LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

SWIF - Národní fond sociálních iniciativ - Social Welfare Initiative Fund

Myšlenka vytvořit speciální fond pro sociální oblast vznikla v průběhu roku 1994 v souvislosti s prvními informacemi o možném čerpání Strukturálních fondů po vstupu ČR do Evropské unie. Během roku 1996 byly vypracovány závazné "Pokyny pro žadatele o příspěvek z fondu SWIF", které fond definovaly jako:

Specializovaný fond podporující iniciativy nestátních subjektů (občanských sdružení, charitativních organizací církví aj.) zaměřené na rozvoj sociální péče a výcvik sociálních pracovníků a manažerů v souladu se sociální politikou státu v těsné spolupráci s MPSV.
Činnost fondu probíhala v rámci programu Phare Evropské unie.
Záměrem SWIF bylo přispět k decentralizaci poskytování sociálních služeb zapojením nestátních subjektů ve spolupráci s okresními úřady a prověřit možnosti při rozšíření nových forem a metod v této oblasti. (Fond byl zaměřen regionálně, proto jako správní jednotka pro ověřovací kola byl vybrán okres.)

Prostředky fondu byly určeny na financování vybraných projektů zaměřených především na:

  • zvyšování úrovně v oblasti poskytování sociálních služeb nahrazujících služby poskytované státem, experimentální zavádění nových forem sociálních služeb a pomoci doplňujících služby poskytované státem,
  • zvyšování profesionální úrovně sociálních pracovníků a managementu nestátních subjektů.

O finanční podporu se mohly ucházet nestátní subjekty na základě své žádosti a návrhu projektu, rozpočtu a časového postupu realizace projektu zaměřeného na zajištění výše uvedených služeb a činností. O příspěvek mohly žádat všechny nestátní subjekty, tj. občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace a jiné nestátní subjekty, pokud mají právní subjektivitu a byly zřízeny za účelem poskytování sociálních služeb. O poskytnutí příspěvku se mohl ucházet i nestátní subjekt, který se sice nezabývá poskytováním sociálních služeb, ale jehož projekt se týkal některé ze sociálních služeb a činností.

Podpora z fondu SWIF byla rozdělena do 3 kol:

  1. Pro 1. kolo projektů SWIF byly vybrány dva okresy, Tábor a Olomouc, ve kterých bylo realizováno 20 projektů.
  2. V navazujícím 2. kole byl počet okresů rozšířen na 6: Tábor, Olomouc, Brno-město, Karlovy Vary, Kladno, Ostrava-město a realizovalo se 60 projektů.
    Celková částka věnovaná na projekty 1. a 2. kola se rovnala 1.264.165 ECU.
  3. Na základě zkušeností s projekty 1. a 2. kola a s jejich následným hodnocením vypracoval projektový tým "Metodiku monitorování a hodnocení projektů sloužící pro další rozvoj fondu SWIF a jeho grantové politiky", jejíž součástí byla i projektová supervize. Tato metodika byla využita pro projekty 3. kola, které se realizovalo v 10ti okresech: Jeseník, Karviná, Kutná Hora, Liberec, Písek, Plzeň-město, Praha 11, Rychnov nad Kněžnou, Vsetín a Žďár nad Sázavou.

Byly inovovány také Pokyny pro žadatele o příspěvek z fondu SWIF a vypracován novější systém organizace celého kola založený na odpovědnosti jednotlivých manažerů za přidělené okresy. Součástí přípravy byla realizace praktických seminářů pro zájemce o příspěvek přímo v jednotlivých okresech. Cílem seminářů bylo zlepšit dovednosti pracovníků nestátních organizací ve vypracovávání projektů a zvýšit tak pravděpodobnost předložení vyššího počtu kvalitních projektů. Předložené projekty pak svým zpracováním potvrdily, že se jejich kvalita prokazatelně zvýšila, což následně zefektivnilo práci výběrové komise v obou kolech hodnocení. Ve 3. kole bylo vybráno 46 projektů. Tyto projekty byly porovnány s dotačními aktivitami MPSV a následně schváleny členy Řídícího výboru programů Phare - sociální ochrana.
Celková částka věnovaná na 3. kolo činila 475.000 EUR.

SWIF po celou dobu spolupracoval s vybranými odborníky ze sociální oblasti. Ti byli garanty odbornosti a profesionality činností realizovaných fondem. Podíleli se na projektové supervizi, hodnocení projektů jednotlivých kol a dalších činnostech, ve kterých využívali své bohaté zkušenosti z terénu.