LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publikace

Publikace vydané s podporou NVF

Vydání těchto publikací bylo různými způsoby podpořeno ze strany NVF, např. na základě projektů Phare apod. Všechny tituly vyšly u běžných komerčních vydavatelů, kteří rovněž zajistili distribuci publikací. U několika titulů se NVF podílel i na jejich distribuci.

 • BELCOURT, Monica - WRIGHT, Phillip C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Přel. Petr Trmač. - Praha: Grada, 1998. 243 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-7169-459-2.

  Novým zdrojem bohatství a rozvoje podniku i jeho managementu jsou schopnosti získávat a používat znalosti. Publikace postupně rozvíjí metody vzdělávání pracovníků a řízení jejich výkonu, výcvikové funkce, analýzy potřeb a stanovení cílů v rozvoji pracovníků, výcvikové metody a jejich hodnocení. V závěrečné kapitole autoři nastiňují hlavní směry budoucího vývoje: učící se organizace, celoživotní vzdělávání, komplexní řízení jakosti, výcvik napříč kulturami.

 • JIRÁSEK, Jaroslav: Štíhlá výroba. Praha: Grada, 1998. 199 s. ISBN 80-7169-394-4

  Tato publikace seznamuje čtenáře se základními principy způsobu výroby, ve kterém jde především o zkrácení cesty od výrobce k zákazníkovi, zrychlení přípravy nových produktů, zákaznické provedení a pružnou dodávku. Autor popisuje historickou linii výrobních způsobů, které od pásové výroby v závodech H. Forda vedly až k dnešním principům štíhlé výroby, které od Japonské Toyoty převzali americké podniky. Ačkoli tyto principy se nevyhýbají žádnému výrobnímu podniku, autor věnuje pozornost především podnikatelskému řízení, managementu, protože je přesvědčen, že pokrok řízení v podnikové sféře je vázán na pokrok výroby. "Pokročilé řízení se nedá provozovat v pastoušce." (z úvodu autora)

 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - MACHKOVÁ, Hana: Mezinárodní obchodní operace. Praha: HZ Editio, 1998. 196 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-86009-20-3.

  Tato publikace je výsledkem týmové práce odborníků Katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze. Je určena jak studentům VŠ, kteří studují problematiku mezinárodního obchodu, tak českým podnikům, pro které se zapojení do mezinárodních aktivit stává nutností. Publikace seznamuje čtenáře se základními problémy, které musí exportéři a importéři řešit v obchodu hmotným zbožím. Zabývá se i službami, které bezprostředně souvisejí s uskutečňováním mezinárodního obchodu a institucionálním rámcem, který vytváří podmínky pro tento obchod. Dvanáct kapitol se podrobně zabývá analýzou podmínek a rizik, které souvisejí s rozvojem mezinárodních aktivit, strategickým rozhodováním o formě vstupu podniku na mezinárodní trhy, realizací mezinárodních obchodních operací, jejich průběhem a uzavírání kupních smluv. V publikaci jsou rozebírány také netradiční obchodní operace, dodací a platební podmínky, možnosti omezení rizik a doprovodné služby (pojištění, přeprava, skladování aj.)

 • Podpora podnikání v České republice. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 1998. 173 s.

  Prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu je rozšiřována tato publikace, kterou v roce 1998 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu již v šestém ročníku. Obsahuje nejnovější informace o programových podporách z prostředků státního rozpočtu, ze zdrojů zahraniční pomoci, o poradenských, informačních a vzdělávacích aktivitách zaměřených na rozvoj podnikání v ČR. Aktuální nabídka informací a kontaktních spojení je určena zejména malým a středním podnikům k usnadnění přípravy a realizace podnikatelských záměrů. Publikace je neprodejná.

 • Podpora podnikání v České republice. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 1997. 170 s.

  Prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu je rozšiřována tato publikace, kterou v roce 1997 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obsahuje nejnovější informace o programových podporách z prostředků státního rozpočtu, ze zdrojů zahraniční pomoci, o poradenských, informačních a vzdělávacích aktivitách zaměřených na rozvoj podnikání v ČR. Aktuální nabídka informací a kontaktních spojení je určena zejména malým a středním podnikům k usnadnění přípravy a realizace podnikatelských záměrů. Publikace je neprodejná.

 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana: Obchodní jednání - kde je problém? Praha: Expertis, 1997. 1. vyd. 54 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-902446-0-2.

  Tato publikace vychází ze zkušeností autorky s lektorskou a poradenskou činností a s kurzy prodejních dovedností a jednání se zákazníkem. Základní principy jednání se zákazníkem, jak shrnuje autorka v úvodu knihy, fungují bez ohledu na oblast obchodních aktivit, kterou se zabýváme. Proto jsou v této publikaci postiženy sjednocující principy a podstata obchodního jednání. Publikace je rozdělena do třech hlavních kapitol, ve kterých jsou podrobně rozebrány principy profesionálního prodeje, odhad zákazníka a komunikace s ním, vedení a řízení prodejního týmu.

 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana: Veřejná prezentace od A do Z. Praha: Expertis, 1997. 1. vyd. 54 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-902446-0-2.

  Publikace si klade za cíl pomoci svým čtenářům naučit se lépe prezentovat. Je určena všem, kteří chtějí na svém vystupování na přednáškách, konferencích, poradách, tiskových konferencích, prezentacích firmy či v médiích něco zlepšit nebo na sobě v tomto směru pracovat. Autorka systematicky rozebírá jednotlivé prvky prezentace (osoby, sdělení, okolí) a etapy prezentace od její přípravy, přes vlastní průběh až po metody vyhodnocování. V závěru knihy nechybí stručné shrnutí nejdůležitějších zásad a doporučená literatura.

 • KOPČAJ, Andrej: Košatění bohatství: 20% poznatků přinášejících 80% bohatství. Praha: Silma, 1997. 1.vyd. 186 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-902358-0-8.

  Toto mimořádně kvalitní původní autorské dílo představuje syntézu poznatků a zkušeností, které Ing. Andrej Kopčaj CSc.získal jako manažer, pedagog a ředitel poradenské společnosti Silma '90. Autor rozděluje manažery na ty, kteří se snaží získat finanční efekty a ty, kteří se zaměří na zvýšení své dokonalosti nutné k získání finančního efektu. 20% těch z druhé skupiny pak získá 80% bohatství, zatímco 80% členů první skupiny obdrží jen 20% bohatství. Člověka je totiž třeba chápat jako zdroj, peníze jako prostředek. V opačném případě bude růst bohatství méně efektivní. Úkolem podnikové kultury a jejích složek podnikové politiky a ideologie je definovat a dohlížet na plnění povinností, podněcovat k uchopení maxima příležitostí a převádět rizika v příležitosti. V jednotlivých kapitolách autor podrobně rozebírá jednotlivé činitele procesu košatění bohatství: cílovost, zdroj, prostředek a prostředí.

 • KALOUS, Jaroslav: Příprava řídících pracovníků ve školství. Brno: Masarykova univerzita, [1997]. 152 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-210-1679-5.

  Početný tým odborníků připravil tuto studii realizovatelnosti k přípravě a dalšímu vzdělávání managementu ve školství, která analyzuje současný stav, definuje aktuální a perspektivní potřeby a navrhuje komplexní způsob jejich řešení. Studie pojednává o trendech v uvedené oblasti v Evropě, podává přehled legislativního postavení ředitelů škol v ČR, popisuje stav řízení škol po roce 1989 a podává přehled a hodnocení stavu vzdělávání řídících pracovníků ve školství. Ve studii jsou rovněž zpracovány empirické sondy a odborná šetření. Publikace je doplněna o celou řadu příloh.

