LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Memorandum o celoživotním učení

Pracovní materiál Evropské komise Pozn. 1
listopad 2000

1. Úvod

2. Celoživotní učení – čas jednat

3. Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení

3.1. Společnost znalostí: výzva, kterou přináší změna

3.2. Kontinuita učení v průběhu života

3.3. Společně uvádět celoživotní učení do života

4. Jednat ve prospěch celoživotního učení: šest klíčových myšlenek

4.1. 1. myšlenka: Nové základní dovednosti pro všechny

4.2. 2. myšlenka: Více investic do lidských zdrojů

4.3. 3. myšlenka: Inovace ve vyučování a učení

4.4. 4. myšlenka: Oceňovat učení

4.5. 5. myšlenka: Přehodnotit poradenství

4.6. 6. myšlenka: Přiblížit učení domovu

5. Mobilizovat zdroje pro celoživotní učení

 

Příloha I – Příklady dobrých zkušeností z praxe celoživotního učení
Příloha II – Rámec pro tvorbu ukazatelů a kritérií benchmarkingu pro celoživotní učení

1. Úvod

Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 určilo budoucí směr politiky a činností v Evropské unii. Jeho závěry potvrzují, že Evropa nepochybně pokročila do éry znalostí se všemi důsledky, které to bude mít pro kulturní, hospodářský a sociální život. Způsoby učení, života a práce se rychle mění. Znamená to nejen, že se jednotlivci musí přizpůsobovat změnám, ale také, že se musí změnit zavedené způsoby práce.

Závěry z lisabonského zasedání Evropské rady potvrzují, že posun k celoživotnímu učení musí doprovázet úspěšný přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech. Proto jsou jádrem nastávajících změn evropské systémy vzdělávání. I ony se musí přizpůsobit. Závěry ze zasedání Evropské rady ve Feiře vyzvaly "členské státy, Radu a Komisi, aby...v rámci oblastí své působnosti formulovaly dlouhodobé strategie a praktická opatření, která by zpřístupnila celoživotní učení všem" Pozn2. Toto memorandum přebírá mandát zasedání Evropské rady v Lisabonu a ve Feiře k realizaci celoživotního učení. Jeho účelem je zahájit celoevropskou debatu o účinné strategii pro uskutečňování celoživotního učení na individuální a institucionální úrovni a ve všech sférách veřejného a soukromého života.

Komise a členské státy definovaly celoživotní učení v rámci Evropské strategie zaměstnanosti jako cílevědomou neustálou vzdělávací činnost, vykonávanou s cílem zlepšovat znalosti, dovednosti a kompetence. Pozn3 Je to pracovní definice, kterou toto memorandum považuje za východisko pro následující diskuse a akce.

Celoživotní učení již není pouhým aspektem vzdělávání; musí se stát vůdčím principem pro poskytování a účast na vzdělávání v jakémkoli jeho kontextu. V nadcházejícím desetiletí musí dojít k uskutečnění této vize. Všichni lidé, kteří žijí v Evropě, bez výjimky, by měli mít stejné příležitosti k tomu, aby se přizpůsobili požadavkům sociálních a ekonomických změn a aby se aktivně podíleli na utváření budoucnosti Evropy.

Důsledky této zásadní změny perspektiv a praxe si zasluhují a ospravedlňují debatu, která se zde navrhuje. Členské státy, které odpovídají za své systémy vzdělávání, by se této debaty měly účastnit. Měla by se konat také v členských státech, nejen na evropské úrovni. Celoživotní učení se jedinečným způsobem týká budoucnosti každého člověka. Debata by měla probíhat co nejblíže k samotným občanům. Komise má v úmyslu zpracovat na podzim roku 2001 zprávu o výsledcích této debaty. Tato zpráva bude součástí otevřené metody koordinace schválené Evropskou radou v Lisabonu. Pozn4

Memorandum začíná uvedením důvodů pro realizaci celoživotního učení. Ve 2. oddílu je řečeno, že podpora aktivního občanství a podpora zaměstnatelnosti jsou stejně důležité a vzájemně propojené cíle celoživotního učení. Členské státy se shodly na jeho prioritě, otálejí však se vzájemně dohodnutou akcí. Ve 3. oddíle se uvádí, že rozsah současných ekonomických a sociálních změn v Evropě vyžaduje zcela nový přístup ke vzdělávání. Celoživotní učení je společnou střechou, pod kterou by se měly sjednotit všechny druhy vzdělávání. Uvedení celoživotního učení do praxe vyžaduje, aby všichni efektivně spolupracovali – jak jednotlivci, tak i organizace.

Jako odpověď na to se ve 4. oddíle zdůrazňuje šest klíčových myšlenek, které poskytují strukturovaný rámec pro otevřenou debatu o zavádění celoživotního učení do praxe. Tyto myšlenky jsou založeny na zkušenostech získaných na evropské úrovni prostřednictvím programů Společenství a Evropského roku celoživotního učení (1996). Ke každé klíčové myšlence patří soubor otázek. Odpovědi na tyto otázky by měly pomoci vyjasnit prioritní oblasti činnosti. Z těchto klíčových myšlenek vyplývá, že účinná a komplexní strategie celoživotního učení pro Evropu by se měla zaměřit na:

 • zaručení všeobecného a stálého přístupu k učení pro získávání a obnovování dovedností potřebných pro trvalou účast ve společnosti znalostí;
 • viditelné zvýšení úrovně investic do lidských zdrojů, aby se tak přiznala priorita nejdůležitějšímu bohatství Evropy – jejím lidem;
 • rozvoj efektivních metod vyučování a učení a kontextu pro kontinuitu celoživotního učení;
 • výrazné zlepšení způsobů pojímání a hodnocení účasti na vzdělávání a jeho výsledků, zejména v případě neformálního a informálního učení;
 • zajištění snadného přístupu ke kvalitním informacím a poradenství o příležitostech k učení pro každého v celé Evropě a v průběhu celého života;
 • poskytování příležitostí k celoživotnímu učení co nejblíže lidem, v jejich obcích, a všude tam, kde je to vhodné, podporovat je zařízeními založenými na informační a komunikační technice.

Partnerskou spoluprací by se měly mobilizovat zdroje ve prospěch celoživotního učení na všech úrovních. K tomuto závěru dospívá Memorandum v 5. oddíle, v němž jsou uvedeny příklady akcí na evropské úrovni, které mohou členským státům pomáhat dosáhnout pokroku. Společně pracovat na tom, aby se celoživotní učení stalo skutečností, je nejlepší cestou

 • k budování společnosti, která poskytuje rovné příležitosti přístupu ke kvalitnímu učení v průběhu celého života všem lidem, a v níž vzdělávání vychází především z potřeb a požadavků jednotlivců;
 • k přizpůsobování nabídky vzdělávání a organizace pracovního života tak, aby se lidé mohli učení účastnit v průběhu celého života a mohli si plánovat, jak kombinovat učení, práci a rodinný život;
 • k dosažení vyšší celkové úrovně vzdělávání a kvalifikací ve všech odvětvích tak, aby se zajistila vysoká kvalita vzdělávání a zároveň aby se zajistilo, že vědomosti a dovednosti lidí budou odpovídat měnícím se požadavkům povolání, organizaci pracoviště a pracovním metodám;
 • k podněcování a uzpůsobování lidí k tomu, aby se aktivněji podíleli na všech sférách moderního veřejného života, zejména na sociálním a politickém životě na všech úrovních společenství včetně evropské úrovně.

Klíčem k úspěchu bude pocit společné odpovědnosti za celoživotní učení u všech aktérů – členských států, evropských institucí, sociálních partnerů a světa podnikání, regionálních a místních úřadů, lidí pracujících ve vzdělávání všeho druhu, organizací občanské společnosti, asociací a sdružení a v neposlední řadě i samotných občanů. Našim společným cílem je vybudovat Evropu, v níž bude mít každý příležitost plně rozvíjet svůj potenciál tak, aby pociťoval, že je pro ni prospěšný a že do ní patří.

 

2. Celoživotní učení – čas jednat

Proč je tato debata tak naléhavá? Proč je uvedení celoživotního učení do praxe pro Evropskou unii tak prvořadou prioritou? Jsou pro to dva stejně významné důvody:

 • Evropa pokročila ke společnost a ekonomice založené na znalostech. Více než kdykoliv dříve se přístup k aktuálním informacím a znalostem, spolu s motivací a dovednostmi uváženě využívat tyto zdroje ve svůj prospěch i ve prospěch společenství jako celku stává klíčem k posílení konkurenceschopnosti Evropy a ke zlepšení zaměstnatelnosti a adaptability pracovních sil;
 • Dnešní Evropané žijí v komplexním sociálním a politickém světě. Více než kdykoliv předtím chtějí plánovat svůj vlastní život. Očekává se, že budou společnosti aktivně přispívat a že se musí naučit pozitivně žít s kulturní, etnickou a jazykovou rozmanitostí. Vzdělávání je ve svém nejširším smyslu klíčem k naučení a pochopení, jak se s těmito výzvami vyrovnat.

Tyto dva znaky současných sociálních a ekonomických změn jsou vzájemně propojeny. Zdůrazňují dva stejně důležité cíle celoživotního učení: podporovat aktivní občanství a podporovat zaměstnatelnost. Aktivní občanství se zaměřuje na to, zda a jak se lidé podílí na všech sférách společenského a hospodářského života, na šance a rizika, s nimiž se při tom setkávají, na míru sounáležitosti, kterou pociťují ke společnosti, v níž žijí, a váhu vlastního slova, které v ní mají. V životě většiny lidí podporuje placená práce nezávislost, sebeúctu a blahobyt, a je proto klíčem k celkové kvalitě lidského života. Zaměstnatelnost – schopnost najít si a udržet zaměstnání – není jen podstatnou dimenzí aktivního občanství, ale je stejně tak rozhodující podmínkou pro dosažení plné zaměstnanosti a pro zlepšení evropské konkurenceschopnosti a prosperity v "nové ekonomice". Jak zaměstnatelnost, tak i aktivní občanství jsou závislé na tom, že lidé mají odpovídající a aktuální vědomosti a dovednosti, že se mohou podílet na hospodářském a společenském životě a přispívat k němu.

