LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekty

Realizované projekty

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (Jihočeský kraj)
Obecným cílem projektu je zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednictvím twinningu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. Financování projektu je určeno v rámci globálního grantu z OP VK, prioritní osy 3 - Další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji (Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství). Projekt se uskuteční ve spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi z Německa a Rakouska, které poskytnou své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci institucí poskytujících další vzdělávání (lektoři + manažeři vzdělávání), přímý prospěch budou mít rovněž účastníci dalšího vzdělávání, kteří se zúčastní společného vzdělávání. Předkladatelem projektu je V-Studio, partnerem NVF. Více informací o tomto projektu naleznete zde.

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (Liberecký kraj)
Obecným cílem projektu je zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednictvím twinningu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. Financování projektu je určeno v rámci globálního grantu z OP VK, prioritní osy 3 - Další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství). Projekt se uskuteční ve spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi z Velké Británie, které poskytnou své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci institucí poskytujících další vzdělávání (lektoři + manažeři vzdělávání), přímý prospěch budou mít rovněž účastníci dalšího vzdělávání, kteří se zúčastní společného vzdělávání. Předkladatelem projektu je Most ke vzdělání o.s., partnerem NVF.

Rating škol z hlediska budoucího uplatnění absolventů ve Skupině ČEZ
Smyslem spolupráce je zjistit, do jaké míry mají studenti zájem a povědomí o energetickém sektoru a do jaké míry produkují vytipované (tj. v současné době se Skupinou ČEZ spolupracující) středoškolské a vysokoškolské absolventy s kompetenčním profilem, pracovně využitelným pro Skupinu ČEZ. S tím rovněž souvisí posouzení celkové kvality školy, jejích pedagogů, technického zázemí a ochoty ke spolupráci se Skupinou ČEZ při tvorbě, event. i realizaci školských vzdělávacích programů (SŠ) a studijních programů (VŠ) v oborech strojních a elektro.

Systémový projekt Koncept dalšího vzdělávání (veřejná zakázka NÚOV)
Cílem je zmapování a nastavení poskytování služeb spojených se zajištěním koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu dalšího vzdělávání včetně pilotního ověřování a realizace vybraných aktivit v těchto oblastech. Tým RLZ se podílí na zakázce týkající se zejména metodiky marketingu vzdělávacích institucí a dalšího vzdělávání a evaluace institucí dalšího vzdělávání.

Rozvojový program pro kraje 2010
Jde o projekt, který zahrnuje 3 složky: aktualizaci a správu inspirační databanky Topregion.cz, realizaci letošního ročníku soutěže Dobrá rada nad zlato a realizaci 2 workshopů z dlouhodobého rozvojového cyklu RLZ pro krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů.


Ukončené projekty

Koncept - Analyticko koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém (veřejná zakázka NÚOV)
Cílem plnění zakázky bylo vytvoření analyticko-koncepční studie, která na základě analýzy situace v oblasti informační a poradenské podpory dalšího vzdělávání identifikovala potřebné změny s ohledem na předpokládaný vývoj nových technologií a na dosažení synergického efektu propojení prozatím odděleně fungujících segmentů. Tým RLZ se především podílel na evaluaci projektu.

Analýza nabídky vzdělávání ve veřejné správě (veřejná zakázka MVČR)
Cílem projektu byla dodávka služeb spočívající v provedení analýzy stavu nabídky vzdělávání ve veřejné správě, vypracování mapy stavu vzdělávání ve veřejné správě a vypracování analytické zprávy o situaci vzdělávání ve veřejné správě. Kostra analýzy sledovala legislativně upravené vymezení systémů vzdělávání ve státní správě i samosprávě. Zakázka byla součástí projektu Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě (MV ČR), na který bude navázáno projektem MV ČR Analýza vzdělávacích potřeb ve veřejné správě.

Systémový projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání
Od ledna 2007 řeší úsek RLZ NVF ve spolupráci s dalšími partnery BIVŠ a KPMG jako veřejnou zakázku MPSV ČR významný projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání, který přispěje podstatnou měrou k vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání v ČR. V projektu je navrhován a bude pilotně ověřen systém certifikace řízení kvality vzdělávacích institucí, systém certifikace lektorů, bude vypracován návrh sjednocení způsobů akreditace vzdělávacích programů, vytvořen informační systém podporující certifikace a akreditace v oblasti DPV a navržena variantní strategie pro implementaci komplexního systému uplatňování nástrojů prokazování a hodnocení kvality v DPV. Očekávanými přínosy projektu jsou zejména: zvýšení motivace jednotlivců k účasti na DPV, garance kvality DPV pro uživatele vzdělávacích služeb, motivace vzdělavatelů ke zvyšování kvality nabídky uplatňováním různých nástrojů prokazování a hodnocení kvality, motivace zaměstnavatelů k většímu využívání a podpoře DPV, vytvoření podmínek pro ověřování kvalifikací získaných v DPV, zvýšení povědomí o způsobech zajišťování kvality DPV.
Podrobné informace o aktivitách a výstupech projektu lze najít na webové stránce projektu www.nvf.cz/kvalita.

