti a adaptability, sociální integrace a rovných příležitostí". Stejná konference proběhla pak 8. prosince 2008 v Praze.
Na obou konferencích byla věnována první část hodnocení skončeného programového období, v druhé části se představily konkrétní projekty v jednotlivých opatřeních, za značného zájmu odborné veřejnosti.
V úvodu konferencí zdůraznila JUDr. Olga Letáčková, ředitelka odboru implementace programů ESF z MPSV ČR skutečnost, že celková suma 422,5 milionů euro v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, umožnila realizovat celou řadu smysluplných projektů s cílem zvýšení zaměstnanosti a nalezení lepšího pracovního uplatnění osob daných cílových skupin.
Ing. Ivana Projsová, vedoucí oddělení řízení projektů z odboru implementace programů ESF MPSV se pak podrobně věnovala prioritním osám Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Ing. Pavlína Kožíšková z odboru implementace programů ESF při MPSV a Ing. Petr Chuděj, vedoucí úseku ESF seznámili přítomné zástupce odborné veřejnosti s celkovými výsledky grantových schémat v působnosti Správy služeb zaměstnanosti v OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. P. Kožíšková charakterizovala hlavní aktivity a cílové skupiny v oblastech podpory, vyjmenovala přínosy realizovaných projektů pro cílové skupiny a hovořila o zkušenostech získaných při implementaci. V neposlední řadě se věnovala problémům při implementaci projektů a doporučením pro nové období.
P. Chuděj zmínil fakt, že bylo podpořeno přes tisíc grantových projektů ve 33 schématech v celkové výši 3,331 mld. korun, přičemž bylo podpořeno přes 316 tisíc osob. To lze označit za poměrně dobrý úspěch. Nepotvrdily se přitom obavy z malé absorpční schopnosti projektů. Dominují oblasti podpory aktivní politiky zaměstnanosti. P. Chuděj zdůraznil skutečnost, že v novém programovacím období bude k dispozici troj- až čtyřnásobně více finančních prostředků v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, což klade vyšší nároky na všechny zúčastněné.
Prezentace všech přednášejících včetně prezentovaných příkladů dobré praxe jsou k dispozici na adrese http://www.nvf.cz/esf/prezentace.htm.

Závěrečná konference Evropského sociálního fondu

Závěrečná konference Evropského sociálního fondu

Fond pro podporu výzkumu - výzva k předkládání
žádostí v opatření B

6.10.2008
Opatření B Fondu pro podporu výzkumu je zaměřeno na výměnu expertů mezi ČR na jedné a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem na druhé straně. Žádosti je možné vyplňovat od 6.10.2008 a poslední termín pro jejich předložení je 8.12.2008 v 7:00:00.

V této výzvě je k dispozici 150 000 EUR pro subprojekty na dobu nejvýše 4 měsíců.
Nejvyšší částka grantu je 15 000 EUR (s limitem 5 000 EUR na jednoho experta). Grant může činit max. 90% rozpočtu subprojektu.
V první výzvě bylo podpořeno granty v celkové výši cca 60 000 EUR 15 subprojektů.

Bližší informace najdete na stránkách www.eea-researchfund.cz , v sekci Výzvy v levém menu.

Mezinárodní konference Komunitární program PROGRESS
- Jak jej využít v České republice

30.9.2008
"Naprosto skvělé, dík za výbornou akci", tak hodnotili účastníci konání mezinárodní konference v Českém Krumlově. Konference podle slov účastníků splnila jejich očekávání. Přečtěte si další podrobnosti o konferenci.

Certifikáty jakosti ISO 9001:2000 a 10006:2003
pro NVF potvrzeny auditem

15.7.2008
Národní vzdělávací fond úspěšně prošel 1. periodickým auditem mezinárodní certifikační společností Det Norske Veritas, která potvrdila pokračování platnosti mezinárodních certifikátů jakosti ISO 9001:2000 a 10006:2003, které NVF získal v červenci 2007. Tento výrok nezávislého auditora potvrdil vysokou kvalitu služeb, poskytovaných NVF v oblastech podpory konkurenceschopnosti českých firem, rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování jejich kvalifikace, zaměstnatelnost, celoživotního vzdělávání a sociální integraci.