Ke změnám může dojít pouze v členských státech a na jejich podnět, s případnou podporou a pomocí na úrovni Společenství. Za systémy vzdělávání jsou v prvé řadě odpovědné členské státy – každý podle svých institucionálních podmínek. V praxi závisejí výsledky těchto systémů na vkladu a odpovědnosti řady aktérů z různých oblastí společenského a hospodářského života včetně sociálních partnerů – a neméně na úsilí samotných jednotlivců, kteří jsou v konečném důsledku odpovědni za své učení.

Význam celoživotního učení pro budoucnost Evropy byl nyní potvrzen na nejvyšší úrovni. Hlavy členských států se shodly, že v příštím desetiletí by měla jít Evropská unie světu příkladem. Evropa může – a musí – ukázat, že je možné dosáhnout dynamického hospodářského růstu a zároveň posílit sociální soudržnost. Při zdůraznění toho, že "lidé jsou hlavním bohatstvím Evropy a měli by být centrem politiky Evropské unie", se dospívá k závěru, že především systémy vzdělávání se musí přizpůsobit nové realitě 21. století a že "celoživotní učení je základním nástrojem rozvoje občanství, sociální soudržnosti a zaměstnanosti". Pozn5

Tyto myšlenky jsou přirozenými výsledky desetiletí, v jehož průběhu se celoživotní učení znovu dostalo na přední místo národních a mezinárodních politických programů. Začátkem 90. let Pozn6 se evropské ekonomiky musely vyrovnat s prudce se měnícím charakterem výroby, obchodu a investování. To vyvedlo trhy práce z rovnováhy, což mělo za následek vysokou úroveň strukturální nezaměstnanosti spolu se vzrůstajícím nedostatkem kvalifikací a nesouladem mezi jejich nabídkou a poptávkou po nich. Pokud měly modely vzdělávání tyto problémy vyřešit, vyžadovaly více pozornosti. Evropský rok celoživotního učení (1996) ukázal, kolik zájmu a angažovanosti v oblasti celoživotního učení existuje na všech úrovních a to pomohlo ovlivnit politické myšlení v členských státech. Pozn7

V polovině 90. let se dospělo ke shodě nejen v tom, že vzdělávání v průběhu celého života pomáhá udržovat ekonomickou konkurenceschopnost a zaměstnatelnost, ale že je také nejlepším způsobem překonávání sociální exkluze – a to znamená, že při vzdělávání musí stát v centru pozornosti jednotlivec a jeho potřeby. Pozn8 Na základě toho se celoživotní učení stalo společným vůdčím principem nové generace programů Společenství v oblasti vzdělávání a mládeže. Pozn9 Od roku 1998 zdůrazňují hlavní linie zaměstnanosti (Employment Guidelines) význam celoživotního učení pro zaměstnanost, avšak hodnocení jejich realizace ukázalo, že v podpoře komplexní strategie celoživotního učení se dosud dosáhlo malého pokroku. Pozn10 Evropský parlament plně podporuje stanovisko, že celoživotní učení je klíčem k zajištění sociální integrace a k dosažení rovných příležitostí. Pozn11 Na mezinárodním poli zdůraznily poslední summity skupiny G8 poprvé význam celoživotního učení pro každého v "nových ekonomikách" éry znalostí. Pozn12

Členské státy Unie zřetelně dosáhly značnou míru konsensu ve svém společném zájmu o celoživotní učení, ten však ještě nebyl převeden do účinné akce. Přišel čas jednat.

 

3. Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení

3.1 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna

Dnešní Evropa zažívá změny v rozsahu srovnatelném s průmyslovou revolucí. Digitální technika přeměňuje všechny aspekty lidského života, zatímco biotechnologie může jednoho dne změnit samotný život. Obchod, cestování a komunikace ve světovém měřítku rozšiřují kulturní horizonty lidí a mění způsoby, jimiž si ekonomiky navzájem konkurují. Moderní život přináší lidem větší šance a možnosti výběru, avšak také větší riziko a nejistoty. Lidé mohou svobodně přijímat různé životní styly, zároveň však mají odpovědnost za utváření svého vlastního života. Více lidí zůstává ve vzdělávání déle, prohlubují se však rozdíly mezi těmi, jimž kvalifikace umožňuje udržet se na trhu práce, a těmi, kdo neodvolatelně končí na okraji cesty. Evropská populace také rychle stárne. To změní skladbu pracovních sil a charakter požadavků na sociální, zdravotnické a vzdělávací služby. Evropské společnosti se také mění v mozaiky různých kultur. Tato diverzita představuje velký potenciál pro tvořivost a inovace ve všech sférách života.

Toto Memorandum nemůže poskytnout důkladnou analýzu změn stručně zmíněných v předcházejícím odstavci. Tyto změny jsou však neodmyslitelnou součástí celkového přechodu ke společnosti znalostí, jejímž ekonomickým základem je tvorba a výměna nehmotných statků a služeb. V tomto druhu společenského světa jsou prvořadé aktuální informace, vědomosti a dovednosti.

Vůdčími aktéry společnosti znalostí jsou sami lidé. Nejvíce záleží na lidské schopnosti vytvářet a efektivně a rozumně používat znalosti ve stále se měnícím světě. Aby lidé plně rozvinuli tuto schopnost, musí chtít a mít možnost vzít svůj život do vlastních rukou, stručně řečeno stát se aktivními občany. Pozn13 Vzdělávání v průběhu celého života je pro každého nejlepší cestou, jak se vypořádat se změnami.

 

3.2 Kontinuita učení v průběhu života

Vědomosti, dovednosti a porozumění, jimž se učíme jako děti a mladí lidé v rodině, ve škole, v odborné škole nebo na vysoké škole, pro celý život nevystačí. Větší integrace učení do života v dospělosti je velmi důležitou součástí zavedení celoživotního učení do praxe, je však jen jednou částí celku. Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu "od kolébky do hrobu". Vysoce kvalitní základní vzdělávání pro všechny, od nejútlejšího dětství, je jeho základnou. Základní vzdělávání a následující počáteční odborné vzdělávání by mělo vybavit všechny mladé lidi novými dovednostmi, které vyžaduje ekonomika založená na znalostech. Mělo by také zajistit, že se "naučí učit se" a že budou mít k učení pozitivní postoj.

Lidé si budou plánovat odpovídající učební aktivity v průběhu života jen tehdy, budou-li se chtít učit. Pokud jejich zkušenosti s učením v dětství byly negativní, nebudou chtít v učení pokračovat. Nebudou se chtít dále učit, nebudou-li vhodné příležitosti k učení prakticky dostupné (časový rozvrh, tempo, místo, finanční podmínky). Nebudou se cítit motivováni k účasti v učení, jehož obsah a metody nebudou brát v úvahu jejich kulturní perspektivy a životní zkušenosti. A nebudou chtít investovat čas, úsilí a peníze do dalšího učení, pokud vědomosti, dovednosti a odbornost, které již získali, nebudou hmatatelně uznávány, ať už pro osobní důvody nebo pro postup v zaměstnání. Individuální motivace k učení a rozmanitost učebních příležitostí jsou rozhodujícím klíčem k úspěšné realizaci celoživotního učení. Je podstatné zvýšit poptávku po učení i jeho nabídku zejména pro ty, kteří dosud měli ze vzdělávání nejmenší prospěch. Každý by měl být schopen procházet cestami otevřeného učení podle své vlastní volby, a ne být povinen jít předem určenými vzdělávacími trasami. To prostě znamená, že by se systémy vzdělávání měly přizpůsobovat individuálním potřebám a požadavkům spíše než aby tomu bylo naopak.

Existují tři základní kategorie účelové učební činnosti.

 • Formální učení probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů a kvalifikací.
 • Neformální učení probíhá vedle hlavních vzdělávacích systémů a zpravidla nevede k získání formalizovaného certifikátu. Neformální učení může být poskytováno na pracovišti a prostřednictvím činností organizací a sdružení občanské společnosti (např. v organizacích pro mládež, v odborech a v politických stranách). Může být poskytováno také prostřednictvím organizací nebo služeb, které byly ustaveny se záměrem doplňovat formální systémy (např. výtvarné, hudební a sportovní aktivity nebo soukromé vyučování připravující na zkoušky).
 • Informální učení je přirozeným doprovodným znakem každodenního života. Na rozdíl od formálního a neformálního učení nemusí být informální učení vždy učením záměrným. Proto ani sami jeho účastníci nemusí snadno rozpoznat, jak přispívá k jejich vědomostem a dovednostem.

Až dosud dominovalo politickému myšlení formální učení. Ovlivňovalo způsoby poskytování vzdělávání i představy lidí o tom, co je to učení. Kontinuita celoživotního učení přivádí na scénu neformální a formální učení. Neformální učení stojí díky své podstatě mimo školy, odborné školy a vysoké školy. Není zpravidla chápáno jako "opravdové" učení a jeho výsledky se na trhu práce nemusí odrazit výrazným zvýšením příjmu. Neformální učení je proto obvykle podceňováno.

