LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

PALMIF - fond aktivních opatření na trhu práce

Jako programy PALMIF (Pro-Active Labour Market Intervention Fund) je označována jedna z komponent programů Phare, zaměřená na podporu trhu práce a politiky zaměstnanosti. Tyto programy byly realizovány v období 1991 - 2002 a podporovaly především projekty, zaměřené obsahové priority těchto programů, jež tvořily především:

 • Stabilita a růst zaměstnanosti a vyrovnávání lokálních disparit
 • Podpora změn struktury pracovní síly, zvyšování její flexibility, podpora školicích a vzdělávacích aktivit
 • Profesní integrace dlouhodobě nezaměstnaných
 • Pracovní integrace občanů znevýhodněných či vyloučených z trhu práce
 • Prosazování rovných příležitostí na trhu práce pro všechny občany
 • Inovativní přístupy k řešení problému nezaměstnanosti
 • Podpora zaměstnantelnosti pracovníků při strukturálních změnách
 • Ověřování účinnosti nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
Celkový přehled o implementaci projektů PALMIF v rámci jednotlivých programů Phare je zřejmý z následující tabulky:

Program Období Částka MEUR Počet projektů Dosažené výsledky
 Počet PMPočet R+ŠPočet T+D
9108 1991-1996 1,18 41 946 4 434 472
9305 1995-1997 0,86 26 600 3 455 ---
9406 1995-1998 1,52 67 843 4 909 156
9705 1998-2000 1,55 30 568 6 584 1 204
9902 1999-2002 1,40 * 26 634 1 650 485
Celkem   6,51 190 3 591 21 032 2 317

* včetně 20% dofinancování z prostředků státního rozpočtu ČR
počet PM:     celkový počet nově vytvořených a obsazených pracovních míst
počet R + Š: celkový počet účastníků rekvalifikačních a školicích aktivit
počet T + D: celkový počet testovaných či diagnostikovaných občanů

Obsahové zaměření jednotlivých projektů bylo orientováno především na:

 • tvorbu pracovních míst a jejich obsazení uchazeči o zaměstnání z registrů ÚP
 • rekvalifikační a školicí aktivity pro uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP
 • podporu pracovního uplatnění občanů znevýhodněných na trhu práce (především občanů se ZPS a absolventů škol)
 • tvorbu pracovních míst v sociální sféře
 • podporu pracovní integrace skupin občanů, ohrožených sociální exkluzí
 • podporu rozvoje testovacích a diagnostických metod
 • podporu sebezaměstnání uchazečů z registrů ÚP
 • ověření účinnosti nových nástrojů APZ

Kromě konkrétních dosažených výsledků jednotlivých projektů přispěly projekty PALMIF i formování odborných týmů a růstu odborné kvalifikace pracovníků, podílejících se na implementaci těchto projektů a to jak na úrovni úřadů práce v jednotlivých okresech, jejichž úloha při implementaci byla klíčová, tak na úrovni implementační agentury (Národní vzdělávací fond a jeho Podpůrná jednotka PALMIF) a Řídícího orgánu programu (MPSV ČR, Správa služeb zaměstnanosti). Výsledky projektů orientovaných na ověřování nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti byly využity při přípravě návrhu nového zákona o zaměstnanosti.

Programy PALMIF byly uzavřeny v roce 2002. Zkušenosti, získané při jejich implementaci jsou využívány při přípravě a implementaci dalších programů, orientovaných na oblast zaměstnanosti a trhu práce, především programů, využívajících zdrojů Evropského sociálního fondu.