Pozvánka na informační seminář v rámci projektu
"Kvalita v dalším profesním vzdělávání"

11.6.2008
Informační seminář pro uživatele služeb dalšího profesního vzdělávání v rámci systémového projektu "Kvalita v dalším profesním vzdělávání" se koná dne 23. 6. 2008 v Českých Budějovicích
Více informací nadjete v přiložené pozvánceText PDF

Pozvánka na tiskovou konferenci

6.6.2008
Tisková konference se koná k příležitosti ukončení projektu "Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy", ve čtvrtek 12. 6.2008.
Více informací nadjete v přiložené pozvánceText PDF

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí

6.6.2008
Konference Kvalita vzdělávání pro život - systémové řešení kvality dalšího profesního vzdělávání se koná pod záštitou a za účasti místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí pana RNDr. Petra Nečase v rámci ukončení významného systémového projektu "Kvalita v dalším profesním vzdělávání" v úterý 17.6.2008. Svoji účast potvrďte nejpozději do 13.6.2008.
Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánceText PDF

Pozvánka na tiskovou konferenci

5.5.2008
Po téměř rok a půl trvající, intenzivní práci na projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání se řešitelský tým blíží k jeho závěru.
Dovolujeme si vás proto pozvat k účasti na informační semináře, kde chceme vám, zástupcům zaměstnavatelů, veřejné správy a dalším sociálním partnerům představit nový, integrovaný systém zajišťování a hodnocení kvality dalšího profesního vzdělávání. Chceme vás seznámit s nástroji, které by měly významně ovlivnit situaci v dalším profesním vzdělávání v ČR. Dozvíte se, jaká je navržená strategie zabezpečování kvality v dalším profesním vzdělávání a jakou roli by v ní měl hrát stát. Seznámíme vás se systémem informační podpory kvality dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím veřejně přístupného, přehledného a pravidelně aktualizovaného internetového portálu.
To vše s cílem usnadnit zájemcům o další vzdělávání orientaci v dosud nepřehledné nabídce, nabízet získání garance kvality uživatelům vzdělávacích služeb a zvýšit tak motivaci zaměstnavatelů k většímu využívání a podpoře dalšího profesního vzdělávání.
Kromě toho, že se těšíme na setkání s vámi a na vaši aktivní účast na seminářích, chceme vás také požádat, abyste rozšířili toto pozvání dál mezi vaše kolegy a partnery. Naším cílem je, aby účast byla co nejvíce reprezentativní a aby informace, které vám chceme předat, padaly na co nejúrodnější půdu.
Program, elektronickou přihlášku a všechny organizační informace naleznete v přiložené pozvánceText PDF

Odborný workshop v rámci systémového projektu
Kvalita v dalším profesním vzdělávání

10.4.2008
Workshop se budou konat v Plzni ve dnech 26.5. a 27.5. 2008.
Další podrobnosti najdete v pozvánceText PDF

Fond pro podporu výzkumu vyhlašuje výzvu
k předkládání žádostí o finanční podporu

4.3.2008
Fond pro podporu výzkumu, ze kterého bude jeho zprostředkovatel - Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF) - rozdělovat prostředky žadatelům o malé granty v šesti oblastech výzkumu a vývoje, zahajuje svou činnost.
Na dnešní tiskové konferenci, na které promluvil zástupce dárcovských států, velvyslanec Norského království v České republice Peter Nicolay Raeder, vyhlásila ředitelka NVF, PhDr. Miroslava Kopicová, první místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum a vývoj, výzvu k předkládání žádostí o granty v období 10. 3. 2008 - 12. 5. 2008.

Prioritními oblasti výzkumu a vývoje jsou:
  1. Uchovávání evropského kulturního dědictví
  2. Ochrana životního prostředí
  3. Rozvoj lidských zdrojů
  4. Zdravotnictví (péče o zdraví)
  5. Podpora udržitelného rozvoje
  6. Životní podmínky dětí
Celkem budou v letech 2008 - 2010 vyhlášeny tři výzvy pro žádosti pokrývající postupně vybrané prioritní oblasti. Další tři výzvy budou vyhlášeny pro výměnu expertů. V první výzvě mohou předkládat žádosti české subjekty zabývající se výzkumem a vývojem, které si musí najít partnera z Islandu, Lichtenštejnska nebo z Norska.
Jednotlivé žádosti mohou být předloženy na granty v rozmezí 25 000 - 250 000 EUR, na dobu 8 - 18 měsíců. Příjemci grantu budou muset sami financovat 10 % z celkového rozpočtu.
Pro první výzvu je k dispozici 1 800 000 EUR.
Pro výměnu expertů je k dispozici 110 000 EUR pro pobyty dlouhé až 4 měsíce (max. 5000 EUR pro jednoho experta). Tyto granty mohou obdržet experti ze všech čtyř zemí financujících Fond pro podporu výzkumu. Žádosti o tyto granty je možné předkládat do 30. 6. 2008.
Formuláře a více informací najdete na webové stránce Fondu: www.eea-researchfund.cz.