Informální učení však pravděpodobně chybí na scéně vůbec, ačkoliv je to nejstarší forma učení a v raném dětství jí nadále zůstává. Skutečnost, že se mikropočítače uplatnily v domácnostech dříve než ve školách, zdůrazňuje význam informálního učení. Informální kontext představuje obrovský potenciál učení a mohl by být důležitým zdrojem inovací metod vyučování a učení.

Termín "celoživotní" učení zdůrazňuje časovou dimenzi: učení v průběhu života, ať již nepřetržité, nebo periodické. Nově zavedený pojem učení "v celé šíři života" ("lifewide") obohacuje scénu tím, že obrací pozornost na rozšíření učení, které se může odehrávat ve všech oblastech našeho života a v jakémkoliv jeho stadiu. Pozn14 Dimenze "v celé šíři života" zaměřuje pozornost na komplementaritu formálního, neformálního a informálního učení. To nám připomíná, že užitečné a příjemné učení může probíhat a probíhá v rodině, ve volném čase, v životě v obci a v každodenním pracovním životě. Učení "v celé šíři života" nás také nutí, abychom si uvědomili, že vyučování a učení jsou role a činnosti, které se v různých obdobích a na různých místech mohou měnit a přecházet jedna ve druhou.

Celoživotní učení je však stále v různých národních kontextech a pro různé účely definováno rozmanitě. Poslední dostupné politické přehledy Pozn15 napovídají, že definice zůstávají převážně neformální a pragmatické a jsou spjaté více s činnostmi než s jasností pojmů nebo právními termíny. Podnětem, který v 90. letech přivedl celoživotní učení do politických programů, byl zájem zlepšit zaměstnatelnost a adaptabilitu občanů se zřetelem k vysoké úrovni strukturální nezaměstnanosti, jež nejvíce postihla osoby s nízkou kvalifikací. Vyhlídka prudce stárnoucí evropské populace znamená, že potřeba aktualizovaných vědomostí a dovedností nemůže být uspokojena tím, že se bude spoléhat hlavně na lidi nově vstupující na trh práce, jako tomu bylo v minulosti – mladých lidí bude příliš málo a tempo technických změn je příliš rychlé, zejména zrychlující se přesun k digitální ekonomice.

Dnes dochází ke znatelnému posunu k integrovanější politice celoživotního učení, která kombinuje sociální a kulturní cíle s ekonomickou realitou. Pozn16 Nové myšlenky o rovnováze práv a povinností občanů a veřejných úřadů začínají zapouštět kořeny. Více lidí se stává sebejistějšími v přihlašování se k rozličným identitám a způsobům života. V současné době je široce rozšířen požadavek, aby se rozhodnutí přijímala co nejblíže každodennímu životu lidí a za jejich větší účasti. Z těchto důvodů se pozornost zaměřuje na potřebu modernizovat řízení na všech úrovních evropských společností. Pozn17 Zároveň se rozšiřují rozdíly mezi sociálním životem většiny a životem osob ohrožovaných dlouhodobou sociální exkluzí. Vzdělávání se stává důležitější než kdykoli předtím v ovlivňování šancí lidí na to, že se začlení do společnosti, bude se jim tam dařit a budou zlepšovat své postavení. Stále složitější způsoby přechodu mladých lidí z počátečního vzdělávání do světa práce mohou být předzvěstí toho, co čeká v budoucnosti lidi každého věku. Zaměstnatelnost je zřejmě klíčovým výsledkem úspěšného učení, avšak sociální začlenění nespočívá pouze v získání placeného zaměstnání. Učení otevírá dveře k vybudování spokojeného a produktivního života, značně nezávislého na zaměstnaneckém statusu a vyhlídkách člověka.

 

3.3 Společně uvádět celoživotní učení do života

Ačkoliv ve většině členských států ještě nebyly vyvinuty komplexní a promyšlené strategie, všichni uznávají, že spolupráce v různých partnerstvích je základním prostředkem k uvedení celoživotního učení do praxe. Tato partnerství zahrnují spolupráci mezi ministerstvy a veřejnými úřady, zaměřenou na vypracování koordinované koncepce. Systematicky začleňují sociální partnery do procesu její tvorby a realizace, a to spolu s veřejnými a soukromými iniciativami. Pro partnerství je důležité aktivní začlenění místních a regionálních orgánů a organizací občanské společnosti, které poskytují služby přímo občanům a lépe se přizpůsobují specifickým potřebám místních společenství. Pozn18 Programy Evropského společenství pro vzdělávání a mládež prokazují svou hodnotu podporou mezinárodní spolupráce, partnerství a výměnou dobrých zkušeností.

Kontinuita celoživotního učení a učení "v celé šíři života" také znamená, že různé úrovně a sektory systémů vzdělávání, včetně neformálních oblastí, musí pracovat ve vzájemném souladu. Efektivní spolupráce zde bude znamenat pokročit dál od současných snah o budování souvislostí a tras mezi jednotlivými částmi existujících systémů. Vytvoření sítě příležitostí k celoživotnímu učení, soustředěné na člověka zavádí vizi postupného propojování struktur vzdělávání, které dnes zůstávají poměrně izolované. Současné debaty o budoucnosti univerzit v členských státech jsou příkladem toho, jak se politické myšlení začíná potýkat s praktickými důsledky této vize. Otevření univerzitního studia nové a širší veřejnosti nelze dosáhnout, aniž by se změnily samy vysoké školy – nejen vnitřně, ale také ve vztahu k jiným "systémům učení". Pozn19 Vize postupného propojování přináší dvojí výzvu: zaprvé ocenění komplementarity formálního, neformálního a informálního učení; za druhé vyvíjení otevřených sítí vzdělávacích příležitostí a vzájemné uznávání všech tří způsobů učení.

 

 

4. Jednat ve prospěch celoživotního učení: šest klíčových myšlenek

4.1 1. myšlenka: Nové základní dovednosti pro všechny

Cíl: Zaručit všeobecný a neustálý přístup k učení pro získávání a obnovování dovedností potřebných pro trvalou účast ve společnosti znalostí

Toto je podstatným základem pro aktivní občanství a zaměstnatelnost v Evropě 21. století. Hospodářské a sociální změny modifikují a zvyšují profil základních dovedností, které by měl mít každý, aby se mohl aktivně účastnit pracovního a rodinného života i života obce – od místní úrovně po úroveň evropskou. Nové základní dovednosti zmíněné v závěrech ze zasedání Evropské rady v Lisabonu (odstavec 26) jsou dovednosti v informační technice, v cizích jazycích, v technické kultuře, v podnikání a sociální dovednosti. Tento výčet není vyčerpávající, avšak pokrývá klíčové oblasti. Také to neznamená, že tradiční základní dovednosti – čtení, psaní a počítání - již nemají význam. Je však potřeba poznamenat, že nejde o výčet vyučovacích předmětů nebo disciplin, jak je známe ze svých školních let. Výčet specifikuje široce vymezené oblasti znalostí a kompetencí, jež jsou všechny interdisciplinární: například učení cizím jazykům zahrnuje získávání technických, kulturních a estetických způsobilostí pro komunikaci, výkon a porozumění. Všeobecné, odborné a sociální dovednosti se tak stále více překrývají ve svém obsahu i funkci.

Jako výchozí bod pro diskusi vymezuje toto Memorandum nové základní dovednosti jako takové, které vyžaduje aktivní účast ve společnosti a ekonomice znalostí – na trhu práce a v pracovním životě, v reálných i virtuálních společenstvích a v demokracii. Tyto dovednosti umožňují člověku nalézt vlastní identitu a stanovit si životní cíle. Některé z těchto dovedností – například digitální gramotnost – jsou zcela nové, zatímco jiné – například znalost cizích jazyků – se stávají pro mnoho lidí důležitější než v minulosti. Sociální dovednosti, například sebedůvěra, sebeusměrňování a přejímání rizika jsou rovněž významnější, protože se očekává, že lidé budou schopni chovat se samostatněji než dříve. Podnikatelské dovednosti uvolňují kapacity jak pro zlepšení individuálního pracovního výkonu, tak pro diverzifikaci podnikových činností; přispívají také k vytváření pracovních příležitostí, a to jak v rámci existujících podniků – zejména malých a středních – tak i pro samostatnou výdělečnou činnost. Učení jak se učit, jak se přizpůsobit změnám a jak pochopit smysl v záplavě informací patří nyní mezi všeobecně použitelné dovednosti, které by měl získat každý. Zaměstnavatelé stále častěji vyžadují schopnost učit se, rychle získávat nové dovednosti a přizpůsobovat se novým úkolům a situacím.

Dobré ovládání těchto základních dovedností je klíčové pro každého, je však pouze začátkem neustálého učení v průběhu života. Dnešní trh práce vyžaduje stále se měnící profily dovedností, kvalifikací a zkušeností. Nedostatek dovedností a nesoulad mezi jejich nabídkou a poptávkou, zejména v informačních a komunikačních technologiích, jsou všeobecně považovány za významnou příčinu přetrvávající vysoké míry nezaměstnanosti v určitých regionech, v průmyslových odvětvích a ve znevýhodněných sociálních skupinách. Ti, kdo z jakýchkoliv důvodů nebyli schopni osvojit si relevantní základní dovednosti, k tomu musí dostat další příležitosti, a to bez ohledu na to, jak často byli neúspěšní nebo kolik příležitostí již měli. Systémy formálního vzdělávání členských států – ať již počátečního, dalšího/vyššího nebo systémy vzdělávání dospělých – odpovídají za zajištění toho, aby pokud možno každý člověk získal, aktualizoval si a udržoval příslušné dovednosti. Oblast neformálního učení hraje v tomto směru také velmi důležitou roli. To vše vyžaduje zajistit vysokou kvalitu učení a jeho výsledků pro co největší počet lidí. Zároveň je žádoucí, aby byl soubor základních dovedností průběžně kontrolován a hodnocen tak, aby vzdělávání poskytovalo to, co je potřebné z ekonomického a sociálního hlediska.