 • LIVIAN, Yves Frédéric - PRAŽSKÁ, Lenka: Řízení lidských zdrojů v Evropě: srovnání s Českou republikou. Řízení lidských zdrojů v Evropě Praha: HZ systém, 1997. 147 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-86009-19-X.

  Autoři publikace předkládají čtenářům souhrn přístupů a metod, které mohou pomáhat v úsilí o rozvoj managementu českých firem a organizací. Souhrn těchto přístupů vychází z myšlenky, že všechny firmy bez ohledu na oblast jejich činnosti řeší základní otázky HRM a že kulturní a sociální kontext mají velký vliv. Myšlenky a metody jsou formulovány tak, aby nebyly jednoznačnou odpovědí na otázky, ale aby si v nich manažer nalezl průvodce při vlastním rozhodování. Kniha je určena všem HRM manažerům, specialistům a zájemcům. Práce vychází z pojetí řízení lidských zdrojů založeného na spoluúčasti manažerů a personalistů.

 • PALÁN, Zdeněk: Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha: DAHA, 1997. 159 s. Edice Promos. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-902232-1-4.

  Slovník významně obohacuje literaturu v oblasti vzdělávání dospělých a kromě výkladu hesel z této problematiky přináší také vysvětlivky ke zkratkám užívaných ve vzdělávání dospělých a anglicko-český oborový slovník profesora JIndry Kulicha. Autor do slovníku zahrnul vše, co podle jeho názoru potřebují vzdělavatelé dospělých znát, a tak kromě klíčových hesel slovník zahrnuje i významné pojmy ze souvisejících oborů: pedagogiky, didaktiky, psychologie, sociologie aj.

 • VEJDĚLEK, Jiří: Jak založit nebo převzít podnik. Praha: Grada, 1997. 1. vyd. 229 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-7169-234-4

  Tato přehledně strukturovaná publikace je podrobně dále členěna v rámci tří hlavních oddílů: teroretického úvodu do problematiky malého a středního podnikání, založení nového podniku a převzetí existujícího podniku. V úvodu autor vymezuje základní pojmy v oboru podnikání a klade důraz na motivaci a význam malého a středního podnikání. Druhá část pak pojednává o postupech a metodách spojených se založením nového malého nebo středního podniku a provází čtenáře od rozhodnutí podnikat, přes formulaci předmětu podnikání a průzkum trhu až po vypracování podnikatelského projektu a přípravu a realizaci zahájení činnosti. V kapitolách zabývajících se otázkami spojenými s přípravou převzetí a vlastním převzetím již existujícího podniku autor klade důraz především na ty aspekty, které se nevyskytují v případě zakládání nového podniku.

 • PROKOPENKO, Joseph - KUBR, Milan: Vzdělávání a rozvoj manažerů. [Přel. z Management development: A trainer´s guide, ILO]. Praha: Grada, 1996. 631 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-7169-250-6.

  Tato rozsáhlá publikace je rozdělena do pěti oddílů. První oddíl podává celkový přehled cílů, principů a koncepčních přístupů v oblasti vzdělávání a rozvoje manažerů. Druhý oddíl popisuje hlavní fáze cyklu přípravy a realizace manažerských programů. Třetí oddíl je pojat jako kompendium základních metod a technik. Čtvrtý oddíl popisuje praktické aplikace v podnicích i programech pro vybrané cílové skupiny. Pátý oddíl shrnuje zkušenosti s výchovou a vzděláváním samotných manažerů. Publikace je určena vzdělávacím institucím, poradenským firmám, jednotlivým lektorům a manažerům v podnicích zabývajícícm se rozvojem manažerů a lidských zdrojů.

 • DOLEŽALOVÁ, Šárka: Ročenka vzdělávání dospělých. Praha: Vipera, 1996. 91 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a firmami ICV a Gradus.

