LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Charakteristika výstupů z projektu

a)   Národní zpráva o přechodu mládeže ze školy do zaměstnání

Text ve formátu PDF Národní zpráva o přechodu mládeže ze školy do zaměstnáníZpráva podává vedle základního popisu sociálně ekonomického kontextu přehled o situaci ve vzdělávání, na trhu práce a o politikách příslušných institucí. Jsou zmapovány charakteristiky studijní a pracovní angažovanosti jednotlivých věkových skupin mládeže a naznačeny změny, ke kterým došlo v nedávném období, včetně vlivu ekonomické transformace na přechodové modely. Vliv školského systému na uplatnění mládeže v praxi je sledován v poloze struktury a délky prvotního vzdělávání, úspěšnosti dokončení studia, důvěryhodnosti certifikátů, seznámení mládeže s praxí během školní přípravy, profesního poradenství apod. V rámci přehledu podmínek na trhu práce ovlivňujících zaměstnávání absolventů škol jsou vedle charakteristik nezaměstnanosti podle úrovní a oborů vzdělání zmíněny i demografické aspekty, vývoj pracovních příležitostí a mzdové a některé další podmínky vztahující se k absolventům škol. Přehled politik ovlivňujících přechod mládeže ze školy do zaměstnání se dotýká změn, které proběhly nebo probíhají ve školství a dále jsou zde prezentovány programy aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na mládež a absolventy škol.

b)   Návštěva expertů OECD

Návštěva týmu OECD v České republice se uskutečnila ve dnech 20. 5. - 30. 5. 1997. Tým tvořili dva zástupci sekretariátu OECD (P. McKenzie, M. Durand-Drouhinová) a dva vybraní experti ze členských zemí OECD (G. Ramsay, N. Hummeluhr).

Program zahrnoval konzultace na ministerstvu školství, ministerstvu práce, na výzkumných a informačních ústavech při těchto ministerstvech (Ústav pro informace ve vzdělávání, Výzkumný ústav odborného školství, Ústav rozvoje vysokých škol, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Experti navštívili i jednotlivé školy (Českoslovanská obchodní akademie v Resslově ulici, ISŠ ve Vysočanech, ISŠ Velebudice, VŠE) a setkali se zástupci podniků (Čokoládovny, a.s. Modřany, Škoda Mladá Boleslav, Chemopetrol Litvínov) a zástupci sociálních partnerů ( Svaz průmyslu a dopravy, ČMKOS).

c)   Přechod mezi počátečním vzděláváním a zaměstnáním. Rozbor situace: Česká republika

The Transition from Initial Education to Working Life. Country Note: Czech Republic

Text ve formátu PDF Přechod mezi počátečním vzděláváním a zaměstnáním. Rozbor situace: Česká republika

Text ve formátu PDF The Transition from Initial Education to Working Life. Country Note: Czech Republic

Po uskutečněné návštěvě v ČR zpracoval tým expertů OECD dokument obsahující hodnocení situace a doporučení z hlediska dalšího vývoje systému vzdělávání a jeho vazeb na trh práce v ČR. V dokumentu jsou zdůrazněny silné a slabé stránky systému vzdělávání v ČR. Mezi slabými stránkami jsou kromě jiného uvedeny : nedostatek informací o průchodu mládeže vzdělávacím systémem a o mobilitě studentů mezi vzdělávacími obory a školami, nedostatek informací o potřebách trhu práce, nedostatečné šíření relevantních informací pro všechny účastníky, existence velkého počtu malých škol na sekundární úrovni, nedostatečná šíře a stupňovitost terciárního vzdělávání, nedostatečná koordinace rozvoje vzdělávání dospělých a neexistence vazeb mezi prvotním a dalším vzděláváním, nejasná role sociálních partnerů ve vzdělávání, nedostatečně formulovaná národní strategie ve vzdělávání, neexistence reprezentativního poradního sboru pro otázky vzdělávání při ministerstvu školství. Samostatná subkapitola je věnována zdokonalování rámce pro rozhodování. Doporučení zde formulovaná jsou zaměřena na:

  • strukturu MŠMT (posílení orientace MŠMT na celoživotní vzdělávání, vyjasnění role podřízených organizací informačního a výzkumného charakteru - ÚIV, VÚOŠ a dalších)
  • meziministerskou spolupráci (rozvoj vazeb v oblasti vzdělávání s ministerstvy majícími v kompetenci důležité úseky ekonomiky-průmysl, doprava, zemědělství, zdravotnictví, atd.)
  • spolupráci se zaměstnavateli a sociálními partnery (vytvoření systému pro zapojení zaměstnavatelů a sociálních partnerů)
  • oddělení rozhodovacích struktur pro základní a post-základní vzdělávání a vytvoření poradních orgánů ministerstva.

d)   Seminář "Problémy přechodu mládeže ze školy do zaměstnání"

V rámci projektu se uskutečnil seminář, který se konal 2. 10. 1998. Jeho cílem bylo prezentovat výsledky projektu, závěry posledních šetření a analýz absolventů škol v ČR a seznámit se s přístupy a analytickými schematy v zemích OECD.

Semináře se zúčastnilo přes 50 zástupců ministerstev, výzkumné sféry, úřadů práce, školských úřadů, zaměstnavatelských a odborových svazů a podniků a byla tak vytvořena široká platforma pro vzájemnou výměnu názorů. Mezi zahraničními účastníky byl i zástupce OECD angažovaný ve zpracování komparativní studie Transition from Initial Education to Working Life, zástupce další země účastnící se projektu Transition (Rakousko), expert z holandského výzkumného centra (Research Center for Education and Labour Market - ROA), které se dlouhodobě zabývá analýzami absolventů škol a projekcemi kvalifikačních potřeb trhu práce.

Seminární příspěvky jsou publikovány formou sborníku

e)   Absolventi škol ČR

Sociologický výzkum základních souvislostí uplatnění absolventů všech typů škol na trhu práce byl založen na dotazníkovém šetření, které proběhlo na konci roku 1997 a provedla jej firma Universitas, konsorcium pro užitou sociologii. Jeho cílem bylo zmapovat průběh přechodu mládeže do praxe, analyzovat základní sociální podmínky a ouvislosti tohoto procesu jak z hlediska efektu školské soustavy, tak ze strany požadavků trhu práce. Výsledky šetření byly zpracovány ve studii (autor PhDr. Pavel Kuchař, CSc.), která obsahuje analýzu vzdělávací a profesní dráhy mladých lidí, hodnocení problémů s hledáním prvního zaměstnání, hodnocení vlivu a funkcí školy a analýzu intergenerační vzdělanostní a profesní mobility.