Otázky do diskuse
 • Kurikula škol jsou všude přetěžována dalšími a dalšími požadavky na začlenění nového učiva a nových dovedností. Co se dá dělat pro uvolnění tohoto tlaku? Podle jakých zásad by se mělo řídit uspořádání kurikula a výběr jeho obsahu v éře znalostí?
 • Lze uvažovat o právu pro všechny občany získávat a aktualizovat dovednosti prostřednictvím celoživotního učení?
 • Iniciativa elektronického učení (eLearning) si vytkla cíl, aby do roku 2003 byli všichni žáci digitálně gramotní. Na jaké prioritní oblasti by se měly zaměřit akce týkající se občanů – ať již mladých nebo starých – kteří se v nastávajícím digitálním předělu ocitnou na špatné straně?
 • Jak by mohl být vypracován společný evropský rámec pro vymezování nových základních dovedností vyžadovaných pro aktivní účast ve společnosti a ekonomice znalostí, který je navržen v 26. odstavci lisabonských závěrů?
 • Návrh Hlavních linií zaměstnanosti 2001 (linie 3, 4 a 6) vyzývá členské státy, aby zajistily, že mladí lidé absolvují úplné povinné vzdělávání a že zlepší přístup dospělých k učení, zvláště starších pracovníků, těch, kteří pracují na částečný úvazek nebo dočasně, a nezaměstnaných. Jaká opatření by byla vhodná a efektivní pro dosažení těchto cílů a vůbec pro dosažení cíle neustále si aktualizovat své dovedností?
 • Jaké by mohly být efektivní způsoby monitorování a uspokojování potřeb nově se objevujících dovedností – a prevence nesouladu mezi jejich nabídkou a poptávkou a potíží při přijímání pracovníků – prostřednictvím celoživotního učení v souladu s návrhem Hlavních linií zaměstnanosti 2001 (linie 7)? Jak lze vyvíjet nástroje pro testování a sebehodnocení základních dovedností?

 

4.2 2. myšlenka: Více investic do lidských zdrojů

Cíl: Znatelně zvýšit míru investování do lidských zdrojů a vyjádřit tak prioritu nejvýznamnějšího bohatství Evropy – jejích lidí

Závěry ze zasedání Evropské rady v Lisabonu stanovily jasné cíle pro všechny, které směřují ke zvýšení ročních investic do lidských zdrojů na jednoho obyvatele, a Hlavní linie zaměstnanosti (13, 14 a 16) vyzývají členské státy, aby si stanovily odpovídající cíle. To znamená nejen, že současná výše investic je považována za příliš nízkou na to, aby zaručila doplnění zásobárny dovedností, ale také že je nezbytné znovu uvážit, co vůbec do celkových investic započítávat. Daňové systémy, účetní standardy, výkaznictví a požadavky na informace se v jednotlivých členských státech liší. Proto nelze uskutečnit žádná jednotná řešení – pokud jde o stejné nakládání s investicemi podniků do lidských zdrojů jako s kapitálovými investicemi. Jednotná řešení by však nebyla žádoucí i z jiných důvodů: respektování rozmanitosti je jedním z vůdčích principů jednání Společenství. Pro sociální partnery by mohlo být krokem kupředu ustavení rámcových dohod o celoživotním učení všeobecně, které by stanovovaly cíle pro další odborné vzdělávání (založené na dobrých zkušenostech z praxe) a zaváděly evropské ocenění pro zvlášť progresivní podniky. Je také třeba, aby se investice do lidských zdrojů staly transparentnější.

Není však pochyb o tom, že na úrovni jednotlivce musí být vypracováno více stimulujících pobídek. Myšlenka individuálních účtů na učení je jedním z příkladů, jimiž jsou lidé podněcováni k tomu, aby přispívali na náklady svého učení prostřednictvím specifických úspor a vkladů, a které se doplňují příspěvky z veřejných a soukromých finančních zdrojů. Jiným příkladem jsou podnikové systémy, které poskytují zaměstnancům určité množství času nebo peněz k tomu, aby mohli absolvovat vzdělávání podle vlastního výběru, nebo profesně relevantní vzdělávání. V některých členských státech se vyjednalo právo zaměstnance na subvencované volno na studium a nezaměstnaní mají rovněž právo na odborné vzdělávání. Dále existují příklady podniků, které svým zaměstnancům na rodičovské dovolené poskytují příležitost zúčastnit se kurzů zaměřených na aktualizaci dovedností, a to buď v průběhu této dovolené, nebo před návratem do práce. Pokud jde o učení na pracovišti nebo učení vztahující se k práci, bude v nadcházejícím desetiletí potřeba věnovat pozornost lidem starším 35 let. Částečně proto, že demografické trendy budou zvyšovat strategický význam starších zaměstnanců. Účast starších pracovníků v dalším vzdělávání také v současné době prudce klesá, zejména u méně kvalifikovaných a těch, kteří vykonávají povolání nižší úrovně.

Zaměstnavatelé zaznamenali rostoucí poptávku po zkrácených pracovních úvazcích, a to nejen z rodinných důvodů, nýbrž i kvůli dalšímu studiu. To je v mnoha případech nesnadné v praxi uskutečnit. Ačkoliv se počet zaměstnanců, kteří dobrovolně pracují na zkrácený úvazek, v jednotlivých členských státech značně liší, existuje prostor pro výměnu dobrých zkušeností. Obecněji vzato hrají sociální partneři významnou roli ve vyjednávání dohod o spolufinancování učení pro zaměstnance a o flexibilnější organizaci práce, která lépe umožňuje účast v učení. Investování do lidských zdrojů je proto také otázkou, jak lidem umožnit, aby si spravovali svá vlastní "časová a životní portfolia" a aby v širším rozsahu všem zúčastněným ukázali výsledky učení. Tvůrčí a inovační přístupy k investování do lidských zdrojů jsou integrální součástí rozvoje učících se organizací.

Ať již jsou specifická opatření vytvořená v jednotlivých členských státech, průmyslových odvětvích, povoláních nebo jednotlivých podnicích jakákoliv, důležité je, že vzrůstající investování do lidských zdrojů vyžaduje posun ke kultuře společné odpovědnosti a k jasným způsobům spolufinancování účasti v celoživotním učení.

Otázky do diskuse
 • Jak lze investice učinit pro jednotlivce a pro zaměstnavatele nebo podnik hmatatelnější a transparentnější, zejména posílením finančních stimulů a odstraněním překážek? Které způsoby jsou vhodné pro podněcování lidí ke spolufinancování a kontrole svého učení a jak jim to umožnit (například prostřednictvím individuálních účtů na vzdělávání nebo systémem zajišťování kompetencí)?
 • Soustředěná iniciativa založená na výzkumu v členských státech a na úrovni Společenství by mohla pomoci objasnit sociální a ekonomický přínos investování do celoživotního učení, a to včetně vývoje transparentnějších vstupních a výstupních opatření. Existuje k tomu dostatečná kolektivní vůle? Jak by mohla být tato iniciativa nejlépe zahájena a uskutečněna?
 • Jak by mohly být Strukturální fondy a zejména Evropský sociální fond využívány pro cílevědomé investování do infrastruktury celoživotního učení, zejména pro zakládání místních vzdělávacích středisek a pro instalování moderního zařízení informační a komunikační techniky? Do jaké míry mohou tyto zdroje a opatření pomoci zajistit, že kvalita veřejně financovaného vzdělávání nebude zaostávat za soukromě financovanými alternativami?
 • Jakými způsoby zajišťují progresivní zaměstnavatelé čas a flexibilitu pro účast v celoživotním učení, včetně organizačního uspořádání, které pomáhá rodičům a těm, kdo pečují o někoho v rodině, aby sladili učení se svými rodinnými a pracovními povinnostmi? Jak lze dobré praktické zkušenosti lépe zpřístupnit podnikům v celé Evropě? Jak by se mohli státní zaměstnavatelé a zaměstnavatelé ve veřejných službách stát v tomto ohledu efektivními modely osvědčené praxe?

 

4.3 3. myšlenka: Inovace ve vyučování a učení

Cíl: Vyvinout účinné metody vyučování a učení pro celoživotní učení a pro učení v celé šíři života

Protože směřujeme k éře znalostí, naše chápání toho, co je to učení, kde a jak probíhá a jaký má účel, se mění. Očekáváme, že metody vyučování a učení i jejich kontext by se měly přizpůsobovat velmi rozmanitým zájmům, potřebám a požadavkům nejen jednotlivců, ale také specifických zájmových skupin v multikulturní evropské společnosti. To předpokládá významný posun ke vzdělávacím systémům orientovaným na uživatele s prostupnými hranicemi mezi sektory a úrovněmi. Umožnit lidem, aby se stali aktivními studenty, znamená zlepšovat existující praxi i vyvíjet různé nové přístupy s využitím možností nabízených informačními a komunikačními technologiemi a celou řadou dalších prostředků.