Projekt Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System – LLL2010
Tým rozvoje lidských zdrojů je zapojen jako partner, zastupující Českou republiku, do řešení pětiletého mezinárodního výzkumného projektu, zaměřeného na problematiku vzdělávání dospělých v systému celoživotního vzdělávání. Projekt je financován v rámci 6. rámcového programu EU pod prioritou 7 - Občané a vládnutí ve společnosti založené na znalostech. Je zaměřen na analýzu stávajících politik, přístupů a tenzí v celoživotním vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích Evropy. Výstupem projektu bude návrh strategie celoživotního vzdělávaní dospělých pro Evropu, posílení spolupráce a infrastruktury pro mezinárodní a interdisciplinární výzkum v oblasti celoživotního vzdělávání a vytvoření mezinárodních statistických zdrojů, resp. rozšíření a zlepšení stávajících statistik o dospělých v celoživotním vzdělávání, o vzdělavatelích a zaměstnavatelích. V projektu je zapojeno 13 partnerů, reprezentujících univerzity, neziskové organizace a komerční firmy zaměřené na výzkum v oblasti celoživotního vzdělávání z Estonska, Litvy, Bulharska, Maďarska, Slovinska, Rakouska, Belgie, UK, Skotska, Irska, Norska,České republiky a Ruské federace. Projekt řídí estonský Institut mezinárodních a sociálních studií z Univerzity v Talinu.
Podrobné informace o projektu lze nalézt na portálu http://lll2010.tlu.ee.

Projekt Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Tým RLZ NVF se podílí jako partner na tomto grantovém projektu, spolufinancovaném z prostředků ESF v rámci opatření 3.3 OP RLZ. Projekt řídí Univerzita Hradec Králové, dalším partnerem je Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech. V projektu je vytvářena a pilotně ověřována metodika pro analýzu nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání, bude zmapována aktuální nabídka a poptávka po DPV v Královéhradeckém kraji, je vytvářen návrh systémové informační podpory pro DPV v kraji a bude podpořena činnost Krajské rady pro RLZ.
Detailní informace o projektu lze zjistit na portálu www.regioprofese.cz.

Projekt Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji (OP RLZ)
Projekt je financován z ESF pod opatřením 3.3 OP RLZ. Tým RLZ NVF se stal partnerem projektu spolu s firmou SEDUCTUS a firmou Asistenční centrum, projekt řídí Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. V projektu bude provedeno zmapování a vyhodnocení stavu nabídky dalšího profesního vzdělávání v kraji a vznikne metodika pro sledování a pravidelné hodnocení nabídky dalšího profesního vzdělávání pro potřeby zejména Krajské rady pro RLZ, Rady kraje a dalších uživatelů.
Doba trvání: září 2006 - duben 2008.
Tým RLZ NVF po dohodě s partnery ukončil ve druhém čtvrtletí 2007 práci na tomto projektu.

Projekt Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti činností poskytovaných Službami zaměstnanosti. Jedním ze základních smyslů projektu je zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti prostřednictvím zapojení dalších institucí spolupracujících na partnerském principu. Tento smysl je naplňován aktivitou číslo 7 - Vytvoření systému formalizované spolupráce služeb zaměstnanosti a krajských a místních partnerů při tvorbě a realizaci regionálních politik zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, kterou realizuje tým RLZ NVF. V rámci aktivity bude provedeno mapování krajského prostředí pro vznik partnerství pro trh práce a konkurenceschopnost v každém z pěti pilotních krajů, jež bude základem pro zpracování modelu spolupráce klíčových institucí. Navržený model musí řešit otázku organizace a řízení, způsob financování partnerství i informační a komunikační sítě pro koordinaci spolupráce. V roce 2008 bude aktivita pokračovat vypracováním komplexního rozvojového programu pro služby zaměstnanosti a jejich partnery z krajů, měst a obcí, vytvořením e-learningového programu pro řízení politiky zaměstnanosti a vypracováním systému benchmarkingu užívání a inovací nástrojů APZ. V neposlední řadě bude dále rozvíjen portál topregion.cz jako zdroj inspirací v podobě příkladů dobré praxe v oblasti APZ.

Regional Key Competencies, výzkumný projekt EK, článek 6 ESF, 9 zemí
Projekt shromáždil nástroje, které jsou používány k identifikaci klíčových kompetencí regionů. Na webových stránkách projektu jsou k dispozici vybrané metody uplatnitelné pro zlepšení úrovně strategického řízení a rozvoje regionů. Projekt byl zaměřen na problematiku transferu informací do podoby znalostí a dovedností, konkrétně potřebných pro zlepšování kvality řízení regionů s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení zaměstnatelnosti a kvality života jejich obyvatel.