Zpět na hlavní stránku

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. března 2003 č. 210 + P

ke Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Vazba na zdroj:

V l á d a

I. z ř i z u j e Radu vlády pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen „Rada“);

II. j m e n u j e místopředsedu vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje předsedou Rady;

III. s c h v a l u j e

1. Statut Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů obsažený v příloze tohoto usnesení,

2. Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku obsaženou v části IV materiálu č. j. 209/03 (dále jen „Strategie“);

IV. s o u h l a s í se zvýšením počtu zaměstnanců Úřadu vlády o 2 osoby od 1. března 2003;

V. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje

a) předložit vládě do 30. března 2003 návrh na složení Rady a návrh rozpočtu Rady,

b) předložit vládě do 30. září 2003 ve spolupráci se všemi ministry návrh Programu realizace Strategie (dále jen „Program“),

2. ministru financí vyčlenit na rok 2003 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položky Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády České republiky finanční prostředky ve výši 910 tis. Kč (810 tis. Kč - prostředky na platy a odvody na zdravotní a sociální pojištění a FKSP, 100 tis. Kč - ONIV) s účinností od 1. března 2003,

3. ministru práce a sociálních věcí zabezpečit prostřednictvím pověřených úřadů práce účast úřadů práce na vytvoření a činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů;

VI. d o p o r u č u j e

1. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje na návrhu Programu,

2. představitelům zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky (dále jen „RHSD ČR“) spolupracovat s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje na návrhu Programu,

3. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministrem práce a sociálních věcí, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v RHSD ČR při zřizování a činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů,

4. představitelům zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v RHSD ČR spolupracovat s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministrem práce a sociálních věcí, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s představiteli krajských samospráv při zřizování a činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů.


Provedou:

místopředseda vlády pro výzkum a vývoj,
lidská práva a lidské zdroje,
ministři


Na vědomí:

hejtmani

Statut
Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů

Článek 1
Úvodní ustanovení


(1) Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen „Rada“) je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů (dále „RLZ“).

(2) Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 3. března 2003 č. 210

Článek 2
Působnost Rady

(1) Rada soustřeďuje a projednává informace, podklady a doporučení, které se vztahují k problematice RLZ.

(2) Rada plní zejména tyto úkoly:

a) Iniciuje, koordinuje a zajišťuje spolupráci mezi ústředními orgány státní správy, územními samosprávami působícími v oblasti RLZ, zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které působí v oblasti RLZ.

b) Iniciuje, vytváří a posuzuje koncepční a realizační podklady určené k rozhodnutí vlády, která se týkají RLZ.

c) Sleduje a iniciuje vznik právních předpisů, které se zabývají RLZ. Prostřednictvím svého předsedy Rada připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k RLZ.

d) Sleduje a analyzuje informace o RLZ v České republice v rámci Evropské unie, o procesu integrace ČR do EU v oblasti RLZ a o finančních zdrojích s touto integrací souvisejících. V této věci spolupracuje s ústředními orgány státní správy odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR.

e) Sleduje a analyzuje informace o využívání veřejných finančních prostředků, které jsou určeny pro RLZ.

f) Ve spolupráci s ministerstvy a dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o RLZ v České republice a o opatřeních státní politiky, která se RLZ týkají.

g) Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy zpřístupňuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů uvolněných pro RLZ a o procesu jejich uvolňování a využívání. Spolupracuje při vytváření a provozování veřejně přístupného informačního systému o RLZ v České republice.
Článek 3
Složení Rady

(1) Rada má nejvýše 26 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další členové.

(2) Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda; je jím člen vlády.

(3) Místopředsedu a další členy Rady jmenuje a odvolává vláda na základě návrhu předsedy Rady. Jmenování je možné nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(4) Další členové jsou


(5) Funkční období všech členů Rady je čtyřleté.

(6) Členství v Radě dále končí

(7) Členství v Radě je nezastupitelné. Výjimečné zastupování na jednotlivých jednáních upravuje článek 5 odst. 5 a 6 tohoto statutu.

Článek 4
Předseda Rady

(1) Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě ČR.

(2) Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady, která se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Na návrh jedné třetiny členů Rady svolá její předseda mimořádné zasedání Rady tak, aby se uskutečnilo do tří týdnů od podání návrhu.

(3) Předseda Rady dále zejména


(4) Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu Rady místopředseda Rady.

(5) Pokud je to odůvodněno rozsahem činnosti Rady, může její předseda navrhnout vládě jmenování dalších místopředsedů Rady.