Kvalita zkušeností s učením a kvalita jeho výsledků je prubířským kamenem i v očích samotných vzdělávaných. Avšak bez aktivního začlenění profesionálů do této oblasti, kteří mají co nejblíže k občanovi jako vzdělávanému a kteří jsou nejlépe seznámeni s rozmanitostí potřeb a procesů učení, může dojít jen k málo účinným změnám a inovacím. Učení založené na informačních a komunikačních technologiích (IKT) nabízí značný potenciál pro inovace metod vyučování a učení, i když učitelé a lektoři trvají na tom, že k tomu, aby byly plně účinné, musí být zasazeny do kontextu "reálného času" a do vztahů mezi učiteli a učícími se. Nové metody musí také brát v úvahu měnící se roli učitelů a lektorů, kteří jsou od svých studentů odděleni v prostoru a v čase. Pozn20 Navíc je většina toho, co naše systémy vzdělávání nabízejí, stále uspořádána a učena tak, jako kdyby se tradiční způsoby plánování a organizace lidského života přinejmenším půl století nezměnily. Systémy učení se musí přizpůsobit měnícím se způsobům, jakými lidé dnes žijí a učí se. To je zvláště důležité pro dosažení rovnosti mezi pohlavími a pro péči o stále aktivnější občany "třetího věku". Stále toho víme málo a málo hovoříme například o tom, jak vytvářet produktivní autoregulované učení a nezapomenout přitom, že učení je v konečném důsledku sociální proces; jak se nejlépe učí senioři; jak přizpůsobit učební prostředí tak, aby umožňovalo integraci znevýhodněných osob; jaký může být potenciál věkově smíšených učebních skupin pro rozvoj kognitivních, praktických a sociálních dovedností.

Zlepšování kvality metod a podmínek vyučování a učení bude pro členské státy znamenat významnou investici do přizpůsobování, zlepšování a udržování dovedností osob pracujících ve formálním i neformálním učebním prostředí, ať již jako placení odborníci, jako dobrovolníci nebo jako ti, pro něž vyučovací činnosti představují druhotnou nebo doplňkovou funkci (například zkušení kvalifikovaní odborníci na pracovišti nebo pracovníci obecního rozvoje). Praktici působí ve velmi různých zařízeních a s velmi odlišnými druhy vzdělávaných. Dosti často skutečnost, že jejich práce má něco společného svyučováním a učením, není náležitě uznávána – ani jimi samotnými, jako například v případě těch, kdo pracují v organizacích mládeže. Pozn21 To vše navíc vyžaduje důkladnou revizi a reformu počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, aby získané kompetence opravdu odpovídaly podmínkám a potřebám cílových skupin.

Profesní role vyučujících se v nadcházejících desetiletích podstatně změní: učitelé a instruktoři se stanou rádci, tutory a prostředníky. Jejich úlohou – klíčově důležitou – je pomáhat a podporovat učící se osoby, které se pokud možno sami ujmou svého učení. Schopnost a odvaha rozvíjet a používat metody otevřeného a participujícího učení by se proto měly stát podstatnými profesními dovednostmi vzdělavatelů a instruktorů působících jak ve formálním, tak i neformálním vzdělávání. Aktivní učení předpokládá motivaci k učení, schopnost kritického úsudku a znalost způsobu, jak se učit. Nenahraditelné jádro role učitele spočívá v pěstování právě těchto lidských schopností vytvářet a používat znalosti.

Otázky do diskuse
 • Jak lze vývoj metod založených na IKT efektivně kombinovat se snahou zlepšovat a inovovat? Jak mohou techničtí odborníci a učitelé/instruktoři efektivněji spolupracovat, aby vytvořili kvalitní učební materiály? Jak lze vzhledem k rostoucí míře komerčně produkovaných učebních materiálů nejlépe monitorovat jejich kvalitu a vhodné použití, včetně využití spolupráce na evropské úrovni?
 • Jaký by byl nejlepší způsob monitorování a analýzy výsledků nadnárodních projektů s cílem podat zprávu o efektivních metodách celoživotního učení pro specifické kontexty, účely a typy vzdělávaných? Jaké jsou vyhlídky na vyvinutí smysluplných kvalitativních kritérií vycházejících z komparativních případových studií v této oblasti?
 • Vzdělávací programy a kvalifikace pro praktiky, kteří pracují v neformálním sektoru (například při práci s mládeží nebo pro obec), ve vzdělávání dospělých nebo v dalším vzdělávání jsou všude v Evropě nedostatečně vyvinuté. Co lze učinit pro zlepšení této situace, včetně evropské spolupráce?
 • Jaká by měla být prioritní témata pro aplikovaný pedagogický výzkum v členských státech a na úrovni Společenství v nadcházejícím desetiletí? Jak lze zvýšit přidanou hodnotu výzkumného úsilí prostřednictvím větší nadnárodní spolupráce a výměny? Co by se mohlo udělat pro efektivnější podporu akčního výzkumu ve vzdělávání, který úzce spolupracuje s lidmi z praxe, je však často ve vědeckých kruzích podceňován?

 

4.4 4. myšlenka: Oceňovat učení

Cíl: Významně zlepšit způsoby pojímání a hodnocení účasti na učení a jeho výsledků, zejména u neformálního a informálního učení.

V ekonomice znalostí je plné rozvíjení a využívání lidských zdrojů rozhodujícím faktorem udržování konkurenceschopnosti. V této souvislosti jsou diplomy, certifikáty a kvalifikace důležitým východiskem jak pro zaměstnavatele, tak i pro jednotlivce na trhu práce a v podniku. Rostoucí poptávka zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovních silách a zvyšující se konkurence mezi lidmi, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání, vede k mnohem vyšší poptávce po uznávaném učení než tomu bylo dříve. Jak nejlépe modernizovat národní certifikační systémy a postupy pro nové ekonomické a sociální podmínky se stává důležitým politickým a odborným problémem ve všech částech Evropské unie.

Systémy vzdělávání poskytují službu jednotlivcům, zaměstnavatelům a občanské společnosti jako celku. Zajištění toho, aby učení bylo viditelně a náležitě uznáváno, je neoddělitelnou součástí kvality poskytované služby. V integrované Evropě jak otevřený trh práce, tak i právo občanů na volný pohyb, tzn. žít, studovat, vzdělávat se a pracovat ve všech členských státech vyžaduje, aby znalosti, dovednosti a kvalifikace byly snadněji pochopitelné i praktičtěji "přenosné" v rámci Unie. V dohodách o transparentnosti a vzájemném uznávání kvalifikací bylo dosaženo cenného pokroku, zejména ve vysokoškolském sektoru a u regulovaných odborných a technických povolání.

Existuje však široká shoda v tom, že v této oblasti musíme udělat ve prospěch daleko širších částí populace a trhu práce daleko víc. Explicitní uznávání – v jakékoliv formě – je účinným prostředkem k motivaci "netradičních vzdělávaných", a to i těch, kteří po nějakou dobu nebyli aktivní v důsledku nezaměstnanosti, rodinných povinností nebo nemoci. Inovační formy certifikace neformálního učení jsou rovněž důležité pro rozšíření celkového spektra uznávání, bez ohledu na typ vzdělávaného.

Rozhodně je třeba rozvíjet vysoce kvalitní systémy pro uznávání předchozího učení získaného praxí (APEL) a podporovat jejich aplikace ve velmi rozmanitých souvislostech. Zaměstnavatele a tutory pro přijímání do vzdělávacích institucí je také třeba přesvědčit o hodnotě tohoto druhu certifikace. Systémy APEL evaluují a uznávají existující znalosti, dovednosti a zkušenosti získané za dlouhou dobu a v různém kontextu, včetně neformálních a informálních způsobů. Použité metody mohou odhalit dovednosti a kompetence, o kterých si lidé ani sami neuvědomují, že je mají, a které mohou zaměstnavatelům nabídnout. Celý proces vyžaduje aktivní účast kandidáta, která sama o sobě zvyšuje sebedůvěru jednotlivce a zlepšuje jeho mínění o sobě samém.

Odlišná národní terminologie a základní kulturní paradigmata i nadále činí z transparentnosti a vzájemného uznávání nejistý a delikátní výkon. V této oblasti je podstatné uchýlit se při navrhování a zpracovávání spolehlivých a platných systémů uznávání k odborné expertíze. To musí být doprovázeno větším začleněním těch, kteří nakonec potvrzují platnost dokladů o dosaženém vzdělání v praxi a jsou podrobně seznámeni se způsoby, jimiž jednotlivci a podniky tyto doklady používají v každodenním životě. Sociální partneři a relevantní nevládní organizace nejsou proto o nic méně důležití než oficiální úřady a pedagogičtí odborníci.

Otázky do diskuse

 

4.5 5. myšlenka: Přehodnotit poradenství

Cíl: Zajistit, aby se každý mohl snadno dostat ke kvalitním informacím a radám týkajícím se vzdělávacích možností, a to v průběhu celého svého života a v celé Evropě.

V minulosti docházelo k přechodu mezi vzděláváním a trhem práce u většiny lidí jen jednou v životě, když jako mladí opouštěli školu, aby našli zaměstnání, možná s jedním nebo více obdobími dalšího odborného vzdělávání v průběhu pracovní kariéry. Dnes patrně budeme potřebovat informace a rady o tom, "co dělat dál" několikrát v průběhu života a třeba zcela nepředvídatelně. To je integrální součástí plánování a uskutečňování životního projektu jako průběžného procesu, v němž je placená práce pouze jednou složkou, jakkoliv může být důležitá. Zvažování možností volby a rozhodování určitě vyžaduje relevantní a přesné informace. Rady odborníků mohou často pomoci ujasnit názor.

V této souvislosti je potřebný nový přístup, který počítá s poradenstvím jako neustále přístupnou službou pro všechny, překonává rozlišování vzdělávacího, profesního a personálního poradenství a zasahuje nové uživatele. Život a práce ve společnosti znalostí společnosti vyžaduje aktivní občany, kteří jsou motivováni k tomu, aby usilovali o svůj vlastní osobní a profesní rozvoj. To znamená, že systémy poskytování těchto služeb musí pokročit od poptávkového k přístupu nabídkovému a klást při tom do středu svého zájmu potřeby a požadavky uživatelů.

