LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Certifikační agentura při CEKAS

Poskytovatelé služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek v oblasti sekundární a terciární prevence mohou požádat o certifikaci Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. Jako Certifikační agentura bylo v květnu 2005 vybráno Úřadem vlády České republiky a bude se společně sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále sRVKPP) podílet na zavádění systému certifikací služeb pro uživatele drog v České republice. Cílem certifikačního procesu je zajistit kvalitu služeb a efektivní vynakládání finančních prostředků, jež jsou na činnost těchto služeb z veřejných zdrojů poskytovány.

Certifikace není povinná, organizace o ni sama žádá a podílí se na hrazení části s ní souvisejících nákladů (5 610,-Kč). Výhodou pro certifikované poskytovatele služeb bude postupné zvýhodňování při získávání státních dotací a možnost žádat o víceleté financování. Necertifikovaná pracoviště také mohou ztrácet na důvěryhodnosti, což se může projevit na odlivu klientů.

Součástí certifikačního řízení jsou jednodenní místní šetření (hodnocení kvality poskytovaných služeb), která budou provádět speciálně školení odborníci-certifikátoři, kteří prošli přísným výběrem RVKPP. Podmínkou je několikaletá praxe v některém zařízení a dostatek odborných znalostí.

Certifikační agentura je servisní organizace, která na základě smlouvy s příslušným státním orgánem - Úřadem vlády ČR, v jehož struktuře je RVKPP zařazena - zajišťuje a organizuje místní šetření u poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek a připravuje pro RVKPP podklady pro jednání o přidělení certifikací.

Certifikační agentura zejména:

  • informuje poskytovatele služeb o vyhlášení certifikačního řízení,
  • přijímá žádosti o certifikaci odborné způsobilosti od poskytovatele služby,
  • na základě žádosti organizace poskytující služby nebo sekretariátu RVKPP vyhlašuje certifikační řízení (tzv. místní šetření), jmenuje vedoucího a členy certifikačních týmů (tzv. týmů pro místní šetření),
  • zajišťuje administrativní a organizační chod místního šetření,
  • zpracovává výsledky místních šetření a předkládá je ve stanovených termínech k projednání a rozhodnutí RVKPP,
  • zajišťuje vzdělávání, supervizi a další odborný růst certifikátorů, pokud tak rozhodne RVKPP.

 

Více informací o Certifikační agentuře a její činnosti najdete na její webové stránce.