  Abecednímu seznamu institucí zabývajících se vzděláváním dospělých předchází poměrně podrobný úvod do této problematiky, ve kterém jsou shrnuty tři základní jevy související se vzděláváním dospělých: networking, komunikace a tolerance, dále je pak rozvedena problematika celoživotního vzdělávání a současné aktivity EU zaměřené na tuto oblast včetně cílů a aktivit NVF v tomto směru. Ročenku doplňují rejstříky, résumé v angličtině a prezentace vzdělávacích agentur a institucí vzdělávání dospělých.

 • KOUBEK, Josef: Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada, 1996. 1. vyd. 192 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-7169-206-9.

  Jednou z překážek bránících rychlejšímu rozvoji podniků mohou být nedostatečné odborné i všeobecné znalosti a potřebná informovanost. K dosažení kvality, jejímu udržení a rozvoji totiž nepochybně slouží i systém personální práce firmy. Na rozdíl od velkých firem s velkými personálními odděleními, má v malých podnicích personální práce klíčový charakter. Jedná se především o optimální pracovní vztahy při formování sehraného pracovního týmu. Chybné kroky v personálních otázkách mohou malý podnik mnohem více poškodit, neboť je vzhledem k malému počtu pracovníků zranitelnější. Autor se proto věnuje specifikům personální práce v malých podnicích, strategiím při vytváření a udržování pracovního týmu, hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků.

 • BĚLOHLÁVEK, František: Organizační chování: jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Praha: Rubico, 1996. 1. vyd. 343 s. (Edice Učebnice pro každého). Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-85839-09-1.

  Studium organizačního chování napomáhá pochopit chování lidí na pracovišti, adekvátně na ně reagovat a případně jej uměrňovat. Oborem této nové vědy, která vznikla v 70. letech je syntéza poznatků sociologie, psychologie, managementu a ekonomiky. První kapitola knihy se proto věnuje teorii organizačního chování, jeho metodám a vývoji. V dalších kapitolách se autor postupně věnuje vývoji názorů na organizaci, osobnosti člověka v organizaci, posláním a cílům organizace, organizačním strukturám a pracovním místům, organizační kultuře a dynamice organizačních vztahů.

 • Podpora podnikání v České republice. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 1999. 197 s.

  Prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu je rozšiřována tato publikace, kterou v roce 1999 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu již v sedmém ročníku. Obsahuje ročně aktualizované informace o programových podporách z prostředků státního rozpočtu, ze zdrojů zahraniční pomoci, o poradenských, informačních a vzdělávacích aktivitách zaměřených na rozvoj podnikání v ČR. Publikaci doplňuje řada seznamů a adresářů.

 • KOPČAJ, Andrej: Řízení proudu změn: všedním způsobem nevšední rozvoj firmy. Ostrava: Kopčaj-Silma '90, 1999. 1. vyd. 298 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem a programem Phare Evropské unie. ISBN 80-902358-1-6.

  Dílo Ing. Andreje Kopčaje, CSc., které vzniklo za podpory Národního vzdělávacího fondu, vychází v době rušných diskusí a návrhů na revitalizaci českého hospodářství. Kterýkoliv zvolený přístup však nemůže dosáhnout úspěchu, nebude-li zahrnovat rozhodující posun v úrovni manažerů. Cílem této knihy je podpořit rozvoj schopností manažerů reagovat pružněji na změny potřeb a požadavků trhu a napomáhat tak celkové změně organizační kultury. Kniha se řadí k účinným pomocníkům pro ty manažery, kteří si uvědomují důležitost teoretického a praktického zvládnutí řízení změn pro svůj osobní rozvoj a rozvoj organizace, za niž nesou odpovědnost. Na knize je cenné, že vychází z praktických zkušeností autora z pilotních projektů NVF v oblasti rozvoje manažerů a lidských zdrojů v průmyslových podnicích a nemocnicích, zaměřených na propojení strategického řízení organizace a řízení lidských zdrojů.