Úkolem odborníků je provázet jednotlivce na jejich jedinečné cestě životem, motivovat je, poskytovat relevantní informace a usnadňovat jim rozhodování. To zahrnuje rozvíjení aktivnějšího přístupu – tedy spíše jít za lidmi než prostě čekat, až přijdou žádat o radu – a navazovat na dosažený pokrok. Také sem patří pozitivní akce směřující k zabránění neúspěchům v učení a předčasným odchodům ze vzdělávacích kurzů, popřípadě k nápravě těchto neúspěchů.

Budoucí roli poradenských odborníků lze vyjádřit jako "zprostředkovatelství". Poradenský zprostředkovatel je schopen získat a poskytnout podle zájmů zákazníka značné množství informací, aby mu pomohl při rozhodování o nejlepším budoucím postupu. Zdroje informací a diagnostické nástroje, založené na IKT/Internetu, otevírají pro zlepšení rozsahu a kvality poradenských služeb nové horizonty. Mohou obohatit a rozšířit roli odborníka, nemohou ji však nahradit – a nové technologie přinášejí nové potenciální problémy, které bude třeba řešit. Například si poradenští odborníci budou muset vytvořit schopnosti vysoké úrovně v oblasti managementu a analýzy informací. Bude se od nich chtít, aby pomáhali lidem najít cestu labyrintem informací a vyhledat to, co je pro jejich potřeby smysluplné a užitečné. V globalizovaném světě vzdělávacích příležitostí budou lidé také potřebovat informace o kvalitě toho, co se nabízí.

Z těchto důvodů se musí poradenství přesunout k "holističtějším" stylům poskytování služeb schopným zaměřit se na řadu potřeb a požadavků a na velmi rozmanité uživatele. Je evidentní, že tyto služby musí být přístupné lokálně. Odborníci musí být dobře seznámeni s personálními a sociálními okolnostmi těch, jimž jsou informace a rady poskytovány, avšak stejně dobře musí znát profil místního trhu práce a potřeby zaměstnavatelů. Poradenské služby musí být také pevněji začleněny do sítí příbuzných personálních, sociálních a vzdělávacích služeb. To by umožnilo shromažďovat specifické expertízy, zkušenosti a zdroje.

V posledních letech se také uznává, že značná část informací a rad je hledána a nalézána prostřednictvím neformálních a informálních kanálů. Služby profesního poradenství začínají brát tyto faktory v úvahu nejen tím, že vytvářejí sítě s místními sdruženími a dobrovolnými skupinami, ale také upravováním snadno přístupných služeb v dobře známém prostředí. To jsou důležité strategie pro zlepšení přístupu pro velmi znevýhodněné cílové skupiny.

Poradenství je tradičně poskytováno jako veřejná služba a původně bylo určeno k tomu, aby doprovázelo počáteční přechod mezi školou a trhem práce. V posledních třiceti letech se velmi rozšířily soukromé služby, zejména pro vysoce kvalifikované pracovníky. V některých členských státech je mnoho poradenských služeb zcela nebo částečně privatizovaných. Také samotné podniky začaly investovat do poradenských služeb pro své zaměstnance. Povinností veřejného sektoru však zůstává stanovit dohodnuté minimální standardy kvality a definovat sféru jejich působnosti.

Otázky do diskuse
 • Jak mohou být existující iniciativy Pozn23 a služby zlepšeny, aby se staly integrální součástí otevřené Evropy? Jaká zlepšení jsou potřebná k zajištění vzájemně propojených evropských databází o možnostech učení v průběhu celého života? Pozn24 Jaké jsou důsledky objevujícího se "vzdělávání bez hranic" – to znamená učení poskytovaného v jedné zemi a přístupného z jiné země – pro poradenské služby?
 • Iniciativa eLearning navrhuje, aby poradenské služby nejpozději do konce roku 2002 nabízely univerzální přístup k informacím o odborném vzdělávání, o trhu práce a o možnostech kariéry v kvalifikacích a povoláních "nových technologií". Jak lze tohoto cíle dosáhnout? Obecněji řečeno, jak lze dát další podnět k rozvoji nástrojů pro samoobslužné poradenství založené na Internetu?
 • Co lze učinit pro modernizaci a zlepšení počátečního a dalšího vzdělávání a pro profesní rozvoj poradenských pracovníků? Kde jsou potřeby rozšíření vzdělávání nejnaléhavější? Jaké druhy projektů z této oblasti by měly mít prioritu v rámci programů SOKRATES II, LEONARDO II a MLÁDEŽ?
 • Existuje zřejmá potřeba rozšířit poskytování služeb na místní úrovni, v přístupné formě a určené specifickým cílovým skupinám. Jak mohou být inovační přístupy – například komplexní služby poskytované na jednom místě – více používány v celé v Evropě? Jaká je role marketingových strategií v poradenství a jak mohou být zefektivněny? Jak lze rozvíjet sítě propojující jednotlivé instituce tak, aby místní poradny mohly prostřednictvím zásobárny specializovaných zdrojů nabízet opravdu "na míru šité" individuální služby?
 • Jak lze nejlépe zaručit kvalitu služeb na smíšeném veřejném a soukromém trhu poradenství? Bylo by vhodné vypracovat na evropské úrovni směrnice pro kvalitu poradenských služeb?

 

4.6 6. myšlenka: Přiblížit učení domovu

Cíl: Poskytovat příležitosti k celoživotnímu učení co nejblíže k učícím se osobám, v jejich obcích a využívat přitom metod založených na IKT.

Regionální a místní úroveň správy zvýšila v posledních letech v souladu se zvýšenými požadavky svůj vliv na rozhodování a služby, které jsou "blíže k lidem". Vzdělávání je jednou z oblastí politiky předurčených k tomu, aby byla součástí tohoto trendu. Většina lidí se od dětství až do vysokého věku učí v určité lokalitě. Místní a regionální úřady také poskytují infrastrukturu pro přístup k celoživotnímu učení, včetně péče o děti, dopravy a služeb sociální péče. Proto je pro podporu celoživotního učení podstatné mobilizovat zdroje regionálních a místních úřadů. Rovněž organizace a sdružení občanské společnosti jsou nejpevněji zakořeněny na místní úrovni a mají zpravidla rozsáhlé znalosti a zkušenosti týkající se společenství, jejichž jsou součástí.

Kulturní rozmanitost je charakteristickým znakem Evropy. Určité lokality mohou mít odlišné rysy a problémy, všechny však sdílejí jedinečné typické znaky místa a identity. Dobře známý charakter domovského společenství a regionu dodává sebedůvěru a poskytuje sociální sítě. Tito činitelé podporují motivaci k učení a tím i pozitivní učební výsledky.

Rozmanité a lokálně přístupné příležitosti k celoživotnímu učení pomáhají zajistit, aby lidé nebyli nuceni opouštět svůj domovský region, chtějí-li se vzdělávat – i když by měli mít možnost vzdělávat se jinde, protože již samy zkušenosti získané takovou mobilitou by měly být pozitivním přínosem v učení. Pro některé skupiny, například pro handicapované, není vždy možné být fyzicky mobilní. V takových případech lze rovného přístupu k učení dosáhnout jen tím, že se vzdělávání přiblíží ke vzdělávaným. IKT nabízejí značný potenciál pro působení na rozptýlenou a izolovanou populaci, který je ekonomicky efektivní, a to nejen pro samo učení, ale také pro komunikaci, která slouží k udržování identity společenství navzdory velkým vzdálenostem. Obecněji řečeno, "čtyřiadvacetihodinový" přístup ke vzdělávacím službám "odevšad" – včetně učení on-line – umožňuje každému využít času určeného k učení co nejvýhodněji, ať je v daném okamžiku fyzicky kdekoliv.

Pokud jde o hustě obydlené městské oblasti, těm může jejich rozmanitost napomáhat vytvářet vícečlenná partnerství a využívat celoživotní učení jako hnací sílu pro místní a regionální regeneraci. Město, v němž se setkávají neustále se měnících skupiny a ideje, bylo vždy pro inovace a diskuse přitažlivé. Městské prostředí překypuje vzdělávacími příležitostmi všeho druhu pro mladé i staré, od každodenního života na ulicích k rychle se rozvíjejícím podnikům. Vesnice, městečka a města si již také vybudovaly řadu kontaktů s partnerskými obcemi v celé Evropě prostřednictvím družebních programů a činností, z nichž řadu finančně podporuje Společenství. Tyto aktivity poskytují základ pro nadnárodní spolupráci a výměnu zkušeností mezi obcemi a lokalitami, které mají podobný charakter, řeší podobné problémy, a které proto nabízejí přirozenou zájmovou platformu pro iniciativy neformálního učení. IKT rozšiřuje tyto příležitosti vytvářením možností virtuální komunikace mezi místními společenstvími, která jsou fyzicky velmi vzdálená.

Komplexní partnerství a integrované přístupy jsou lépe schopny proniknout k (potenciálním) vzdělávaným a promyšleně reagovat na jejich vzdělávací potřeby a požadavky. Systémy stimulů a dalších podpůrných opatření mohou podněcovat a podporovat aktivní přístup k celoživotnímu učení jak u samotných lidí, tak u měst a regionů jako koordinujících činitelů. Přibližování učení domovu bude také vyžadovat reorganizaci a přesouvání zdrojů tak, aby se vytvořily vhodné druhy učebních středisek v lokalitách, kde se lidé každodenně shromažďují – nejen v samotných školách, ale také například v obecních sálech, v obchodech a nákupních střediscích, v knihovnách a muzeích, v modlitebnách, v parcích a na veřejných prostranstvích, na vlakových a autobusových nádražích, ve zdravotních střediscích a v areálech pro trávení volného času a v závodních jídelnách.

