LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003


Zpět

Programy a projekty NVF

Rozvoj lidských zdrojů

Koncepční pracoviště pro rozvoj lidských zdrojů (RLZ) zajišťuje stálé odborné zázemí pro výkon nových kompetencí MPSV a dalších orgánů státní správy, sociálních partnerů a krajů v oblasti RLZ a dalšího profesního vzdělávání. Navrhuje systémové změny, přináší inovační přístupy a metody v oblasti RLZ a dalšího profesního vzdělávání, podporuje zavádění změn a nových postupů do praxe. Jeho hlavním cílem je vytváření "učícího se prostředí" a uplatňování konceptu celoživotního učení v praxi.

 • Zavedení a rozvoj systému podpory strategického řízení RLZ na národní a krajské úrovni
 • Tvorba koncepcí v oblasti RLZ a dalšího profesního vzdělávání
 • Příprava a implementace projektů informační a komunikační podpory v této oblasti
 • Poskytování informační, metodické a poradenské pomoci národním a krajským partnerům
 • Realizace internetového projektu Topregion - Inspirační databanky pro podporu strategického řízení rozvoje lidských zdrojů v krajích ČR: http://www.topregion.cz
 • Řešení projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání (společně s KPMG, BIVS a AIVD) - systémový projekt MPSV pod opatřením 3.3 OP RLZ, který je jedním z pilířů budovaného systému dalšího profesního vzdělávání

Zaměstnanost

Úsek Zaměstnanost byl organizačně formován v průběhu roku 2006 na základě potřeby vytvořit v rámci NVF specializované pracoviště orientované na oblast politiky zaměstnanosti, rozvoje trhu práce a zejména modernizace a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti poskytovaných subjektům působícím na trhu práce.

Hlavními aktivitami úseku jsou:
 • Konzultační, poradenská a odborná podpora Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR - průzkumy, analýzy, studie, hodnocení a návrhy týkající se podpory zaměstnanosti a potlačování nezaměstnanosti prostřednictvím zlepšování činností subjektů služeb zaměstnanosti a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
 • Podpora a aktivní zapojení do dalších programů a projektů orientovaných na problematiku politiky zaměstnanosti a trhu práce

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Byla založena v roce 1996 jako výzkumné a analytické pracoviště Národního vzdělávacího fondu.

 • Analyzuje tendence ve vzdělávání a na trhu práce v souvislosti s probíhajícími sociálně ekonomickými změnami
 • Rozvíjí výzkum kvality lidských zdrojů jako faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky
 • Zabývá se předvídáním kvalifikačních potřeb na trhu práce
 • Poskytuje informace o rozvoji lidských zdrojů, shromažďuje data, provádí dotazníková šetření (jednotlivců, zaměstnavatelů, úřadů práce, atd.)

Observatoř zpracovává studie a poskytuje expertizy pro ministerstva, Evropskou komisi, OECD, ETF, CEDEFOP a další evropské instituce. Je zapojena do expertních sítí spolupráce na evropské úrovni (ReferNet, SkillsNet) a účastní se mezinárodních výzkumných projektů. Má rovněž zkušenosti v oblasti evaluace programů kofinancovaných z Evropského sociálního fondu.

Nahoru

Středisko podpory poradenských služeb

SPPS vzniklo v polovině roku 2006 transformací z Národního informačního střediska pro poradenství. Má ambice stát se koncepčním pracovištěm pro rozvoj poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání uskutečňované mimo školský poradenský systém.

Činnost střediska se především soustřeďuje:

 • na podporu poradenských služeb v resortu ministerstva práce,
 • na sledování vývoje poradenských služeb v resortu ministerstva školství, zejména na vysokých školách,
 • na projektovou činnost v oblasti:
  • podpory evropské dimenze v poskytování poradenských služeb,
  • zkvalitňování poradenské práce,
 • na podněcování spolupráce mezi poskytovateli poradenských služeb na národní i mezinárodní úrovni,
 • na šíření příkladů dobré praxe v poradenství.

Evropský sociální fond

Úsek ESF NVF spolupracuje na přípravě a aktualizaci programových dokumentů pro čerpání pomoci z ESF a prováděcích předpisů pro jejich implementaci. Poskytuje podporu při řízení a implementaci programů zejména útvarům Ministerstva práce a sociálních věcí a dalším článkům řízení programů OP RLZ a JPD 3, které se podílejí na jejich realizaci prostřednictvím grantových schémat, národních a systémových projektů. Poskytuje v této oblasti poradenství, konzultace, zajišťuje školení a semináře pro pracovníky institucí zodpovědných za implementaci programů, pro hodnotitele projektů, žadatele a příjemce pomoci z ESF. Zajišťuje administraci tří grantových schémat v programu JPD 3 pro Prahu a od konce roku 2006 i čtyř nadregionálních grantových schémat v programu OP RLZ (celá ČR bez Prahy).

CEKAS

CEKAS je zkratka Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu o.p.s., které bylo založeno v roce 2004. Na základě podnětů a potřeb asociací chránících zájmy určitých skupin uživatelů sociálních služeb podporuje CEKAS jejich aktivity a dále nabízí a poskytuje organizační a odborně personální zajištění projektů směřujících ke zvýšení kvality života uživatelů sociálních služeb. CEKAS realizuje také vlastní vzdělávací projekty, které směřují převážně do oblasti zavádění standardů kvality, zejména ve spolupráci s krajskými úřady.

Jeho cíle jsou:

 • Být platformou spolupráce nestátního (neziskového) sektoru, státního sektoru (MPSV, MV, MŠMT, MS, MZd) a samosprávy (kraje, města, obce) prostřednictvím partnerských projektů a jiných iniciativ.
 • Být zprostředkovatelem informací a zkušeností s nejlepší praxí v ČR a v zahraničí.
 • Být subjektem podílejícím se na podpoře a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb.
 • Být iniciativou podporující vzdělávání, výcvik odborníků v oblasti hodnocení kvality sociálních služeb a standardů sociálních služeb a podporující supervize v této oblasti.
 • Být realizátorem nebo zprostředkovatelem pilotních projektů v oblasti rozvíjení nových metodik hodnocení a sebehodnocení, v základní i rozvojové oblasti jednotlivých typů služeb.
 • Být subjektem, který bude provádět fundraising pro výše uvedené oblasti.

Evropská rozvojová spolupráce

Úsek evropské rozvojové spolupráce vznikl s cílem koordinovat a podporovat zahraniční aktivity Národního vzdělávacího fondu, vyhledávat nové zdroje financování aktivit Národního vzdělávacího fondu a podporovat ostatní úseky při mezinárodních projektech. V první fázi se úsek soustředí na komunitární programy, finanční nástroje EHP/Norska, Program švýcarsko-české spolupráce a Twinning-Out.

Úsek evropské rozvojové spolupráce dále zajišťuje technickou pomoc MPSV v rámci programů Transition Facility a komunitárních programů. Tyto projekty byly a jsou zaměřeny na oblast koordinace sociálního zabezpečení, bezpečnost práce, informační systémy, rovnost žen a mužů, aj. Národní vzdělávací fond spolupracuje s příjemci projektů v celém projektovém cyklu od programování přes přípravu projektové dokumentace, výběr partnerů, implementaci, monitorování až po průběžné a závěrečné hodnocení projektů.

Nahoru