Tisková konference Tisková konference Tisková konference
MUDr. Roman Vyhnánek hovoří na tiskové konferenci s velvyslancem Norska v ČR p. Peterem Raederem Foto Hana Benýšková

Vyhlášení 4. ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO

26.2.2008
Národní vzdělávací fond, o.p.s. vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO, zaměřené na rozvoj lidských zdrojů. V roce 2008 soutěž proběhne pod mottem: Moci - umět - chtít.
Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí v regionu. Do soutěže se lze přihlásit buď přes příslušnou krajskou radu pro rozvoj lidských zdrojů (kontakty viz www.topregion.cz pod odkazem Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů) nebo prostřednictvím adresy soutez(zavinac)topregion.cz.
Soutěž vyhlašuje Národní vzdělávací fond v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ. Za každý kraj České republiky lze nominovat až sedm projektů. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Přihlašovací formulář naleznete na adrese http://www.topregion.cz/soutez.
Seznam nominovaných projektů bude zveřejněn 1. května 2008 na portálu TOPREGION.CZ. Návštěvníci portálu pak budou moci od 1. května do 8. září 2008 hlasovat on-line pro projekt, který považují za nejužitečnější, nejinspirativnější nebo prostě nejlepší pro rozvoj lidí. Soutěžní projekty rovněž posoudí odborná porota. První tři nejlépe hodnocené projekty budou slavnostně vyhlášeny a odměněny věcnými cenami.

Rozhodnutí MF o poskytnutí dotace

5.2.2008
Rozhodnutím ze dne 31. 1. 2008 poskytlo Ministerstvo financí ČR dotaci NVF, o.p.s. (zprostředkovatel) na realizaci blokového grantu - Fond na podporu výzkumu / Research Support Fund Czech Republic - RF (CZ).
Poskytování dotace se řídí Dohodou o udělení grantu k projektu č. CZ 0046 ze dne 31. 12 .2007 mezi Výborem FM EHP a Národním kontaktním místem a Dohodou o udělení grantu k projektu č. CZ 0046 ze dne 31. 12. 2007 mezi Ministerstvem zahraničních věcí Norska a Národním kontaktním místem. Tyto dohody stanovují pravidla pro implementaci blokového grantu. Vztah mezi MF ČR jako poskytovatelem a NVF jako příjemcem dotace je upraven Smlouvou o zajištění implementace blokového grantu ze dne 11. 1. 2008.

Spuštění webu

4.2.2008
Dne 4. 2. 2008 byly oficiálně spuštěny webové stránky Fondu pro podporu výzkumu. Kromě přehledu základních informací o Fondu, jeho poradních a rozhodujících orgánech a zprostředkovateli, je možné se registrovat a projevit zájem o získání grantu.
V sekci pro registrované jsou dostupné formuláře předběžného zájmu, konzultační část s možností kladení dotazů a nalezení odpovědí na časté dotazy a diskusní fórum. Další části a funkce budou zprovozněny postupně v návaznosti na jejich aktuální potřebu. Doufáme, že se Vám stránky líbí a věříme, že zde najdete potřebné informace.

Z projevu místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj
Dr. Miroslavy Kopicové na XXXI. Akademickém sněmu
AV ČR

31.1.2008
18. prosince 2007 se konalo XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. PhDr. Miroslava Kopicová se jej zúčastnila jakožto místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj.
Zde si můžete přečíst text jejího projevu. Text ve formátu PDF

Přidělení Blokového grantu - Fondu pro podporu
výzkumu

6.11.2007
Výbor finančních mechanizmů EHP/Norsko a Ministerstvo zahraničních věcí Norského království dne 26.10.2007 schválili žádost NVF na přidělení Blokového grantu - Fondu pro podporu výzkumu. NVF tak v příštích třech letech rozdělí téměř 5 mil. EUR na podporu spolupráce a výměny zkušeností mezi výzkumnými institucemi z ČR a z donorských států v prioritních oblastech finančního mechanismu EHP/Norsko.
Do konce roku 2007 zamýšlíme zprovoznit na webu NVF on-line formuláře na zjištění předběžného zájmu žadatelů a na zprostředkování partnerství. Po dokončení nezbytných administrativních kroků předpokládáme vyhlášení první výzvy počátkem roku 2008

Certifikát kvality pro NVF

17.7.2007
Národní vzdělávací fond, o.p.s. převzal dne 17. 7. 2007 od společnosti Det Norske Veritas certifikát, který potvrzuje shodu s mezinárodními standardy kvality ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a jako jedni z mála také certifikát ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení v rámci společnosti.
Více informací v tiskové zprávě. Text ve formátu PDF