Otázky do diskuse
 • Závěry lisabonského zasedání Evropské rady (odstavec 26) navrhují přeměnit školy a vzdělávací střediska v mnohoúčelová vzdělávací centra, všechna připojená na Internet a přístupná pro lidi každého věku. To je hlavní úkol pro všechny členské státy. Jaké druhy projektů a opatření, které by mohly nabídnout slibné cesty vpřed a příklady dobrých zkušeností z praxe, již existují? Jaké druhy pilotních projektů by měly za tímto účelem podporovat programy Společenství pro vzdělávání a mládež?
 • Jak lze výhodně rozvíjet vzájemně prospěšné partnerství mezi poskytovateli vzdělávání, kluby mládeže a sdruženími, podniky a výzkumnými a vývojovými středisky na místní a regionální úrovni? Osvědčila se lokálně organizovaná zkoumání vzdělávacích potřeb občanů a kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů jako pozitivní nástroj pro přebudování učebních příležitostí celoživotního učení v určitých obcích a regionech?
 • Závěry lisabonského zasedání Evropské rady (odstavec 38) důrazně preferují decentralizované strategie a strategie založené na partnerství. Jaký druh stimulů bude podněcovat místní a regionální iniciativy – například učící se města a regiony – k tomu, aby spolupracovaly a vyměňovaly si dobré zkušenosti z praxe, a to na několika úrovních, včetně úrovně nadnárodní? Mohly by se místní a regionální úřady zavázat poskytovat určité procento ze svých příjmů na celoživotní učení?
 • Jaký je prostor pro podporu decentralizovaných partnerství pro celoživotní učení prostřednictvím vytváření užších vazeb mezi institucemi na evropské úrovni (Evropským parlamentem, Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem, Radou Evropy), které mají dobré styky a vazby s obcemi a regiony?

 

5. Mobilizovat zdroje pro celoživotní učení

Debata, kterou by toto memorandum mělo zahájit, se bude konat v období, které má pro realizaci závěrů lisabonského zasedání Evropské rady stěžejní význam. Výsledky debaty pomohou stanovit priority a směry v rámci příslušných nástrojů a programů Společenství. Nová metoda otevřené koordinace bude umožňovat vypracovat koherentní politiku a mobilizaci zdrojů ve prospěch celoživotního učení, a to na evropské úrovni i na úrovni členských států. Na úrovni Společenství se mají vyvíjet ukazatele a politické iniciativy a mají být mobilizovány zdroje.

 

Vyvíjení ukazatelů a kritérií

Otázka stanovení vhodných cílů a smysluplných kritérií týkajících se celoživotního učení bude v souladu s metodou otevřené koordinace zmíněnou v lisabonských závěrech (odstavec 37) a s metodami, které se již užívají v rámci Strategie zaměstnanosti, důležitým aspektem nadcházející debaty. Ukazatele, které by vyjadřovaly plný význam celoživotního učení tak jak je vymezeno v tomto memorandu, dosud neexistují. Na evropské úrovni se již začalo uvažovat o tom, jak tuto situaci zlepšit Pozn25 a Evropská rada začala zvažovat, jak by mohl být na oblast vzdělávání aplikován benchmarking, a to při zachování autonomie členských států v této politické doméně. Pozn26 Navíc byly některé ukazatele celoživotního učení specifikovány a použity při hodnocení pokroku v realizaci Hlavních linií zaměstnanosti, některé z nich se uvažovalo začlenit mezi strukturální ukazatele navrhované Komisí pro Výroční souhrnnou zprávu. Pozn27 Je potřeba, aby Společenství a členské státy společně usilovaly jak o vyvíjení údajů vztahujících se k šesti klíčovým myšlenkám, tak o definování vhodných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů celoživotního učení, z nichž některé pravděpodobně budou nové a mohou vyžadovat nové evidence. (O této věci se dále pojednává v příloze II – Rámec pro tvorbu ukazatelů a kritérií benchmarkingu pro celoživotní učení.)

 

Současné cílené iniciativy na evropské úrovni

Na úrovni Společenství se v současné době závěry lisabonského zasedání Evropské rady (odstavce 11, 25, 26, 29, 37, 38 a 41).

 1. Rada pro vzdělávání v současné době připravuje ve spolupráci s Komisí první zprávu o společných zájmech a prioritách evropských systémů vzdělávání v budoucnosti, včetně celoživotního učení. Tato zpráva bude předložena Evropské radě na jaře 2001 za předsednictví Švédska.
 2. Nová iniciativa eLearning, která je součástí širší iniciativy eEurope, Pozn28 se zaměřuje na zvýšení úrovně digitální gramotnosti a vybavení škol, učitelů a žáků nezbytným materiálem, profesními dovednostmi a technickou podporou. Efektivní využití IKT bude významným příspěvkem k uskutečnění celoživotního učení rozšířením přístupu a zavedením rozmanitějších způsobů učení, včetně začlenění místních vzdělávacích středisek do sítí pomocí IKT a otevřených lidem všeho věku.
 3. Má se vytvářet brána do oblasti evropského vzdělávání, která má společně s databází EURES poskytovat snadný přístup občanů k informacím o pracovních a vzdělávacích příležitostech v celé Evropě.
 4. Komise navrhne pro usnadnění mobility a zvýšení viditelnosti učení a pracovních zkušeností vypracovat společný vzor "evropského curriculum vitae". Pozn29
 5. Komise předložila návrh Doporučení k podpoře mobility. Z iniciativy francouzského předsednictví se zpracovává Akční plán pro mobilitu.
 6. Komise bude také pokračovat ve spolupráci s již vytvořenými sítěmi a decentralizovanými agenturami a v rámci existujících mechanismů, zaměřené na rozvíjení celoživotního učení, například s Evropskýmo fórem pro transparentnost kvalifikací.
 7. Pokračující uskutečňování Akčního plánu na podporu podnikatelství a konkurence-schopnosti (BEST), který zahrnuje akce v oblasti vzdělávání zaměřeného na podnikatelství.

 

Akční programy SOKRATES II, LEONARDO DA VINCI II a MLÁDEŽ

Celoživotní učení je vůdčím principem pro nové akční programy Společenství v oblasti vzdělávání a mládeže, které vstoupily v platnost v lednu 2000. Aktivity, které budou financovány (sítě a partnerství, pilotní projekty a akční výzkum, výměnné aktivity a mobilita, srovnávací materiály Společenství), proto patří k předním nástrojům pro rozvíjení evropské dimenze celoživotního učení. Klíčové myšlenky memoranda poskytují základ pro určování priorit v pravidelných výzvách k předkládání návrhů projektů. Nové programy také podporují společné akce, tj. financované aktivity, které se týkají řady akčních oblastí Společenství. To je zvlášť významné pro celoživotní učení, a to kvůli jeho nadodvětvové a integrující povaze. Se společnými akcemi by se mohlo počítat například při podpoře spolupráce mezi odborníky pracujícími v různých sektorech vzdělávání nebo v zařízeních formálního a neformálního učení, aby se tak rozvíjely inovativní metody vyučování a učení, spolupráce mezi různými druhy poradenství, aby se jednotlivé služby propojily a aby se podněcovalo vytváření sítí s odborníky různých oborů.

 

Hlavní linie a doporučení zaměstnanosti

Hlavní linie zaměstnanosti se ukázaly být efektivním rámcem pro podporu strukturálních reforem, stanovení cílů a monitorování pokroku při uskutečňování politických iniciativ, včetně oblasti celoživotního učení. V návrhu Komise pro Hlavní linie zaměstnanosti na rok 2001 byl prvek celoživotního učení značně posílen. Celoživotní učení je nyní chápáno jako horizontální aspekt Strategie zaměstnanosti a také se na ně několik linií zaměřuje. Všechny členské státy budou muset vyvíjet svou politiku realizace nových Hlavních linií zaměstnanosti na rok 2001. Většina členských států bude muset při uskutečňování linií pro celoživotní učení reagovat na specifická politická doporučení.

Členské státy musí stále rozvíjet komplexní strategie pro celoživotní učení, které by umožňovaly promyšleně upravovat a uskutečňovat koordinovaná politická opatření schopná učinit z celoživotního učení realitu pro všechny občany. Návrh evropských Hlavních linií zaměstnanosti na rok 2001 vyzývá členské státy, aby v rámci svých systémů vzdělávání rozvíjely komplexní a koherentní strategie pro celoživotní učení. Také se po nich požaduje, aby stanovily národní cíle pro zvýšení investic do lidských zdrojů a pro účast na dalším vzdělávání a aby monitorovaly pokrok v dosahování těchto cílů.

Jakmile budou tyto strategie vypracovány, vzroste význam přístupů založených na partnerství a decentralizaci, které přivedou učení "blíže k domovu". Zdůraznily to závěry lisabonské vrcholné schůzky. Hlavním úkolem bude vytvořit a udržet soudržnost v rozmanitosti na všech úrovních společenského života v Evropě.

 

Využívání Evropských strukturálních fondů

Závěry lisabonského zasedání Evropské rady (odstavec 41) zdůrazňují potřebu mobilizovat nezbytné zdroje, přičemž by Evropská unie fungovala jako katalyzátor a vnášela v rámci existující politiky Společenství svůj vlastní vklad.

