VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. července 2003 č. 733 + P

o jmenování místopředsedů a členů Rady vlády pro rozvoj
lidských zdrojů a o změně statutu této rady


Vazba na zdroj:

V l á d a

I. j m e n u j e s účinností od 16. července 2003 místopředsedy a členy Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. m ě n í usnesení vlády z 3. března 2003 č. 210, ke Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Statut Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů

1. v článku 3 nahrazuje odst. 1 slovy:

„(1) Rada má nejvýše 27 členů, kterými jsou předseda Rady, 4 místopředsedové Rady, z nichž 2 jsou představitelé státní správy, a další členové Rady.“,

2. v článku 3 nahrazuje odst. 3 slovy:

„(3) Místopředsedy Rady a další členy Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Rady.“,

3. v článku 3 odst. 4 nahrazují slova „zástupci státní správy 6 členů“ slovy „zástupci státní správy 4 členové“,

4. v článku 4 nahrazuje odst. 4 slovy:

„(4) Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu Rady jeden z místopředsedů Rady.“;

III. u k l á d á místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje předložit vládě do 31. března 2004 návrh Programu realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku;

IV. bere na vědomí rozpis rozpočtu Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, obsažený v části III materiálu č. j. 900/03.


Provede:

místopředseda vlády
pro výzkum a vývoj,
lidská práva a lidské zdroje
Rada vlády

pro rozvoj lidských zdrojů


Předseda PhDr. Petr Mareš, CSc.,

Místopředsedové JUDr. Richard Falbr,
Ing. Karel Hrdý,
PhDr. Miroslava Kopicová,
PhDr. Miroslav Kostka,

Zástupci PaedDr. Vilém Buriánek,
státní správy PhDr. Zdeněk Doležal, Ph.D.,
Ing. Petr Forman,
PhDr. Běla Hejná,

Zástupci Mgr. František Dobšík,
odborových svazů Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.,
PhDr. Zdeněk Jílek,
Mgr. Zdeněk Málek,
Mgr. Dušan Martínek,
Josef Středula,

Zástupci Ing. Pavel Ernst, CSc.,
zaměstnavatelů Ing. Zdeněk Liška,
Ing. Jiří Majer,
Ing. Jiří Navrátil,
Ing. Jaromír Schubert,
RNDr. Zdeněk Somr,

Zástupci Ing. Eva Bartoňová,
samosprávy MVDr. Václav Červený,
Ing. Pavel Kouda,
Mgr. Alena Štěrbová,
Ing. Vladimír Válek,
PhDr. Jaroslava Wenigerová.