Článek 5
Členové Rady

(1) Členové Rady jsou povinni účastnit se jednání Rady a výborů či pracovních skupin, jichž jsou členy.

(2) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a podílet se na jejím jednání. Mají právo účastnit se jednání jakéhokoli výboru a jakékoli pracovní skupiny Rady.

(3) Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu zasedání Rady.

(4) Pokud se člen Rady nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi Rady prostřednictvím sekretariátu Rady.

(5) V případě nemoci nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele může člen Rady vyslat na jednání Rady svého zástupce, jímž je v případě člena zastupujícího státní (veřejnou) správu jiný zaměstnanec téhož úřadu. Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Rady prokázat písemným zmocněním podepsaným zastupovaným členem Rady.

(6) Zástupce smí hlasovat jen tehdy, když jej zastupovaný člen hlasováním k jednotlivým bodům výslovně písemně pověřil.

Článek 6
Výbory Rady


(1) Rada zřizuje podle potřeby z řad svých členů stálé výbory. K práci ve výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

(2) O zřízení, zrušení a složení výborů rozhoduje Rada na návrh předsedy Rady. Předsedou výboru může být pouze člen Rady.

(3) Za činnost výboru odpovídá Radě jeho předseda.

(4) Výbory zejména


(5) Statut a jednací řád výboru schvaluje Rada.

(6) Při plnění úkolů spolupracuje předseda výboru se sekretariátem Rady.
Článek 7
Pracovní skupiny Rady

(1) Předseda Rady zřizuje zpravidla na návrh Rady podle potřeby dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny se zřizují k řešení aktuálních úkolů v působnosti jednoho či více výborů.

(2) Pracovní skupiny nemají vlastní statut.

(3) Vedoucím pracovní skupiny může být pouze člen Rady. Členy pracovní skupiny mohou být i externí spolupracovníci.

(4) Za činnost pracovní skupiny odpovídá její vedoucí předsedovi Rady.

(5) Při plnění úkolů pracovní skupiny spolupracuje její vedoucí se sekretariátem Rady.

Článek 8
Externí spolupráce

(1) Rada může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy Rady, případně externí odborníky (dále jen „experti“).

(2) Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jednání Rady buďto ad hoc jako hosté k určité problematice, nebo se mohou účastnit práce ve výborech a pracovních skupinách jako stálí spolupracovníci.

Článek 9
Sekretariát Rady

(1) Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje sekretariát Rady (dále jen „sekretariát“), který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad“).

(2) Sekretariát zejména


(3) Za plnění úkolů sekretariátu odpovídá a činnost sekretariátu řídí ředitel sekretariátu. Ředitele sekretariátu do funkce jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady vedoucí Úřadu.

(4) Ředitel sekretariátu je zároveň tajemníkem Rady a účastní se zasedání Rady s hlasem poradním.

(5) Tajemníky výborů Rady jsou zaměstnanci sekretariátu, které do funkce jmenuje předseda Rady.

(6) Sekretariát může využívat placených služeb institucí, které budou vybrány ve výběrovém řízení.

Článek 10
Náklady na činnost a odměny

(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu. Jednání Rady i jejích výborů a pracovních skupin se konají zpravidla v zařízeních tohoto úřadu.

(2) Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s činností Rady, výborů nebo pracovních skupin v souladu s právními předpisy. Pracovní cesty v rámci ČR schvaluje ředitel sekretariátu, zahraniční pracovní cesty vedoucí Úřadu vlády.

(3) Činnost členů Rady je považována v souladu s § 124 zákoníku práce za výkon veřejné funkce, za kterou členovi Rady nenáleží odměna.

(4) Členům Rady, kteří nejsou zaměstnanci veřejné správy, však přísluší odměna za práci, kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku (tedy jako službu) nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Výši odměny navrhuje předseda Rady a schvaluje vedoucí Úřadu.

(5) Na návrh tajemníka Rady může být přiznána náhrada cestovních výdajů nebo odměna za vykonanou práci i expertovi, který s Radou spolupracuje. Pro tyto náhrady a odměny platí administrativní režim uvedený v čl. 10 odst. 2 a 4.

Článek 11
Zpřístupnění Statutu veřejnosti

Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu a v sídle Úřadu. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného statutu.
Článek 12

Procedurální pravidla jednání Rady stanoví Jednací řád, který přijme Rada na svém prvním zasedání.
Článek 13
Závěrečná ustanovení

(1) Tento statut nabývá účinnosti dnem 3. března 2003 na základě usnesení vlády schváleného dne 3. března 2003 č. 210.

(2) Veškeré změny a doplňky statutu podléhají schválení vládou ČR.