Evropský sociální fond má nyní zvláštní poslání přispívat k akcím uskutečňovaným při realizaci Evropské strategie zaměstnanosti a Hlavních linií zaměstnanosti. Členské státy by měly aktivně rozvíjet politiku celoživotního učení a příslušnou infrastrukturu na celostátní, regionální a místní úrovni. Nová iniciativa Společenství EQUAL se bude zaměřovat na témata relevantní pro různé akce v kontextu strategie zaměstnanosti, včetně celoživotního učení. Zdá se také, že existuje značný prostor pro posilování vazeb mezi programy Mládež, Sokrates, Leonardo da Vinci a EQUAL na jedné straně a Strukturálními fondy na straně druhé – zejména pokud jde o využívání úspěšných přístupů a výsledků, vypracovávaných v rámci těchto programů na širším základě.

 

Využívání Rámcového programu výzkumu

Výzkum vztahující se ke klíčovým myšlenkám by měl být v rámci současného 5. rámcového programu posílen a měl by být brán v úvahu při plánování priorit 6. rámcového programu; národní programy výzkumu by měly stejným způsobem zvažovat upřednostňování výzkumu, který se vztahuje k realizaci celoživotního učení. Témata by mohla zahrnovat například sociální a ekonomické přínosy investic do celoživotního učení a aplikovaný pedagogický výzkum pro vyvíjení inovativních metod vyučování a učení. Cílem jedné z klíčových akcí 5. rámcového programu již v tématu o informační společnosti přátelské k uživatelům je usnadňovat celoživotní učení prostřednictvím vývoje multimediálních nástrojů a obsahů.

 

Práce následující po memorandu

Komise vyzývá členské státy, aby od nynějška do poloviny roku 2001 zahájily konzultační proces o tomto memorandu, který by byl blíže k občanům a zahrnoval klíčové aktéry odpovědné za celoživotní učení na všech úrovních. Komise bude shromažďovat a analyzovat výsledky těchto diskusí a bude také konzultovat s Evropským parlamentem, Hospodářským a sociálním výborem, Výborem pro regiony, sociálními partnery a dalšími klíčovými partnery, aby k tomuto memorandu získala zpětnou vazbu. Kromě toho bude Komise pokračovat v práci na tvorbě ukazatelů a benchmarkingových kritérií a na identifikaci dobrých příkladů z praxe. Bude také – jak již bylo řečeno výše - mobilizovat zdroje Společenství pro celoživotní učení. Komise posléze vypracuje do podzimu 2001 zprávu o výsledcích tohoto konzultačního procesu se zřetelem k navržení specifických cílů, konkrétních bodů pro akce a benchmarkingových kritérií pro uskutečňování strategie celoživotního učení.

Poznámky

 1. Přeloženo z angličtiny s přihlédnutím k francouzské a německé verzi.
 2. Závěry Evropské rady ve Feiře, odstavec 33.
 3. Evropská strategie zaměstnanosti byla iniciována v listopadu 1997 na zasedání Evropské rady hlav států v Lucembursku. Tato strategie ustavila postup monitorování a podávání zpráv pro všechny členské státy, založený na každoročně revidovaných liniích zaměstnanosti. Strategie zaměstnanosti spočívá na čtyřech pilířích: zaměstnatelnosti, podnikatelství, adaptability a rovných příležitostech.
 4. Závěry Evropské Rady v Lisabonu, odst. 37. Nová otevřená metoda koordinace zahrnuje stanovení evropských linií a harmonogramů pro dosažení specifických dohodnutých cílů, určení (tam, kde je to vhodné) ukazatelů a kritérií za účelem porovnávání dobrých zkušeností, převedení evropských linií do specifických cílů a opatření upravených tak, aby vyhovovaly národním a regionálním rozdílům, a ustavení procesů vzájemného učení založených na pravidelném monitorování, evaluaci a srovnávacích přehledech pokroku. Jak je uvedeno v odstavci 38, "V souladu s principem subsidiarity bude aplikován plně decentralizovaný přístup, do něhož budou Unie, členské státy, regionální a místní úroveň i sociální partneři a občanská společnost aktivně začleněni s využitím různých forem partnerství".
 5. Závěry předsednictví Evropské rady, Lisabon, 23.-24. března 2000, odst. 5, 24 a 25, s. 2 a 8; Závěry předsednictví Evropské rady, Santa Maria da Feira, 19.-20. června 2000, odst. 33, s. 6.
 6. Hospodářský růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost, Bílá kniha Evropské komise, 1993.
 7. Realizace, výsledky a celkové hodnocení Evropského roku celoživotního učení (1996), Zpráva Komise Evropských společenství, COM(1999)447 konečná verze, 15. září 1999.
 8. Vyučování a učení - cesta k učící se společnosti, Bílá kniha Evropské komise, 1995. Amsterdamská smlouva Evropského společenství z roku 1997 poté uvedla ve své preambuli ustanovení: "podporovat rozvoj nejvyšší možné úrovně znalostí svých občanů prostřednictvím širokého přístupu ke vzdělávání a jeho neustálou aktualizací."
 9. K Evropě znalostí, Sdělení Komise Evropských společenství, 12. listopadu 1997 (COM(97)563 konečná verze); Rozhodnutí Rady ustavující LEONARDO II (1999/382/EC, 26. dubna 1999) a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ustavující SOCRATES II (253/2000/EC, 24. ledna 2000) a MLÁDEŽ (1031/2000/EC, 13. dubna 2000).
 10. Hlavní linie pro politiku zaměstnanosti členských států 2001, Sdělení Komise, COM(2000)548, 6. září 2000; Společná zpráva o zaměstnanosti, COM(2000)551, 6. září 2000.
 11. Zpráva Evropské komise o realizaci, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku celoživotního učení (1996), Evropský parlament, Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, média a sport, 14. června 2000 (A5-0200/2000 konečná verze), s. 20.
 12. Kolínská charta - Cíle a snahy pro celoživotní učení, Summit skupiny G8, Cologne, červen 1999; Vzdělávání v měnící se společnosti, Shrnutí vypracované předsednictvem setkání ministrů školství skupiny G8, Tokio, 1.-2. dubna 2000; Závěry summitu G8, Okinawa, 21.-23. července 2000. Kromě toho se na Světovém fóru pro vzdělávání konaném v dubnu 2000 v Dakaru zavázalo 182 zemí ke splnění šesti cílů v oblasti základních potřeb učení pro všechny. Mezi tyto cíle patří zlepšení míry gramotnosti dospělých a spravedlivý přístup k základnímu a dalšímu vzdělávání pro všechny dospělé.
 13. Vzdělávání pro aktivní občanství v Evropské unii, OPOCE, Lucemburk, 1998.
 14. Viz například: Lifelong Learning and Lifewide Learning, National Agency for Education, Stockholm, leden 2000.
 15. Evropská jednotka EURYDICE, The challenge of lifelong learning for the education systems of European Union Member States, Brussels, 2000; Cedefop, An Age of Learning, Thessaloniki, 2000; ECOTEC, The Contribution of Community Programmes, Funds and Initiatives to Lifelong Learning, Zpráva Evropské komise, Generální direktorát Vzdělávání a kultura, srpen 2000.
 16. Kearns, P. et al. VET in the learning age: the challenge of lifelong learning for all, Vol. 1, National Centre for Vocational Education Research (NCVER), Kensington Park, Austrálie, 1999, s. 25.
 17. Včetně evropské úrovně; Komise vydá Bílou knihu o evropském řízení v roce 2001.
 18. Evropská dimenze vzdělávání: její povaha, kontext a vyhlídky. Informační zpráva, Hospodářský a sociální výbor, Sekce zaměstnanosti, sociálních věcí a občanství, 13. června 2000 (SOC/019 konečná verze). Viz též stanovisko Výboru regionů o občanství
 19. Responding to challenges for European Universities - Implementing changes in institutional and disciplinary co-operation, F2000 European Higher Education Forum, EUCEN (European Universities Continuing Education Network), Liege, červenec 2000.
 20. Viz například Study Circles in Targeted Intelligence Networks, JRC/IPTS, Sevilla, 2000.
 21. Lifelong Learning - A Youth Perspective, European Youth Forum/Free University of Brussels, Brussels, prosinec 1997.
 22. Toto Fórum bylo založeno jako společná iniciativa Evropské komise a Cedefop.
 23. Například síť Euroguidance národních informačních středisek pro poradenství, síť FEDORA (Evropské fórum pro poradenství ve studiu), systém EURES a internetová brána do evropské oblasti učení jsou již založeny nebo se zakládají.
 24. V roce 2001 se Hlavní linie zaměstnanosti (linie 7) snaží podpořit fungování trhů práce vzájemným propojením evropských databází pracovních a vzdělávacích příležitostí.
 25. Ukazatele týkající se vzdělávání v informační společnosti jsou navrženy ve Zprávě o multimediích ve vzdělávání, leden 2000; 16 ukazatelů kvality je navrženo v Evropské zprávě o kvalitě školního vzdělávání, květen 2000; Komise Eurostatu pro měření celoživotního učení vydala svou první zprávu v prosinci 2000; iniciativa eLearning plánuje vyvinout specifické ukazatele ve vztahu k lisabonským cílům v digitální infrastruktuře a gramotnosti. V příloze II tohoto memoranda se zvažuje současný prostor pro rozvíjení a zlepšování evropských srovnávacích statistik a ukazatelů pro celoživotní učení.
 26. Seminář o benchmarkingu a o otevřené koordinaci v Leidenu, 27.-28. září 2000.
 27. Strukturální ukazatele, Sdělení Komise, COM(2000)594, 27. září 2000.
 28. eLearning - Úvahy o vzdělávání zítřka, Sdělení Komise Evropských společenství, COM(2000)318 konečná verze, 24. května 2000. Klíčová dokumentace týkající se eEurope
 29. Závěry lisabonského zasedání Evropské rady, odstavec 26.